+

Dragana Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 869
E-mail: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 75
Konsultacije: ponedeljak, 11.00‒13.00 časova

Dragana Skočajić rođena 24. januara 1971. godine u Beogradu. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu diplomirala je na Odseku za pejzažnu arhitekturu decembra 1996. godine, a magistarski rad pod nazivom „Utvrđivanje stepena dormantnosti i optimalnih predsetvenih tretmana semena vrsta roda Sorbus” odbranila je 14. novembra 2005. godine i stekla zvanje magistra šumarskih nauka iz oblasti Pejzažne arhitekture. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Rano utvrđivanje kompatibilnosti Satozakura trešanja i domaćih podloga spajanjem kalusa u uslovima in vitro” odbranila je 12. septembra 2016. godine i time stekla naučni stepen doktora nauka iz oblasti Pejzažne arhitekture i hortikulture. Do sada je angažovana na predmetima osnovnih i master studija: Proizvodnja sadnog materijala, Dizajn biljkama i Isceliteljski vrtovi. Pored rada u nastavi učestvovala je u organizaciji radionica namenjenih osobama sa invaliditetom, učenicima srednjih i osnovnih škola. U periodu od 2011. do 2016. angažovana je na projektu „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”, potprojekta Ukrasne i invazivne biljke u uslovima klimatskih promena – uticaji i adaptacije (EVB 43007/21), koji finansira Ministarstvo nauke Srbije. Kao koautor i autor je objavila 90 naučnih i stručnih radova i koautor je jedne nacionalne monografije.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura

Odabrani naučni radovi

  • Đunisijević Bojović, D., Đukić, M., Maksimović, V., Skočajić, D., Suručić, Lj. (2012): The effects of iron deficiency on lead acumulation in Ailanthus altissima (Mill.) Swing Le seedlings. Journal of Environmental Quality.41:1517‒1524. https://www.agronomy.org/files/publications/jeq/abstracts/41-5/q11-0450-abstract.pdf
  • Djukic, M., Djunisijevic Bojovic, D., Grbic M., Skocajic, D., Obratov-Petkovic, D., Bjedov I. (2013): Effect of Cd and Pb on Ailanthus altissima and Acer negundo seed germination and early seedling growth. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 2: 524‒530, IDS Number: 182DK, ISSN: 1018-4619.
  • Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D., Skočajić D., Grbić M. (2013): Influence of some environmental factors on the distribution of invasive species Aster lanceolatus Willd. in various Serbian habitats. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 6: 1677‒1688, IDS Number: 171BW, ISSN: 1018-4619, M23: 3.
  • Djukić, M., Djunisijević-Bojović, D., Pavlović, P., Mitrović, M., Grbić, M., Skočajić, D., Lukić S. (2014): Influence of Fe Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.) Swing Le Seedlings, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23, No. 5 (2014), 1565‒1571. http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.pdf
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Dragana Skočajić, Ivana Bjedov, Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović (2016): Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd. Periodicum Biologorum VOL. 118, No 1, 1‒7, DOI:10.18054/pb.2016.118.1.2816. hrcak.srce.hr/file/231057
  • Skočajić, D., Grbić, M., Tomićević, J., Đunisijević- Bojović, D., & Đukić M. (2008): Elaeagnus umbellata Thunb. kao potencijalno invazivna vrsta na području Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta 98, Beograd: 177–188. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2008/0353-45370898177S.pdf