+

Dekan i dekanski kolegijum

Dekan Fakulteta je:

dr Ratko Ristić, redovni profesor
telefon: +381 (11) 3053 988,
e-mail: ratko.ristic@sfb.bg.ac.rs

Prodekani Fakulteta su:

dr Vesna Golubović Ćurguz, redovni profesor
prodekan za nastavu
telefon: +381 (11) 3053 953,
e-mail: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs

dr Zdravko Popović, redovni profesor
prodekan za finansijsko-materijalna pitanja
telefon: +381 (11) 3053 818,
e-mail: zdravko.popovic@sfb.bg.ac.rs

dr Mirjana Šijačić Nikolić, redovni profesor
prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
telefon: +381 (11) 3053-889,
e-mail: mirjana.sijacic-nikolic@sfb.bg.ac.rs

Upravnik CNNO:

dr Milorad Danilović, redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 834
E-mail: milorad.danilovic@sfb.bg.ac.rs

Organ poslovođenja Fakulteta: Dekan

Dekan je rukovodilac i organ poslovođenja Fakulteta.

Dekan ima prava i obaveze propisane zakonom, drugim propisima i Statutom. Dekan Fakulteta u okviru svoje nadležnosti obavlja sledeće:

 • zastupa i predstavlja Fakultet;
 • rukovodi, organizuje i koordinira rad i poslovanje Fakulteta;
 • predlaže program rada i plan razvoja Fakulteta;
 • priprema, predsedava i vodi sednice Veća;
 • donosi opšte akte Fakulteta, u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom;
 • predlaže poslovnu politiku Fakulteta i mere za njeno sprovođenje;
 • predlaže mere za unapređenje rada Fakulteta;
 • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Fakulteta;
 • zaključuje ugovore u ime Fakulteta;
 • podnosi izveštaj Veću o poslovanju Fakulteta i godišnji obračun;
 • podnosi izveštaj Veću o realizaciji plana korišćenja sredstava za investicije;
 • stara se o zakonitosti rada i poslovanja Fakulteta i ispunjenosti obaveza Fakulteta predviđenih zakonom i ugovorima;
 • stara se o primeni opštih akata Fakulteta;
 • stara se o izvršenju odluka Saveta, Veća i drugih stručnih organa Fakulteta;
 • odgovoran je za zakonitosti rada Fakulteta;
 • raspisuje konkurs za izbor nastavnika i saradnika;
 • imenuje i razrešava rukovodioce centara Fakulteta;
 • donosi odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa za obavljanje poslova nenastavnog osoblja;
 • vrši izbor kandidata za poslove nenastavnog osoblja;
 • zaključuje i otkazuje ugovore o radu i druge ugovore za obavljanje poslova za potrebe Fakulteta;
 • donosi rešenja o pravima i obavezama zaposlenih, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta;
 • potpisuje diplome koje izdaje Fakultet;
 • odlučuje o rasporedu radnog prostora Fakulteta;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

Dekan najmanje jednom godišnje podnosi Nastavno-naučnom veću izveštaj o poslovanju i za svoj rad odgovara Nastavno-naučnom veću i Savetu Fakulteta.

Dekan učestvuje u radu Saveta, bez prava odlučivanja.

Dekanu u radu pomažu prodekani.

Fakultet ima prodekane iz reda nastavnika i jednog studenta prodekana.

Prodekane bira Savet na predlog dekana, a studenta prodekana na predlog studentskog parlamenta.

Radi razmatranja pitanja iz delokruga Fakulteta i zauzimanja stavova o njima obrazuje se dekanski kolegijum. Članovi dekanskog kolegijuma su dekan, prodekani i upravnik Centra za nastavno-naučne objekte (CNNO), a predsednik Saveta, sekretar Fakulteta i šef službe za računovodstvo i finansije, po potrebi, učestvuju u radu dekanskog kolegijuma.

Odlukom Saveta broj 01-4833/1 od 17. 6. 2015. godine izabran je dekan Fakulteta na period od tri godine.