+

Defended Theses

DOCTORAL DISSERTATIONS DEFENDED AT THE CHAIR OF SILVICULTURE

2020

Branko Kanjevac: „Obnavlјanje šuma hrasta kitnjaka sa podstojnim spatom pratećih vrsta drveća na području severoistočne Srbije“. Mentors: prof.dr Milun Krstić and prof.dr Violeta Babić

2014

Violeta Babić: „Uticaj ekoloških faktora i sastojinskih karakteristika na prirodnu obnovu šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg. Ehr.) na Fruškoj Gori”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

2005

Dragana Ostojić: „Ekološki činioci prirodnog održavanja i obnove cenopopulacija Pančićeve omorike u NP Tara”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

Zoran Govedar: „Načini prirodnog obnavljanja mešovitih šuma jele i smrče (Abieti-Piceetum illyricum) na području zapadnog dela Republike Srpske”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1999

Martin Bobinac: „Istraživanja prirodne obnove lužnjaka (Quercus robur L.) i izbor metoda obnavljanja u zavisnosti od stanišnih i sastojinskih uslova”. Mentor: prof. dr. Ljubivoje Stojanović.

1989

Milun Krstić: „Istraživanje ekološko-proizvodnih karakteristika kitnjakovih šuma i izbor najpovoljnijeg načina obnavljanja na području severoistočne Srbije”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1980

Ljubivoje Stojanović: „Ekološko‑proizvodne karakteristike smrčevih šuma i načini prirodnog obnavljanja na području Kopaonika i Golije”. Mentori: prof. dr Stevan Jovanović; prof. dr Konrad Pintarić.

1974

Nešad Bojadžić: „Prirodno obnavljanje šuma crnog bora u sjeveroistočnoj Bosni”. Mentori: prof. dr Toma Bunuševac; prof. dr Stevan Jovanović.

1964

Borislav Kolić: „Proučavanje odnosa strukture padavina i ukupnog godišnjeg oticanja u području nekih projektovanih akumulacija u slivu Velike Morave”. Mentor: prof. dr Marko Milosavljević.

Stevan Jovanović: „Reoniranje nekih hibridnih topola na aluvijumu važnijih reka u SRS”. Mentor: prof. dr Toma Bunuševac.

1954

Toma Bunuševac: „O biljkama roda Evonymus u našoj zemlji kao sirovinskom izvoru gutaperke”. Mentori: Božidar Stojaković, Siniša Stanković.

 

MASTER OF SCIENCE THESES DEFENDED AT THE CHAIR OF SILVICULTURE

2014

Marko Bodružić: „Stanje, uzgojni ciljevi i mere u veštački podignutim sastojinama četinara na području Čelinca u Republici Srpskoj”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

2009

Velibor Blagojević: „Ekološko‑proizvodne karakteristike i načini prirodnog obnavljanja šuma crnog bora (Pinus nigra Arnold) na području Ozrena”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

Mirko Šebez: „Izbor načina prirodnog obnavljanja šuma smrče na području Vitoroge u Republici Srpskoj”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

2008

Ivan Bjelanović: „Rekonstrukcija izdanačkih bukovih šuma na području Bukova”. Mentor: Prof. dr Milun Krstić

Snežana Stajić: „Stanje, uzgojni ciljevi i mere u mešovitim izdanačkim šumama sladuna i cera na području Bogovađe”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

2007

Violeta Babić: „Uzgojni problemi u sastojinama graba na staništu higrofilne šume lužnjaka, graba i jasena na području Ravnog Srema”. Mentor: prof. dr. Ljubivoje Stojanović.

Vlado Čokeša: „Istraživanje zrelih izdanačkih šuma hrasta kitnjaka u cilju njihovog prevođenja u viši uzgojni oblik na području Cera”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

2006

Blagoje Pejić: „Najpovoljniji način obnavljanja smrče (Picea abies Karst.) u subalpskom pojasu na Kopaoniku”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

Tatjana Ćirković: „Stanje, uzgojni ciljevi i mere u izdanačkim bukovim šumama na području Čemernika”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

2001

Zoran Galić: „Istraživanje uticaja značajnih faktora staništa na gajenje nekih sorti crne topole u Srednjem Podunavlju”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

2000

Zoran Govedar: „Istraživanje uticaja režima svetlosti na prirodno obnavljanje u čistim sastojinama bukve na području Kneževa”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

1995

Dragana Ostojić: „Istraživanje najpovoljnijeg načina nege bukovih šuma na području Crnog vrha – Bor”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1988

Martin Bobinac: „Proučavanje uzgojnih potreba sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u različitim tipovima šuma u Sremu”. Mentor: Prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1987

Miloš Simić: „Istraživanje najpovoljnijih uzgojnih mera u različitim ekološko-proizvodnim jedinicama lužnjakovih šuma na području Sombora”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1985

Budimir Džomić: „Proučavanje bukovih šuma karaktera prašume i izbor metoda obnove i nege na području Đakovačkih planina”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1982

Vojin Bucalo: „Ekološko-proizvodne karakteristike niskih bukovih šuma na drvarskom području i prijedlog uzgojnih mjera”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

Milun Krstić: „Istraživanje režima svetlosti i uticaja na pojavu podmlatka u različitim ekološkim jedinicama bukovo-jelovih šuma na Goču”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1979

Ljubomir Rondović: „Proučavanje smrčevo-jelovih šuma na području Pljevalja sa posebnim osvrtom na izbor najpovoljnijih metoda obnavljanja i njegovanja”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

1971

Mirčevski Sekula: „Ekološke i sastojinske karakteristike i mere negovanja niskih šuma hrasta kitnjaka na planinskom masivu Karadžica (Kitka)”. Mentor: prof. dr Toma Bunuševac.

