+

Бојан Гајић

Стручни сарадник
Телефон: +381 (11) 3053 877
Е-маил: bojan.gajic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 114
Консултације: понедељак 8:00-10:00

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Ангажовање у настави

Петрографија са геологијом

Одабрани научни радови

1. Rakić S., Gajić B., (2015) “Different types of funding mechanism for soil remediation”, Naučni časopis “Ecologica”, 2015, vol 22, Str. 617- 621.

2. Vušović, O., Gajić, B., Delić-Nikolić, I., (2008): Poroznost i upijanje vode kao tehničko svojstvo kamena, Zbornik radova, Drugi internacionalni naučno-stručni skup GNP, Univerzitet u Podgorici, Žabljak

3. Кошанин O, Гајић Б. (2008): Карактеристике неких серпентинских земљишта у састојинама црног бора на подручју Дивчибаре-Букови. Шумарство Nº 4. Београд. Стр. 109 – 119.

4. Вукин М., Кошанин О., Nоваковић М., Гајић Б. (2008): Полидоминантна заједница букве и јеле са племенитим лишћарима на Буковима. Шумарство Nº 4. Београд. Стр. 89 – 99.

5. Јоксимовић, В., Гајић, Б., (2003): Утицај кречњака на букове шуме Брезовице (Источна Србија). Зборник радова, Научни скуп са међународним учешћем Перспективе развоја шумарства, Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет, Бања Лука. Стр. 355 – 360

6. Gajić, B., Vasković, N., (2003): Mineral assamblages and crystallization of the Komaj granitoids and its enclaves (Serbia). Acta Mineralogica Petrographica, abstract series 1, Szeged. 34.

7. Joksimović, V., Gajić, B., (2003): Neke klastične stene kao podloga bukovih šuma Brezovice (Južni Kučaj). Glasnik Šumarskog fakulteta, 87, Univerzitet u Beogradu, Beograd. 129-138