+

29.11.2016 JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA -ŠTAMPANJE KNJIGA ČASOPISA I OSTALOG ŠTAMPANOG MATERIJALA I SRODNIH PROIZVODA RADI ZAKLJUČENJA OKVIRNOG SPORAZUMA BROJ JN: 13/2016

29/11/16

JAVNI POZIV [pdf]
KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]
06.12.2016 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE [pdf]

Rok za dostavljanje ponude je  12.12.2016. godine, do  10:00  časova.
Ponude dostaviti na adresu: ul.Kneza Višeslava br.1, 11 030 Beograd

Javno otvaranje ponude obaviće se dana 12.12.2016 godine, u 10:30 časova, u prostorijama  UNIVERZITETA U BEOGRADU – ŠUMARSKOG FAKULTETA, U ULICI KNEZA VIŠESLAVA BR.1 U BEOGRADU U PROSTORIJAMA BIBLIOTEKE

06.12.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
06.12.2016. Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima u vezi sa pripremnjem ponude u postupku javnih nabavki male vrednosti usluga – br. 13/2016: ŠTAMPANJE KNJIGA ČASOPISA I OSTALOG ŠTAMPANOG MATERIJALA I SRODNIH PROIZVODA radi zaključenja Okvirnog sporazuma
07.12.2016. Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima u vezi sa pripremnjem ponude u postupku javnih nabavki male vrednosti usluga – br. 13/2016: ŠTAMPANJE KNJIGA ČASOPISA I OSTALOG ŠTAMPANOG MATERIJALA I SRODNIH PROIZVODA radi zaključenja Okvirnog sporazuma
19.12.2016 Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma nakon sprovedenog postupka JNMB br.: 13/2016

– OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA 01-297/2 26.01.2017. Nabavka USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA ČASOPISA I OSTALOG ŠTAMPANOG MATERIJALA I SRODNIH PROIZVODA – SAJNOS

– OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA 01-5911/2 30.12.2016. Nabavka USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA ČASOPISA I OSTALOG ŠTAMPANOG MATERIJALA I SRODNIH PROIZVODA – PLANETA PRINT

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 01-5911/2 od 26.12.2016.godine JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 13/2016 – ŠTAMPANJE KNJIGA ČASOPISA I OSTALOG ŠTAMPANOG MATERIJALA I SRODNIH PROIZVODA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA 01-205/1-2 23.01.2018.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA 01/205 /3 06.03.2018.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA 01-4659/2 05.11.2018.