1970

Batkoski Dimitar: „Utvrđivanje režima osvetljavanja u brdskoj bukovoj šumi Fagetum montanum serbicum Rud. i u njenim nižim taksonomskim jedinicama u uslovima Majdanpečke domene”. Mentori: prof. dr Toma Bunuševac; prof. dr Stevan Jovanović; prof. dr Borislav Kolić.

1969

Nešad Bojadžić: „Prirodno obnavljanje čistih sastojina crnog bora u gospodarskoj jedinici ‘Turija’”. Mentori: prof. dr Toma Bunuševac; prof. dr Stevan Jovanović.

MASTER`S DEGREE PAPERS DEFENDED AT THE CHAIR OF SILVICULTURE

2021

Dragana Nedimović: „Stanje i karakteristike mladika hrasta kitnjaka (Quercus petraea agg.Ehr.) nastalog konverzijom izdanačkih šuma na Fruškoj gori“. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Miloš Račić: „Režim svetlosti u sastojinama bukve u fazi zrelosti na području Kopaonika“. Mentor: dr Violeta Babić, vanredni profesor.

2020

Nemanja Miletić: „Izgrađenost veštački podignute srednjedobne sastojine smrče i njen meliorativni značaj u mikroslivu Ravnine I na području NB Goč”. Mentor: prof.dr Martin Bobinac

Zoran Gojković: „Zastuplјenost invazivne neofite (Ailanthus altissima /Mill./ Swingle) u zaštićenom prirodnom dobru „Bajfordova šuma” i predlog uzgojnih mera za zaustavlјanje dalјe invazije”. Mentor: prof.dr Martin Bobinac

2019

Marijana Popović: „Obilnost uroda semena u negovanoj i nenegovanoj srednjedobnoj sastojini graba za rekonstrukciju u rodnoj 2018. godini”. Mentor: prof.dr Martin Bobinac

2016

Stefan Bojić: „Stanje, uzgojni ciljevi i mere u izdanačkoj šumi bukve i kulturi smrče na području Bratunca”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Milan Kabiljo: „Učešće i elementi rasta glavnih vrsta drveća u sastojinama lužnjaka, poljskog jasena i graba u plavnom i neplavnom delu Gornjeg (ravnog) Srema”. Mentor: dr Martin Bobinac, vanr. prof.

2015

Branko Kanjevac: „Mogućnost optimizacije mera nege šuma primenom uzgojne analitike putem vizuelizacije i simulacije”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Borislav Joldžić: „Ekološki uslovi i stanje šuma u GJ ‘Babin zub – Orlov kamen – Golaš’ u okviru Parka prirode ‘Stara planina’”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Sandra Kusturin S. (2015): „Proces formiranja prirodnih sastojina poljskog jasena i njihova struktura u području odbrane od poplava Monoštorskog rita”. Mentor: dr Martin Bobinac, vanr. prof.

Đorđe Stanisavljević: „Izdanačka sposobnost bukve u GJ ‘Jelova gora’ na području ŠG ‘Užice’”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

2014

Jasmina Tomašević Veljović: „Uticaj potencijala lokalne toplote na rasprostranjenje šuma na Radanu i Velikom Jastrebcu”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Albina Tarjan Tobolka: „Vizuelizacija uzgojnih potreba i mera na primeru odeljenja 35. GJ ‘Topolik’ na području ŠG ‘Novi Sad’”. Mentor: Prof. dr Milun Krstić

Aleksandar Ždinjak: „Karakterizacija izrade tematskih karata za potrebe gajenja šuma primenom GIS-a na primeru odeljenja 2 i 3 GJ ‘Čenjin-Obreške širine’ na području Kupinova”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Vladimir Petrović: „Sastojinsko stanje i uzgojne potrebe u veštački podignutoj sastojini crnog bora u GJ ‘Troglav’ na području Stolova”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

2013

Nenad Mitić: „Predlog uzgojno‑meliorativnih mera u degradiranim šumama bukve na području Malog Jastrepca”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Milan Gazdić: „Definisanje sastojinskog stanja i meliorativno-uzgojnih potreba u semenskoj sastojini smrče u GJ ‘Maočnica’”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

2012

Marica Kecman: „Stanje veštački podignutih sastojina javora i kedra u ZPD Banjička šuma i definisanje uzgojnih mera primenom uzgojne analitike”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Andrijana Bauer: „Promena strukture dozrevajućih i zrelih sastojina lužnjaka usled sanitarnih seča u higrofilnim tipovima lužnjakovih šuma Ravnog Srema”. Mentor: dr Martin Bobinac, vanr. prof.

2011

Dijana Čortan: „Mogućnost primene GIS tehnologije u gajenju šuma na primeru odeljenja 41 u GJ ‘Apatinski rit’”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

2010

Srđan Keren: „Primjena hemisferičnih fotografija pri definisanju režima svjetlosti i njenog uticaja na podmlađivanje u mješovitoj šumi jele i smrče na Dnolučkoj planini u BiH”. Mentor: prof. dr Milun Krstić. Prvi urađen i odbranjen master rad na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

SPECIALIST PAPERS DEFENDED AT THE CHAIR OF SILVICULTURE

2011

Aleksandra Petrović: „Obnavljanje šuma hrasta kitnjaka sa grabom na području Majdanpeka”. Mentor: prof. dr Milun Krstić.

Zorica Popović: „Izbor najpovoljnijeg načina prirodnog obnavljanja mešovitih šuma jele i smrče na Zlataru”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović.

2007

Tanja Radovanović: „Konverzija izdanačkih bukovih šuma na krečnjaku u okviru niškog područja”. Mentor: prof. dr Ljubivoje Stojanović. Prvi urađen i odbranjen specijalistički rad na Šumarskom fakultetu.