+

Градимир Данон

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 821
Е-маил: gradimir.danon@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 52
Консултације: среда, 12‒14 часова

Рођен је 27. 2. 1949.године у Београду. Завршио је Осму београдску гимназију у Београду. Дипломирао је 1972. године на Универзитету у Београду ‒ Машинском факултету. Магистарски рад одбранио је 1978. године на Универзитету у Београду ‒ Машинском факултету. Докторску дисертацију одбранио је 1988. године такође на Универзитету у Београду ‒ Машинском факултету.

Кретање у служби:

  • 9. 10. 1972 – 9. 10. 1975, Универзитет у Београду, Машински факултет;
  • 13. 10. 1975 – 27. 2. 1976, Фабрика машина и трактора ИМТ Нови Београд;
  • 27. 2. 1976 – 31. 1. 1977. Служење војног рока у ЈНА;
  • 1. 2. 1977, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет.

Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновао је 1. 2. 1977. године, када је изабран за асистента-приправника на предмету Машинство са индустријском енергетиком.

Каснији избори за:

  • асистента ‒ 1978. године,
  • доцента ‒ 1989. године,
  • ванредног професора ‒ 1995. године,
  • редовног професора ‒ 2000. године.

Активности и награде у току студија и рада
Чланство у домаћим и међународним организацијама: АИНС Академија инжењерских наука Србије, EFNMS European Federation of National Maintenance Societies.
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Сам или са коауторима објaвио је шест монографија и уџбеника, три дела монографије или рада у монографији, 11 радова у часописима са SCI листе, 23 рада у страним и домаћим научним и стручним часописима и 27 радова саопштених на светским и европским конгресима, конференцијама и скуповима у земљи и иностранству. Цитираност, према Google Scholar, износи 83, h-index је 5 и h10-index је 1. Учесник више од 20 и руководилац четири пројекта које је финансирало Министарство науке Републике Србије. Учествовао је у изради већег броја студија и пројеката рађених за наручиоце у земљи и иностранству.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

  • Машине и алати за обраду дрвета, енергетика у дрвној индустрији, производња и коришћење дрвних горива;
  • Mоторна возила: пнеуматици за путна и ванпутна возила, моторна возила

Одабрани научни радови

⦁ STEVANOVIĆ-JANEŽIĆ, Tatjana, DANON, Gradimir, BUJANOVIĆ, Biljana, DEDIĆ, Aleksandar (1993) Correlation between chemical composition and heating value of some domestic wood species. Drevársky výskum, ISSN 0012-6136, 1993, vol. 38, no. 3, str. 1‒7. [COBISS.SR-ID 512754588].
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=_7qnvy8AAAAJ&citation_for_view=_7qnvy8AAAAJ:YFjsv_pBGBYC
⦁ KOLIN, Branko, DANON, Gradimir, STEFANOVIĆ-JANEŽIĆ, Tatjana (1995) Empirical equation for limit of hydroscopicity. Drying Technology – An International Journal, Vol. 13, No. 8-9, New York, 1995. pp. 2133‒2139. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07373939508917069.
⦁ KOLIN, Branko, DANON, Gradimir. Influence of Temperature Upon some Physical and Chemical Properties of Wood (1998) Devarsky Wyscum, 43(3-4), 1998, pp 21‒27.
https://www.researchgate.net/publication/289427190_Influence_of_temperature_upon_some_physical_and_chemical_properties_of_wood
⦁ LENAS,I Josip, DANON, Gradimir, ŽEŽELJ (1998) Srećko. Lateral Stability of Braking Vehicle on Friction Limit, Vehicle System Dynamics, Supplement 28 (1998), Swets&Zeintinger, pp. 711‒716.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00423119808969597
⦁ BUJANOVIĆ, B., DANON, Gradimir, KOLIN, Branko(2000) Investigations of the composition of beech wood steaming effluents. Drevársky výskum, ISSN 0012-6136, 2000, vol. 45, br. 3, str. 1-. [COBISS.SR-ID 513475228].
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Danon%20Gradimir%20J&samoar=#.WCmSmung1Fo
⦁ DANON, Gradimir, ANĐELIĆ, Milosav, GLAVONJIĆ, Branko D., KADOVIĆ, Ratko B., FURTULA, Mladen (2010) A. Wood biomass for energy in Montenegro. Thermal Science, ISSN 0354-9836, 2010, vol. 14, br. 3, str. 783-798, tabele, doi: 10.2298/TSCI100217005D. [COBISS.SR-ID 517096597].
https://www.researchgate.net/publication/239412526_Wood_biomass_for_energy_in_Montenegro
⦁ DANON, Gradimir, FURTULA, Mladen, MANDIĆ, Marija (2012) Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia. Energy, ISSN 0360-5442, 2012, vol. 48, br. 1, str. 169‒176; doi: 10.1016/j.energy.2012.02.073, [COBISS.SR-ID 512965532].
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036054421200187
⦁ VASIĆ, Branko, POPOVIĆ, Vladimir, VUČIĆ, Vukan, DANON, Gradimir, VENCL, Aleksandar (2012) Defining the functional and physical compatibility of a modernized tramway rolling stock with a newly planned LRT system: a case study of Belgrade, TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY, Volume: 35, Issue: 3, str 241-261, DOI: 10.1080/03081060.2012.671019.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03081060.2012.671019
⦁ MANDIĆ, Marija, PORANKIEWICZ, Bolesław, DANON, Gradimir (2015) An Attempt at Modelling of Cutting Forces in Oak Peripheral Milling. Bioresources, ISSN 1930-2126, 2015, vol. 10, br. 3, str. 5489‒5502. DOI: 10.15376/biores.10.3.5489- 5502, [COBISS.SR-ID 513474460].
http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_10_3_5489_Mandic_Modelling_Cutting_Forces_Oak
⦁ MANDIĆ, Marija, SVRZIĆ, Srđan, DANON, Gradimir, (2015) The Comparative Analysis of Two Methods for the Power Consumption Measurement in Circular Saw Cutting of Laminated Particle Board. Wood research, ISSN 1336-4561, 2015, vol. 60, br. 1, str. 125‒136, DOI: 10.15376/biores.10.3.5489-5502. [COBISS.SR-ID 513474204].
http://www.centrumdp.sk/wr/201501/12.pdf