+
????????????????????????????????????

Dragica Vilotić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dragica.vilotic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 134
Konsultacije: ponedeljak, 9‒10 časova

Rođena je 27. 2. 1955. godine u Zemunu. Osnovnu i srednju školu je završila u Obrenovcu. Na Odseku za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1979. godine. Magistarski rad je odbranila 1987. godine, a doktorsku disertaciju 1992. godine, na istom fakultetu.

Na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu u zvanje docenta izabrana je 1993. godine, u zvanje vanrednog profesora 1998. godine i u zvanje redovnog profesora 2003. godine. Učestvuje na svim nivoima nastave na predmetima u okviru Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja.

Obavila je specijalizaciju u Taškentu (SSSR) 1988. godine na istraživanju proizvodnje i anatomske građe belog i crnog duda, a 1989. godine specijalizaciju u Royal Botanic Gardens, Kew u Londonu u cilju usvajanja novih metoda rada iz područja anatomije drveta.

Pod njenim mentorstvom urađeno je i odbranjeno više diplomskih radova. Bila je mentor za odbranu magistarskog rada, master radova i doktorskih disertacije na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je kao član u komisijama za odbranu diplomskih radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija kako na Šumarskom fakultetu, tako i na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu. Dr Dragica Vilotić je od 2010. godine član Radne grupe za pripremu Predloga nastavnog plana za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i sve obrazovne profile srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja za područja rada Šumarstvo i Obrada drveta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja a na osnovu zahteva Ministarstva prosvete. Učestvovala je u recenzijama u časopisima sa Impact faktorom, vodećim i drugim. Koautor je udžbenika „Botanika” za I i II razred srednje šumarske i drvno‑prerađivačke škole, priručnika „Biologija” za polaganje kvalifikacionog ispita za studente Šumarskog fakulteta u Beogradu (2003, 2005, 2009, 2013); autor univerzitetskog udžbenika „Uporedna anatomija drveta”; autor monografije „Ginko” i koautor monografija: „Ekskurziona flora šuma Srbije”; „Omorika ‒ Picea omorika (Pančić Purkyne) na području Nacionalnog parka Tara”; „Medonosne biljke”; „Posebni primerci drvenastih vrsta Nacionalnog parka Tara”; „Evodija okružena biljnom zajednicom”; „Šume, drvenaste vrste i stabla izuzetnih dimenzija na području Nacionalnog parka Đerdap”. Do sada objavila je i saopštila što samostalno, što sa drugim autorima 157 radova. Radovi su publikovani u vodećim časopisima međunarodnog značaja, u vodećim časopisima nacionalnog značaja, u monografijama itd. Učestvovala je u realizaciji većeg broja naučnoistraživačkih projekata, od kojih je u 11 projekta bila rukovodilac. Pored rukovođenja projektima učestvovala je i kao ocenjivač tehnoloških projekata ministarstva. Njeni radovi citirani su u doktorskim disertacijama, magistarskim radovima, originalnim naučnim radovima, monografijama i univerzitetskim udžbenicima.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu bila je: šef Katedre semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja; rukovodilac doktorskih studija za oblast Šumarstvo; predsednik Saveta Šumarskog fakulteta i predsednik Veća Odseka za šumarstvo.

Oblast istraživanja

Šumarska botanika i anatomija drveta; anatomija drveta; sistematika lekovitog bilja; industrijska proizvodnja lekovitog bilja, plantažna proizvodnja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja; uporedna anatomija, semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje.

Odabrani naučni radovi

  • Vilotić, D. (1994): Anatomska građa stabla omorike /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara: u Monografija: Omorika Picea omorika /Pančić/ Purkyne na području Nacionalnog parka Tara, Bajina Bašta, pp. 33-47.
  • Vilotić, D. (2000): Uporedna anatomija drveta. Udžbenik. Beograd. 1176.
  • Vilotić D. (2004): GINKO, živi fosil, izazov, ukras, lek. Monografija, Beograd, pp. 1-111.
  • Kojić, M., Vilotić, D. (2006): Ekskurziona flora šuma Srbije. Monografija, Beograd, str. 1-387.
  • Vilotić, Dragica; Šijačić-Nikolić, Mirjana, Miljković, Danijela; Ocokoljić, Mirjana; Rebić, Milan (2011): Comparative analysis of the anatomical strusture of heartwood and sapwood selected Gymnocladus canadensis Lam. Tree in Srpska Crnja, Arch. Biol. Sci., Belgrade, 63 (3), ISSN 0354-4664, 831-836.
  • Dragica Vilotić, Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Mirjana Šijačić-Nikolić Mirjana Ocokoljić, Jelena Novović, Milorad Veselinović (2015): DIMENSIONS OF MECHANICAL FIBRES IN PAULOWNIA ELONGATA S. Y. HU WOOD FROM DIFFERENT HABITATS. Dimenzije libriformskih vlakanaca Paulownia elongataS. Y. Hu s različitih staništa. Drvna industrija 66 (3) 229-234 (2015)UDK 630*8+674 Coden.
  • Stajić., B., Vilotić, D. (2016): Šume, drvenaste vrste i stabla izuzetnih dimenzija na području nacionalnog parka „Đerdap“. Monografija. Dolji Milanovac, str. 1-199.
  • Dragan, M., Ivana, M., Dragica, V. (2013): Accumulation of Mn and Pb in linden (Tilia platyphyllos Scop.) bark and wood. Environmental Science and Pollution Research. ISSN 0944-1344, Volume 20, Number 1; pp. 136-145.
  • Vilotić, D. (2010-2012): „Podizanje eksperimentalnih plantaža Paulownia spp. na različitim staništima“ projekat-Ministrarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Uprava za šume, Beograd.
  • Vilotić, D. (2011-2016): „Šumski zasadi u funkciji povećanja pošumljenosti Srbije“ – projekat- Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.