Нормативна акта

 

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду [pdf]

 

Закони:

Закон о високом образовању прећишћен текст [pdf]

 

Закон о научноистраживачкој делатности [pdf]

Закон о спречавању злостављања на раду [pdf]

Закон о заштити становништва од изложености диванском диму [pdf]

Обавештење о забрани вршења злостављања на раду [pdf]

 

Статут:

Статут Шумарког факултета - пречишћен текст (2012) [pdf]
Одлука о изменама и допунама статута [pdf]

 


Правилници:

Правилник о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената Шумарског факултета [pdf]

Правилник о изменама и допунама правилника о обезбеђењу квалитета наставног процеса и вредновању студената Шумарског факултета [pdf]

Правилник о признавању страних високошколских исправа [pdf]

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената [pdf]

Правилник о поступку израде и одбране завршног рада на основним академским студијама - (пречишћен текст) [pdf]

Правилник о допунама правилника о поступку израде и одбране завршног рада на основним академским студијама [pdf]

Правилник о студијама и студирању - пречишћен текст [pdf]

Правилник о мерилима за утврђивање школарине [pdf]

Правилник о уџбеницима [pdf]

Правилник о научноистраживачкој и стручној делатности [pdf]

Прилози за правилник о научноистраживачкој делатности [doc]

Одлука о изменама и допунама правилника о научно-истраживачкој и стручној делатности [pdf]

Правилник о допунама правилника о научноистраживачкој и стручној делатности [pdf]

Правилник о издавачкој делатности - пречишћен текст [pdf]

Правилник о прелазном режиму другог степена студија [pdf]

Одлука о изменама и допунама правилника о прелазном режиму другог степена студија [pdf]

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета - пречишћен текст [pdf]

Правилник о измени и допуни правилника о поступку израде и одбране мастер рада на мастер академским студијама [pdf]

Правилник о поступку израде и одбране мастер рада на мастер академским студијама (пречишћен текст) [pdf]

Правилник о докторским студијама Шумарског факултета [pdf]

Правилник о докторским студијама Универзитета у Београду [pdf]

     - Облик и садржај докторске дисертације [pdf]
     - Докторске студије - Образац 1 - УГОВОР СА СТУДЕНТОМ  [word doc]
     - Докторске студије - Образац 2 - ПРИЈАВА ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ [word doc]
     - Докторске студије - Образац 3 - ЗАХТЕВ за давање сагласности на одлуку о прихватању теме докторске дисертације и о одређивању ментора [word doc]
     - Докторске студије - Образац 4 - ЗАХТЕВ за давање сагласности на одлукe о усвајању извештаја Комисије за оцену докторске дисертације и о именовању комисије за одбрану [word doc]
     - Докторске студије - Образац 5 - Изјава о ауторству [word doc]
     - Докторске студије - Образац 6 - Изјава o истоветности штампане и електронске верзије докторског рада [word doc]
     - Докторске студије - Образац 7 - Изјава о коришћењу [word doc]

Правилник о докторским студијама (пречишћен текст)[pdf]

Правилник о упису на докторске студије [pdf]

Правилник о упису на стуковне студије [pdf]

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених [pdf]

Правилник о раду библиотеке Шумарског факултета [pdf]

Правилник о обезбеђењу квалитета студијских програма Шумарског факултета [pdf]

Правилник о изменама и допунама правилника о обезбеђењу квалитета студијских програма Шумарског факултета [pdf]

Правилник о самовредновању студијских програма наставе и услова рада Шумарског факултета [pdf]

Правилник о изменама и допунама правилника о самовредновању студијских програма наставе и услова рада Шумарског факултета [pdf]

Одлука о измени правилника о самовредновању студијских програма, наставе и услова рада Шумарског факултета [pdf]

Правилник о упису студената на студије првог степена [pdf]

Правилник о измени и допуни правилника о упису студената на студије првог степена [pdf]

Правилник о поступку израде и одбране специјалистичког рада на специјалистичким студијама [pdf]

Правилник о обављању теренске наставе, школске праксе, производне праксе и стручне екскурзије [pdf]

Имене и допуне Правилника о обављању теренске наставе, школске праксе, производне праксе и стручне екскурзије [pdf]

Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије [pdf]

Правилник о измени и допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије [pdf]
Правилник о допуни Правилника о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије [pdf]

Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Пејзажна архитектура [pdf]

Правилник о условима уписа и мерилима за рангирање кандидата за упис на мастер академске студије Пејзажна архитектура - пречишћен текст [pdf]

Правилник о службеним путовањима [pdf]

Правилник о ближем уређењу поступка набавке [pdf]

Правилник о набавкама [pdf]

План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова [pdf]

Упутство за безбедан рад у лабораторији - Катедре за хемијско-механичку прераду дрвета - Одсека за ТМП [pdf]

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања [pdf]

Одлука о измени и допуни Процедура и поступка који обезбеђују поштовање плана распореда наставе [pdf]

Правилник о мерилима за утврђивање расподеле средстава уплаћеним за прелазак на струковне студије одсека ТМП [pdf]

Правилник о раду центра за подземне воде шумских екосистема [pdf]

Правилник о начину продаје дрвних производа у наставним базама Шумарског факултета [pdf]

Правилник о садржају интернет сајта Универзитета у Београду - Шумарског факултета [pdf]

 

Стратегије:

Стратегија обезбеђења квалитета (2008) [pdf]

Стратегија обезбеђења квалитета (2011) [pdf]

 

Прописи из области становања:
Уредба о решавању стамбених потреба [pdf]

Одлука за уредбу о решавању стамбених потреба изабраних постављених и запослених лица [pdf]
Правила начин коришћења и критеријуми за привремено коришћење просторија на кровној тераси зграде шумарског факултета [pdf]

 

 

Обрасци:

Образац за исплату средстава по основу обављених послова на мастер, специјалистичким и докторским студијама [doc]

 

Нормативна акта - Архива