+

Defended master of science theses

2021

 • RATKOVIĆ, Dejan. Ekološko proizvodne osnove planiranja gazdovanje šumama na Goliji : master rad. Beograd: [D. Ratković], 2021. 53 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 49410569] mentor prof. dr. Milan Medarević
 • JANJUŠEVIĆ, Petar. Mogućnost primjene djelimičnog premjera u inventuri raznodobnih sastojina jele i smrče na području Pljevlja : master rad. Beograd: [P. Janjušević], 2021. 71 list, ilustr. [COBISS.SR-ID 49435913 mentor prof. dr. Damjan Pantić
 • SAVIĆ, Mladen. Usklađivanje šumskog i gazdovanja u povezanim sektorima u Moravskom šumskom području : master rad. Beograd: [M. Savić], 2021. 49 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 48322825] mentor prof. dr. Milan Medarević
 • LAZAREVIĆ, Nemanja. Stanje bukovih sastojina karaktera prašume kao jedan od osnova za utemeljenje prirodi bliskog gazdovanja šumama : master rad. Beograd: [N. Lazarević], 2021. 46 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 48348425] mentor docent . dr. Biljana Šljukić
 • PENDIĆ, Miloš. Stanje šuma i posebni ciljevi gazdovanja u odnosu na polifunkcionalni aspekt u pojasu bukovo-smrčevih šuma na Goliji : master rad. Beograd: [M. Pendić], 2021. 77 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 47041801] mentor docent . dr. Biljana Šljukić
 • ĐOKIĆ, Suzana. Stanje šuma smrče i jele, posebni ciljevi i sistem gazdovanja u hanpjesačkom šumskom području : master rad. Beograd: [S. Đokić], 2021. 47 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 49460745] mentor docent dr. Nenad Petrović
 • HADŽIBEGOVIĆ, Amer. Integralni sistem planiranja gazdovanja šumama : plan – realizacija – kontrola : master rad. Beograd: [A. Hadžibegović], 2020. 48 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 22176521] mentor prof. dr. Milan Medarević

2020

 • JOVIČIĆ, Dejan. Proizvodne i strukturne karakteristike mješovitih šuma lišćara i četinara u gazdinskoj jedinici Ratak-Devetak Rogatičko šumskoprivredno područje : master rad. Beograd: [D. Jovičić], 2020. 151 list, ilustr., tabele. [COBISS.SR-ID 21963785] mentor prof. dr. Milan Medarević
 • DERIKONJIĆ, Dunja. Strukturne i proizvodne karakteristike mešovitih šuma jele i smrče u Limskom šumskom području : master rad. Beograd: [D. Derikonjić ], 2020. 62, [6] lista, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 21975817] mentor prof. dr. Milan Medarević

2019

 • MARTAĆ, Nikola. Šume jele sa planskog aspekta u gazdinskoj jedinici „Đerekarski Omar“ : master rad. Beograd: [N.Martać], 2019. 50 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 514049692] mentor prof. dr. Milan Medarević

2018

 • LUKIĆ, Daliborka. Adaptivno planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika : master rad. Beograd: [D. Lukić], 2018. 58 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 513915804] mentor prof. dr. Milan Medarević

2017

 • BOJKO, Mario. Dinamička inventura u planiranju gazdovanja šumama : master rad. Beograd: [M. Bojko], 2017. 67 listova, ilustr. [COBISS.SR-ID 513694108] mentor prof. dr. Damjan Pantić
 • POPOVIĆ, Aleksandar. Adaptivno planiranje gazdovanja šumama u uslovima izraženog rizika u najzastupljenijim tipovima šuma na Zlataru : master rad. Beograd: [A. Popović], 2017. 93 lista, ilustr. [COBISS.SR-ID 513706908] mentor prof. dr. Milan Medarević
 • VIDOVIĆ, Dragan. Sušenje šuma u Nacionalnom parku Fruška gora i uticaj na realnost planova : master rad. Beograd: [D. Vidović], 2017. 65 lista, ilustr. [COBISS.SR-ID 513702812] mentor prof. dr. Milan Medarević

2016

 • DIMITRIJEVIĆ, Slavoljub. Karakteristike debljinskog prirasta crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) na području Despotovca. Beograd: [D. Slavoljub], 2016 [COBISS.SR-ID 513553564] mentor dr Branko Stajić, vanredni profesor.
 • VUKIĆ, Ksenija. Efikasnost krošnje belog jasena (Fraxinus excelsior L.) na područiju Majdanpečke domene. Beograd: [K. Vukić], 2016 [COBISS.SR-ID 513495196] mentor dr Branko Stajić, vanredni profesor.
 • TRIKIĆ, Marija. Zaštićena prirodna dobra, metodološki pristup i procedure pri proglašenju i utvrđivanju statusa na primeru Miljakovačke šume: 116 listova, [2] savijena lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • RAKONJAC, Miloš. Stanje, ciljevi i problemi gazdovanja čistih i mešovitih sastojina crnog bora na Zlataru: 73 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • MAMLIĆ, Milijan. Usklađivanje šumskog i lovnog gazdovanja na području NP Fruška Gora- lovište Vorovo: 65 listova, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • MARKOVIĆ, Srđan.Procedura i problemi uređivanja privatnih šuma u Nacionalnom parku Fruška gora : master rad. Beograd: 84 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2015

