+
????????????????????????????????????

Dušan Jokanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 843; +381 (65) 6969-846
E-mail: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 134
Konsultacije: utorak i četvrtak, 12‒14 časova

Dr Dušan Jokanović rođen je 28.septembra 1980. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je, kao đak generacije, takođe u Beogradu. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je školske 2001/02, a diplomirao 2008. godine na Odseku za šumarstvo. Diplomski rad pod naslovom “Istorijat lovnog zakonodavstva u Srbiji” odbranio je pod mentorstvom prof. dr Dragana Gačića 4. jula 2008. godine. Doktorske studije upisao je školske 2009/10 godine na Katedri “Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja” u okviru odseka za šumarstvo. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Anatomske osobine stabala Taxodium distichum (L.) Rich. na aluvijalnim staništima u Srbiji“ (mentor prof.dr Dragica Vilotić), odbranio je 1.jula 2016. godine i stekao naučni naziv doktora biotehničkih nauka iz oblasti šumarstva. 

Dr Dušan Jokanović je zaposlen na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od septembra 2010. godine. Najpre je angažovan kao istraživač pripravnik, potom kao istraživač saradnik, a od 1. aprila 2016. godine je izabran u zvanje asistenta. U zvanje docenta za užu naučnu oblast “Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje” je izabran na sednici Veća biotehničkih nauka 20. decembra 2016. godine.

Do sada je ukupno objavio ukupno 28 radova, i to po kategorijama: 1 rad u monografskoj studiji kategorije M 14, 5 radova sa SCI liste kategorije M 23, 1 rad kategorije M 31 (predavanje po pozivu), 4 rada kategorije M 33 (rad na konferenciji štampan u celosti), 5 radova kategorije M 34 (radovi na konferenciji štampani u zborniku apstrakata), 9 radova kategorije M 51 (vodeći nacionalni časopis), 2 rada kategorije M 52 (nacionalni časopis) i odbranjena doktorska disertacija – kategorija M 71. Na osnovu koeficijenta M o valorizaciji naučnih rezultata, dr Dušan Jokanović je ostvario ukupno 56 bodova.

Problematika koja je istraživana u radovima dr Dušana Jokanovića je veoma raznolika i odnosi se na: Anatomiju drveta, Morfološke karakteristike pojedinih drvenastih vrsta, Fiziološke reakcije biljaka na dejstvo određenih ekoloških faktora, Florističko-vegetacijske karakteristike određenih biljnih zajednica, Fitoremedijaciju i usvajanje teških metala od strane pojedinih vegetativnih biljnih organa, itd.

Dr Dušan Jokanović je učestvovao u realizaciji 6 nacionalnih naučnih projekata pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i JP “Vojvodinašume”.

Boravio je nekoliko puta u inostranstvu (Beč, Dizeldorf) radi stručnog i naučnog usavršavanja. Leta 2010. godine, dobio je stipendiju “Gete instituta” za boravak i pohađanje najnaprednijeg kursa nemačkog jezika u Berlinu. Boravak je trajao mesec dana, a Dušan Jokanović je izabran u konkurenciji više od 200 polaznika.

Učestvovao je na većem broju međunarodnih konferencija, a u okviru pojedinih bio je i član organizacionog odbora (“Reforestation Challenges“, održana u periodu 3-6. jun 2015. godine).

Član je naučno-strukovnog društva “Reforesta”.

Tečno govori engleski i nemački jezik na nivou da može držati predavanja na ovim jezicima.

Dr Dušan Jokanović je oženjen, ima dve kćerke.

Oblast istraživanja

 • Anatomija drveta
 • Taksonomija i sistematika biljaka
 • Šumarska botanika
 • Lekovito bilje
 • Fiziologija biljaka
 • Dendrohronologija
 • Fitoremedijacija

Angažovanje u nastavi

Odabrani naučni radovi

 1. Jokanović, D., Vilotić, D., Mitrović, S., Miljković, D., Rebić, M., Stanković, D., Nikolić, V. (2015): Correlations between the anatomical traits of Gymnocladus canadensisLam. in heartwood and sapwood of early- and latewood zones of growth rings, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (4), p. 1399-1404, DOI: 102298/ABS150424118J.
 2. Stanković, D., Jokanović, D., Veselinović, M., Letić, Lj., Jović, Đ., Karić, D. (2015): Zinc concentration in woody and herbaceous plants at Kosmaj area, Fresenius Environmental Bulletin, Freising-Germany, Vol.24 (11), p 3672-3675.
 3. Stanković, D., Ivetić, V., Ocokoljić, M., Jokanović, D., Oljača, R., Mitrović, S. (2015): Manganese concentration in plants of the protected natural resource, Kosmaj, in Serbia, Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 67 (1), p. 251-255, DOI: 10.2298/ABS141112031S.
 4. Jokanović, D., Nonić, M., Knežević, R., Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D. (2012): Variability of Taxodium as a base for evaluation of its genetic potential in the area of Great War Island, Agriculture & Forestry, Podgorica, Vol. 58 (4), p. 43- 54, UDK: 630*2:582.476(497.11).
 5. Šijačić-Nikolić, M., Vilotić, D., Veselinović, M., Mitrović, S., Jokanović, D. (2011): Močvarni taksodijum(Taxodium distichum(L.) Rich.) na području zaštićenog prirodnog dobra Veliko ratno ostrvo, Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, br. 103, p. 173–184, UDK: 630*165.3:630*174.7, DOI: 10.2298/GSF1103173S.