+

Jovan Dobrosavljević

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 883
E-mail: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 98
Konsultacije: sreda, 8.30‒10.00 časova

Mast. inž. šum. Jovan Dobrosavljević rođen je 31. maja 1989. godine u Jagodini. Gimnaziju prirodno-matematičkog smera završio je 2008. godine. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za šumarstvo, upisao je školske 2009/2010. godine. Osnovne studije završio je 2013. sa prosečnom ocenom 9,00. Završni rad sa temom: „Prilog poznavanju faune strižibuba (Coleoptera, Cerambycidae) Srbije” odbranio je ocenom 10 na Katedri zaštite šuma. Školske 2013/14. godine upisao je master studije. Master rad sa temom: „Suzbijanje šumskih buba listara (Coleoptera, Chrysomelidae) preparatom Novodor” odbranio je ocenom 10 na Katedri zaštite šuma. Školske 2014/2015. godine upisao se na doktorske studije na Katedri zaštite šuma na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U martu 2016. godine izabran je za asistenta na Katedri zaštite šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu. Pre toga je bio zaposlen na mestu revirnog inženjera i referenta za korišćenje šuma na nivou šumske uprave u šumskom gazdinstvu „Severni Kučaj” Kučevo, šumska uprava Majdanpek.

Oblast istraživanja

Šumarska entomologija, zaštita šuma

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Šumarska entomologija (O)

Odabrani naučni radovi

  • Dobrosavljević J., Mihajlović LJ. (2014): Prilog poznavanju faune strižibuba (Coleoptera, Cerambycidae) Srbije, sa osvrtom na zaštićene vrste. Šumarstvo br. 1-2, UŠITS, str. 21‒31.
  • Dobrosavljević J. (2015): Suzbijanje velike topoline buba listare Melasoma populi L. (Coleoptera, Chrysomelidae) preparatom „Novodor”. Šumarstvo br. 1‒2, UŠITS, str. 95‒108.