+

Дипл.инж. Јасмина Радоњић браниће докторску дисертацију под насловом:

11/07/18

“Хидролошки и псамолошки ефекти противерозионих радова на бујичним подсливовима Јужне Мораве“ 21.07.2018. године у 10 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.