+

Aleksandar Lovrić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 828
E-mail: aleksandar.lovric@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Laboratorija za svojstva drveta
Konsultacije: četvrtak, 10‒12 časova

Rođen 3. 4. 1974. godine u Vršcu. Završio IX Beogradsku gimnaziju 1993. godine. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu diplomirao 8. 2. 2002. godine, na istom magistrirao 11. 2. 2008. godine i odbranio doktorsku disertaciju 12. 2. 2015. godine. U zvanje asistenta izabran 18. 7. 2008. god., u zvanje docenta 18. 6. 2015. god., a u zvanje vanrednog profesora 13.10. 2020. god. Pored naučnog i nastavnog rada, dr Aleksandar Lovrić je jedan deo vremena posvetio i saradnji sa privredom. Stručne aktivnosti bile su vezane za premer i ocenu kvaliteta rezane građe, ocenu kvaliteta i mogućnosti upotrebe furnirskih ploča, analiziranje i predlaganje novih, odnosno poboljšanja postojećih tehnoloških rešenja i druge stručne probleme.

Uža naučna oblast

Primarna prerada drveta

Oblast istraživanja

Furniri i slojevite ploče; modifikacija drveta.

Odabrani naučni radovi

  • Drying of beech (Fagus sylvatica L.) timber in oscillation climates: drying time ang quality – Holzforschung DOI 10.1515/hf-2012-0203.
  • Dimensional stability of pluwood panels made from thermally modified poplar veneers in conditions of variable air humidity – Drvna industrija 64 (3) 175‒181 (2013).
  • Influence of thermal modification on colour of poplar (Populus x euramericana)“ rotary cut veneer – Wood research 59(2), 661‒670 (2014).