 • MILUTINOVIĆ, Aleksandar. Integrisani sistem planiranja upravljanja specijalnim rezervatom prirode „Deliblatska peščara“: 86 listova, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • NIKOLENDŽIĆ, Srećko. Održivo gazdovanje u šumama vodozaštitnog karaktera J.P „Borjak“ Vrnjačka Banja“: 98 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • RISTOVIĆ, Dejan. Planski pristup gazdovanju sastojinama hrasta kitnjaka u Šumadijskom šumskom području: 98 listova, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • MARIĆ, Đorđe. Požarišta – vanredni prinos kao osnov za reviziju planova gazdovanja : 56 listova, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • PONJARAC, Radenko. Analiza mogućnosti primene bespilotne letelice eBee pri inventuri šuma : 45 listova, ilustr – mentor prof. dr. Damjan Pantić

2014

 • PEJOVIĆ, Srđan. Nacionalna inventura šuma kao osnov izrade strateških dokumenata u šumarstvu Crne Gore: 78 listova, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • TAKAČ, Marta. Planiranje gazdovanja zaštićenim objektima kao podrška održivom upravljanju na primeru specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“: 50 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • ĆALDOVIĆ, Goran. Planski pristup korišćenja bukovih šuma u GJ „Bosilegrad“: 56 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • NOVČIĆ, Zoran. Planski pristup obezbeđivanju trajnosti gazdovanja u specifičnim uslovima u gazdinskoj jedinici „Kaćka šuma“: 53 lista, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • SPASOJEVIĆ, Branka. Problemi gazdovanja u veštački podignutim sastojinama na Vidojevici: 98 listova, ilustr., tabele.– mentor prof. dr. Milan Medarević
 • TODOROVIĆ, Srđan. Strukturne i proizvodne karakteristike visokih šuma kitnjaka i cera u gazdinskoj jedinici „Dobri Do“: 66 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Damjan Pantić
 • NESTOROVIĆ, Danka. Harmonizacija nacionalne inventure šuma Srbije sa Evropskim standardima: 88 listova, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Damjan Pantić
 • KAZIMIROVIĆ, Marko. Prirast biomase bukve u sastojinama na području Majdanpeka: 53 lista, ilustr – mentor prof. dr. Branko Stajić

2013

 • FILIPOVIĆ, Đorđe. Metodološki pristup planu pošumljavanja opštine Surčin: 52 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • MILENTIJEVIĆ, Milan Planiranje gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu – stanje i problemi: 64 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • VANDIĆ, Marija.Planski razvoj Deliblatskog peska – evolucija ciljeva i interesa: 124 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • STOJKOVIĆ, Nenad. Mogućnost primene delimičnog premera u strukturno-heterogenim sastojinama: 65 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Damjan Pantić
 • MALEŠEVIĆ, Boško. Strukturne i proizvodne karakteristike mešovitih šuma lišćara i četinara na području ŠU „Golijska Reka“ : 83 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Damjan Pantić

2012

 • SEKULIĆ, Dalibor. Pristup planskom korišćenju šuma u zaleđu izvorišta Tišča: 97 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • PROKIĆ, Snežana. Razvoj ekoloških mreža u Republici Srbiji u kontekstu obezbeđivanja održivog prostornog razvoja: 140 lista, graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2011

 • KANTAR, Branislav. Metodski pristup izradi strateškog plana za Kozaračko šumsko područje: 108 listova, [6] savijenih listova, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • POPOVIĆ, Tanja.Polifunkcionalno korišćenje šuma u Šumadijskom šumskom području: 104 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • ANĐELIĆ, Uroš. Pomeranje donje granice rasprostiranja jele u pojas bukovih šuma na Goču: 85 lista, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • VASIĆ, Vladimir. Sertifikacija i sertifikacioni proces kao doprinos održivom upravljanju šumama: 93 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • BAKOVIĆ, Zvonimir M. Sistem gazdovanja šumama u republici Srbiji na primeru topličkog šumsko-privrednog područja i nužnost promena: 108 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • TRAJKOVIĆ, Predrag. Stanje, problemi i strateški ciljevi gazdovanja bukovim šumama u Jablaničkom šumskom području: 87 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • TRKULJA, Predrag. Strukturno – proizvodne karakteristike vještački podignutih sastojina četinara na lokalitetu Dubrava: 92 lista, [93] lista s tablama, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 • BOROTA, Dragan. Daljinska detekcija i aerofotogrametrija – osnovni principi i mogućnosti primene u inventuri šuma Srbije: 101 list, ilustr.– mentor prof. dr. Damjan Pantić