+

Publications

With the development of forestry science and profession increased the need for the publication of appropriate textbooks and other necessary teaching literature, so that in a certain period textbooks, draft textbooks, authorized lectures, practicums, exercise books of the teachers and students of the Faculty of Forestry in Belgrade were published in the field of silviculture.

The attached review presents the basic information about the titles, authors, types of teaching literature (in accordance with the Regulations on Textbooks of the Faculty of Forestry), year and place of publication.

Subject textbooks

 1. O proredama (1929): Josip Balen, Zagreb, str. 1‒222.
 2. Tehnika obnove i gajenje šuma (1950): Toma Bunuševac, Šumarski fakultet, Beograd, str. 1‒328.
 3. Gajenje šuma I (1951): Toma Bunuševac, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒419.
 4. Klimatologija (1968, reprint više puta, poslednji 1985): Marko Milosavljević, Naučna knjiga, Beograd, str.1‒261.
 5. Meteorologija (1975, reprint više puta, poslednji 1985): Marko Milosavljević, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒280.
 6. Šumarska ekoklimatologija ‒ mikroklima šumskih staništa (1978): Borislav Kolić, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒300.
 7. Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma (1980): Stevan Jovanović, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒324 (reprint 1988).
 8. Šumarska ekoklimatologija sa osnovama fizike atmosfere (1988): Borislav Kolić, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒397.
 9. Šumarska ekoklimatologija (1995): Petar Gburčik, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski Fakultet, Beograd str. 1‒397.
 10. Gajenje šuma III ‒ obnavljanje i nega šuma glavnih vrsta drveća (2000): Ljubivoje Stojanović i Milun Krstić, Finegraf, Beograd, str. 1‒250.
 11. Šumarska ekoklimatologija (2005, reprint 2014): Miroslava Unkašević, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 1‒231.
 12. Gajenje šuma – konverzija, melioracija i veštačko obnavljanje (2006): Milun Krstić, Planeta print, Beograd, str. 1‒375.
 13. Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma (2008): Ljubivoje Stojanović i Milun Krstić, Planeta print, Beograd, str. 1‒365.
 14. Gajenje šuma posebne namjene (2016): Zoran Govedar i Milun Krstić, Banjaluka.

Other literature

Authorized draft textbooks

 1. Gajenje šuma – metodi prirodnog obnavljanja i negovanja šuma (1966): Toma Bunuševac i Stevan Jovanović, Šumarski fakultet, Beograd.
 2. Šumarstvo u pejzažnoj arhitekturi (1985): Ljubivoje Stojanović, Toma Bunuševac i Stevan Jovanović, Šumarski fakultet, Beograd, str. 1‒299.
 3. Veštačko čišćenje stabala od grana kao mera nege (1974): Stevan Jovanović, dopunska predavanja iz Gajenja šuma, Šumarski fakultet, Beograd.
 4. Kombinovani metodi osnovnih oblika prirodnog obnavljanja šuma (1975): Stevan Jovanović, dopunska predavanja iz Gajenja šuma, Šumarski fakultet, Beograd.
 5. Melioracija degradiranih šuma (2002): Milun Krstić, autorizovana predavanja (skripta), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒121.
 6. Gajenje šuma posebne namene (2008): Milun Krstić, skripta (autorizovana predavanja), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒141.
 7. Modelovanje i GIS u Gajenju šuma (2009/10): Milun Krstić, skripta (autorizovana predavanja), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒180.
 8. Gajenje šumskih kultura posebne namene (2014): Milun Krstić, dopunska autorizovana predavanja iz predmeta Gajenje šuma posebne namene, Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒25.
 9. Klima šumskih i urbanih područja Srbije (2015): Violeta Babić i Milun Krstić, autorizovana predavanja (skripta), Šumarski fakultet u Beogradu, str. 1‒46.

Practicums

 1. Praktikum za vežbe iz Gajenja šuma (1992): Milun Krstić, Šumarski fakultet, Beograd, str. sa prilozima 95 (reprint 1995).
 2. Gajenje šuma 2 – Praktikum (2016): Milun Krstić i Branko Kanjevac, Šumarski fakultet, Beograd str 1-88.
 3. Šumarska ekoklimatologija, Klima šumskih i urbanih područja Srbije – Praktikum (2019): Violeta Babić i Miroslava Unkašević, Šumarski fakultet, Beograd. str. 1-172.

Exercise books

 1. Zadaci za vežbe iz Gajenja šuma, Šumarski fakultet, Beograd. Izrađeni zadaci su umnožavani na Šumarskom fakultetu i deljeni studentima na časovima vežbi:
 2. Milun Krstić (1985), Zadaci za vežbe iz Gajenje šuma 1 sa odgovarajućim uputstvima: Izrada plana gajenja šuma; zadaci 1-2 o sečama nege (proredama);
 3. Martin Bobinac (20..) – da dopuni koje je zadatke uveo.
 4. Milun Krstić (2001) Zadaci za vežbe iz Šumarskih melioracija i Gajenje šuma 2 ‒ zadaci 1‒12 sa odgovarajućim uputstvima.
 5. Zbirka zadataka iz klimatologije i primenjene meteorologije (2002): Miroslava Unkašević, Dragana Vujović, Ivana Tošić, Savezni hidrometeorološki zavod, Beograd str. 1‒238.

