Акредитација

Уверење о акредитацији

Уверење о акредитацији (2008)

Уверење о акредитацији по студијским програмима (2008) [pdf]

Уверење о акредитацији установе и студијских програма (2013) [pdf]

Политика обезбеђења квалитета

Шумарски факултет је обезбедио све елементе који чине систем обезбеђења квалитета и има утврђену стратегију обезбеђења квалитета. Шумарски факултет дефинише области, субјекте и мере за обезбеђење квалитета. Сваке три године врши се провера квалитета свих делатности факултета. Комисија за обезбеђење квалитета спроводи и координира процес самовредновања у коме учествују сви субјекти Факултета.

1. Изјава о политици квалитета 
2. Стратегија обезбеђења квалитета (2008)
    Стратегија обезбеђења квалитета (2011)
    Стратегија обезбеђења квалитета (2016)
3. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма
4. Правилник о обезбеђењу квалитета студијских програма
5. Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената
6. Правилник о самовредновању студијских програма наставе и услова рада Шумарског факултета
7. Извештај о самовредновању (2008)
    Извештај о самовредновању (за 2012-2013.)
    Извештај о самовредновању
8. Дозвола за рад
    Допуна дозволе за рад