Катедре

ОДСЕК ЗА ШУМАРСТВО


Катедра семенарства,расадничарства и пошумљавања

Катедра екологије шума

Катедра гајења шума

Катедра заштите шума

Катедра  искоришћавања шума

Катедра планирања газдовања шумама

Катедра економике и организације шумарства


ОДСЕК ЗА ПРЕРАДУ ДРВЕТА


 Катедра примарне прераде дрвета

Катедра хемијско-механичке прераде дрвета

Катедра машине и уређаји у преради дрвета

Катедра финалне прераде дрвета

Катедра организације и економике дрвне индустрије

Катедра заштите дрвета


 ОДСЕК ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ


 Катедра за пејзажну хортикултуру

Катедра за пејзажни инжењеринг

Катедра за планирање и пројектовање у пејзажној архитектури


 ОДСЕК ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШЊИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА


 Катедра за мелиорације

Катедра за бујице и ерозију

Катедра за противерозиону геотехнику

 


 

Катедра општих предмета