Scientific and professional publications

a) Monographs

 1. Stojanović LJ., Krstić M. (1992): Razvoj gajenja šuma. Poglavlje u monografiji „Šumarstvo i prerada drveta kroz vekove”, SIT Srbije, Beograd, str. 40‒47.
 2. Unkašević M. (1994): Klima Beograda, Naučna knjiga, Beograd, str. 1‒121.
 3. Krstić, M. (2003): Kitnjakove šume Đerdapskog područja – stanje i uzgojne mere. Monografija, Akademska misao, Beograd, str. 1‒136.
 4. Krstić, M., Stojanović, LJ. (2005): Melioracija degradiranih bukovih šuma. Monografija «Bukva (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) u Srbiji», str. 258‒273. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 5. Stojanović, LJ., Krstić, M. (2005): Gajenje bukovih šuma. Monografija «Bukva (Fagus moesiaca /Domin, Maly/ Czeczott.) u Srbiji», str. 229‒257. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 6. Krstić, M. i saradnici u određenim poglavljima (2005): Izdanačke bukove šume severoistočne Srbije. Monografija, 206 str., Šumarski fakultet ‒ Beograd, Institut za šumarstvo – Beograd.
 7. Krstić, M. (2007): Klimatske karakteristike pojasa kitnjakovih šuma u Srbiji. Poglavlje u monografiji: Hrast kitnjak u Srbiji, str. 69‒78. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Planeta print, Beograd.
 8. Krstić, M., Stojanović, LJ. (2007): Gajenje šuma hrasta kitnjaka. Poglavlje u monografiji: Hrast kitnjak u Srbiji, str. 209‒292. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Planeta print, Beograd.
 9. Bobinac M. (2008): Obnavljanje šuma u vreme Petrovaradinske imovne opštine i šumsko-poljsko gazdovanje. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema”. Javno preduzeće „Vojvodinašume” ‒ Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomović, 119‒126.
 10. Bobinac M. (2008): Savremeni pristup obnovi šuma tvrdih lišćara na području Ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema”. Javno preduzeće „Vojvodinašume” ‒ Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomović, 127‒136.
 11. Bobinac M. (2008): Nega šuma tvrdih lišćara na području Ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće „Vojvodinašume” ‒ Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomović , 137‒146.
 12. Bobinac M. (2011): Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema (Istaknuta monografija nacionalnog značaja). Hrvatski šumarski institut, Institut za Šumarstvo Beograd, Zagreb: 1‒294.

b) Special editions

 1. Milin Ž., Stojanović LJ.,… Krstić M., Bobinac M. et al. (1986): Rezultati istraživanja najpovoljnijeg načina nege bukovih šuma putem seča proreda preko naučno-proizvodnih ogleda na području Šumskih sekcija Boljevac i Bor u 1985. godini. Posebno izdanje, str. 1‒187, Beograd.
 2. Stojanović LJ., Milin Ž.,… Krstić M., Bobinac M. et al. (1987): Rezultati istraživanja najpovoljnijih metoda proreda bukovih šuma preko naučno-proizvodnih ogleda na području Šumskih sekcija Boljevac i Bor u 1986. godini. Posebno izdanje, str. 1‒197, Beograd.
 3. Stojanović LJ., Milin Ž.,… Krstić M., Bobinac M. et al. (1988): Izbor najpovoljnijeg načina proreda u prirodnim šumama bukve, hrasta i kulturama bora, preko naučno-proizvodnih ogleda na području Bora, Boljevca, Zaječara i Knjaževca. Posebno izdanje, 1‒360, Beograd.
 4. Stojanović LJ., Jović N., Jovanović B., Krstić M., Bobinac M. (1988/89): Istraživanja u cilju utvrđivanja kriterijuma za određivanje stepena degradiranosti sastojina i staništa na kojima treba sprovoditi radikalne mere rekonstrukcije sa zamenom vrste drveća. Studija u okviru NI projekta SIZ-a šumarstva SR Srbije, 1986‒1988, str. 1‒255, Beograd.
 5. Stojanović LJ., Jovanović B., Jović N., Krstić M., Bobinac M. (1986/89): Istraživanje optimalnih metoda melioracije izdanačkih i degradiranih šuma zavisno od stepena degradiranosti sastojine i zemljišta i potrebe prevođenja izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik. Studija ‒ elaborat o NI radu za period 1986‒-1989. god. u okviru NI projekta SIZ-a šumarstva Srbije, Beograd, str. 1‒186.
 6. Aleksić, P., Krstić, M. (1996): Definisanje važnijih termina i mera (zahvata) u oblasti gajenja šuma. Poglavlje u publikaciji: Privremene norme radova u oblasti gajenja i zaštite šuma. JP Srbijšume, Beograd, str. 75‒96.
 7. *** (2013): Obnavljanje hrastovih šuma ‒ obnavljanje šuma sladuna i cera. Okrugli sto i seminar, 25. oktobar, Beograd. Organizatori: Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije, JP Srbijašume; suorganizator: Institut za Šumarstvo, Beograd. Zbornik radova, str. 1‒163. Grupa autora, glavni urednik: dr Ljubivoje Stojanović.

Auxiliary teaching material

 1. Objavljeni referentni naučni radovi i stručni tekstovi u časopisima, u zbornicima radova sa naučnih skupova, ili u posebnim publikacijama, u kojima je obrađivana tematika uže naučne oblasti Gajenja šuma.
 2. Multimedijalni sadržaji koji se, u vidu video‑bim prezentacija, koriste za predavanja i vežbe iz predmeta uže naučne oblasti Gajenje šuma.