+

Jovan Dobrosavljević

Asistent
Telefon: +381 (11) 3053 883
E-mail: jovan.dobrosavljevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 98
Konsultacije: sreda, 8.30‒10.00 časova

Mast. inž. šum. Jovan Dobrosavljević rođen je 31. maja 1989. godine u Jagodini. Gimnaziju prirodno-matematičkog smera završio je 2008. godine. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za šumarstvo, upisao je školske 2009/2010. godine. Osnovne studije završio je 2013. sa prosečnom ocenom 9,00. Završni rad sa temom: „Prilog poznavanju faune strižibuba (Coleoptera, Cerambycidae) Srbije” odbranio je ocenom 10 na Katedri zaštite šuma. Školske 2013/14. godine upisao je master studije. Master rad sa temom: „Suzbijanje šumskih buba listara (Coleoptera, Chrysomelidae) preparatom Novodor” odbranio je ocenom 10 na Katedri zaštite šuma. Školske 2014/2015. godine upisao se na doktorske studije na Katedri zaštite šuma na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U martu 2016. godine izabran je za asistenta na Katedri zaštite šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu. Pre toga je bio zaposlen na mestu revirnog inženjera i referenta za korišćenje šuma na nivou šumske uprave u šumskom gazdinstvu „Severni Kučaj” Kučevo, šumska uprava Majdanpek.

Oblast istraživanja

Šumarska entomologija, zaštita šuma

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Šumarska entomologija (O)

Odabrani naučni radovi

  • Dobrosavljevic, J., Markovic, C., Bojic, S. (2017) Overview of leaf miner fauna in Serbia. Proceedings, VIII International Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, Jahorina, 5-8.10.2017, Bosnia and Herzegovina: 1490-1498.
  • Marković, Č., Stojanović, A., Dobrosavljević, J. (2018) Diversity and abundance of coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) on trees in parks and tree rows of Belgrade. Biologia, 73 (9): 857–865. https://doi.org/10.2478/s11756-018-0087-5
  • Cebeci H., Markovic, C., Grabenweger, G., Ayberk, H., Dobrosavljevic, J., Goltas, M., Stojanovic, A. (2018) Preliminary notes on pupal parasitism rates of the horse chestnut leafminer, Cameraria ohridella (Lepidoptera Gracillariidae) in Belgrade and Istanbul. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (10): 7122-7124.
  • Dobrosavljević, J., Marković, C., Stojanović, A. (2018) Contribution to the knowledge of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) (Lepidoptera, Gracillariidae) in Serbia. Acta entomologica Serbica, 23(1): 25-32. DOI: 10.5281/zenodo.1213045
  • Dobrosavljević, J., Kanjevac, B., Marković, Č. (2018) Uticaj gala Andricus kollari (Hartig, 1843) (Hymenoptera, Cynipidae) na rast podmlatka hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Šumarstvo LXX (3-4): 137-151.
  • Dobrosavljević J., Mihajlović Lj. (2014) Prilog poznavanju faune strižibuba (Coleoptera, Cerambycidae) Srbije, sa osvrtom na zaštićene vrste. Šumarstvo LXVI (1-2): 21-31.
  • Dobrosavljević J. (2015) Suzbijanje velike topoline buba listare Melasoma populi L.(Coleoptera, Chrysomelidae) preparatom „Novodor”. Šumarstvo LXVII (1-2): 95-108.
  • Dobrosavljevic, J., Markovic, C., Milanovic, S., Vujicic, P., Srbulovic, B., Bojic, S. (2018) Influence of Curculio glandium (Marsham, 1802) (Coleoptera, Curculionidae) on Turkey oak (Quercus cerris L., 1753) (Fagales, Fagaceae) acorn germination. Proceedings of the IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, Jahorina, 4-7.10.2018, Bosnia and Herzegovina: 1014-1018.
  • Kanjevac, B., Dobrosavljević, J., Babić, V. (2017) Prilog poznavanju obilnosti uroda i kvaliteta žira hrasta kitnjaka na području severoistočne Srbije. Šumarstvo LXIX(1-2): 65-76.
  • Dobrosavljević, J., Marković, Č. (2018) Značaj lisnih minera u šumama Srbije. Zbornik rezimea radova, XV savetovanje o zaštiti bilja – Zlatibor, 26-30.11.2018, Društvo za zaštitu bilja, Beograd: 17-18.