+

Бранко Колин

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: branko.kolin@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Рођен је 17.08.1947. у Пожаревцу. Дипломирао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1974.године. Запослио се на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1975. године. Магистрирао је 1977.године, одбранио докторску дисертацију 1985.године на Шумарском факултету Универзитета  у  Београду за коју је добио награду Привредне коморе Београда. Изабран је у звање редовног професора 2000.године. Аутор је два универзитетска уџбеника, једног средњошколског и коаутор једне монографије. Био је ментор бројних докторских дисертација и магистарских теза у земљи и иностранству.Објавио је преко 90 научних и стручних радова  у врхунским и водећим  међународним и домаћим часописима. Руководио је и био истраживач у неколико научних  пројеката.Његовим вишегодишњим залагањем је формирана савремена научна и наставна Лабораторија за хидротермичку обраду дрвета. Био је руководилац Одсека за прераду дрвета у пет узастопних мандата. Професор Бранко Колин је пензионисан 30.09.2015.

Ужа научна област

Примарна прерада дрвета

Област истраживања

Примарна прерада дрвета, Сушење дрвета, Топлотни  третмани  дрвета

Одабрани научни радови

  • KOLIN, Branko. Uticaj temperature na tačku zasićenosti žice važnijih domaćih vrsta drveća : magistarski rad. Beograd: [B. Kolin], 1977. 109 listova, ilustr.
  • KOLIN, Branko. Uticaj temperature na pritisnu čvrstoću i graničnu higroskopnost drveta : doktorska disertacija. Beograd: [B. Kolin], 1985. 2 sv.
  • KOLIN, Branko. Uticaj vlage i temperature na prisutnu čvrstoću paralelno s vlakancima drveta.Drvna industrija, Zagreb, Vol. 39, br.7-8, 1988. str. 167-174.
  • KOLIN, Branko. Uticaj temperature na graničnu higroskopnost drveta.  Šumarstvo, Beograd, God. XLIV, br 6. 1991. str 35-47.
  • KOLIN, Branko, DANON, Gradimir, STEVANOVIĆ-JANEŽIĆ, Tatjana. Empirical equation for limit of hydroscopicity. Drying Technology – An International Journal, Vol. 13, No. 8-9, New York, 1995. pp. 2133-2139
  • KOLIN, Branko, DANON, Gradimir, BUJANOVIĆ, Biljana. Effect of Thermal Treatment Upon Hygroscopicity and Some Chemical Constituents of Sprucewood. U: Sbornik naučni dokladi=Proceedings scientific papers.Sofia: Lesotehničeski universitet Fakultet po zorska promišlenost, 1996, str. 55-60.
  • KOLIN, Branko, MILIĆ, Goran. Konačna vlažnost piljene građe kao parametar kvaliteta sušenja = Final Moisture Content of Timber As a Criteria of Drying Quality. Prerada drveta, ISSN 1451-401X, 2006, vol. 4, br. 13, str. 16-19.
  • MILIĆ, Goran, KOLIN, Branko. Influence of Duration of the Conditioning Process on the Reduction of Case-Hardening Level in Kiln-Dried Beech and Oak Lumber. Drying technology, ISSN 0737-3937, 2008, vol. 26, no. 10, str. 1225-1231. 
  • MILIĆ, Goran, KOLIN, Branko. Moisture content distribution across thickness of kiln dried oak and beech lumber during conditioning phase. Holz als Roh- und Werkstoff, ISSN 0018-3768, 2008, vol. 66, no. 2, str. 83-87.
  • MILIĆ, Goran, KOLIN, Branko, JEVTIĆ, Goran. Appearance and development of ˝sandwich effect“ during beech timber drying in the conventional kiln. U: SANTOS, José António (ur.). Proceedings : Conference Economic and technical aspects of quality control for wood and wood products. Lisbon: SPM Sociedade Portuguesa de Materiais: LNEG Laboratorio nacional de energia e geologia: LNEC Laboratorio nacional de engenharia civil, 2009, str. 153-163.