+

Бранко Кањевац

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 803
Е-маил: branko.kanjevac@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 130 и 130а
Консултације: среда, 12–14 часова

Др Бранко Кањевац рођен је 1990. године у Пријепољу. После завршетка Основне школе, Гимназију природно – математичког смера завршио је у Аранђеловцу 2009. године. Студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету завршио је 2013. године. Мастер рад је одбранио 2015. године, а докторску дисертацију 2020. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету.
Од 2014. године запослен је на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Катедри гајења шума у звању сарадника у настави. У звање асистента изабран је 2016. године, а у звање асистента са докторатом 2020. године. На основним и мастер академским студијама ангажован је за извођење вежби из више предмета из уже научне области Гајење шума.
У протеклом периоду боравио је на краћим студијским боравцима у Босни и Херцеговини, Чешкој и Летонији у оквиру програма Cost Action FP 1301 – EuroCoppice.
У досадашњем раду објавио је преко 30 научних и стручних радова из уже научне области Гајење шума и учествовао на већем броју међународних научних конференција и симпозијума у земљи и иностранству. Коаутор је практикума за вежбе „Гајење шума 2 – практикум” за студенте 4. године основних студија на Студијском програму Шумарство.
Као члан истраживачких тимова учествовао је у реализацији 5 научно – истраживачких пројекта.
Од 2015. године обавља функцију секретара Катедре гајења шума. Руководилац је Центра за мониторинг, прикупљање и обраду података из области гајења шума у оквиру Катедре гајења шума.

Ужа научна област

Гајење шума

Област истраживања

Екологија гајења шума, гајење шума (обнављање и нега шума, мелиорација деградираних шума), узгојна аналитика, примена метода симулације и визуелизације у гајењу шума

Одабрани научни радови

  1. Krstić, M., Kanjevac, B., Babić, V. (2018): Effects of extremely high temperatures on some growth parameters of sessile oak (Quercus petraea /Matt./Liebl.) seedlings in northeastern Serbia. Archives of Biological Sciences, 70(3):521-529.
  2. Govedar, Z., Krstić, M., Keren, S., Babić, V., Zlokapa, B., Kanjevac, B. (2018): Actual and Balanced Stand Structure: Examples from Beech-Fir-Spruce Old-Growth Forests in the Area of the Dinarides in Bosnia and Herzegovina. Sustainability 2018, 10, 540; pg. 1–15.
  3. Krstić, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Climate characteristics of a hilly-mountainous area in eastern Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28 – No. 7/2019, pg. 5061-5069.
  4. Vukin, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Silvicultural and ameliorative measures in the special purpose forest in the suburban zone of the city of Belgrade, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 28 – No. 12/2019, pg. 8975-8985.
  5. Krstić, M., Tomašević – Veljović, J., Kanjevac, B. (2015): A contribution to the Hungarian and Turkey oak site defining in central Serbia. IUFRO conference – Reforestation challanges, Belgrade, Serbia, pg. 127 – 133.
  6. Крстић, М., Кањевац, Б., Бабић, В. (2015): Упоредне карактеристике симулације проредних захвата коришћењем различитих критеријума при дознаци. Шумарство бр. 3, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 1-16.
  7. Кањевац, Б., Добросављевић, Ј., Бабић, В. (2017): Прилог познавању обилности урода и квалитета жира храста китњака на подручју североисточне Србије. Шумарство бр. 1-2, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 65-76.
  8. Кањевац, Б., Бабић, В. (2017): Прилог познавању способности вегетативног размножавања беле липе (Tilia tomentosa Moench.) на подручју североисточне Србије. Шумарство бр. 3-4, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 127-139.
  9. Крстић, М., Кањевац, Б., Бабић, В., Васиљевић, Ж. (2018): Карактеристике вештачког обнављања шума храста китњака (Quercus petraea /Matt./Liebl.) на планини Цер. Шумарство бр. 1-2, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 43-62.

Наставна литература

Крстић, М., Кањевац, Б. (2017): Гајење шума II – Практикум. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 88. стр.