ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 01-776/4 од 21.03.2017. ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА бр. ЈН: 2/2017

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01-480/3 06.02.2017. ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01-297/2 26.01.2017. Набавка УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА - САЈНОС

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ НА ОСНОВУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 01-5911/2 30.12.2016. Набавка УСЛУГА ШТАМПАЊА КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА - ПЛАНЕТА ПРИНТ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 01-5911/2 од 26.12.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 13/2016 - ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-5376/3 од 01.12.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - за радове: Реконструкција  шумског пута  „Расадник-Пустинац“, ЈН БР 04/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-5375/3/3 од 01.12.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка добара-путничког аутомобила /теренског возила/погон на четири точка, ЈН БР 12/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-1519/3 од 27.07.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ, ЈН БР 11/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-1519/3 од 27.07.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА СА МОНТАЖОМ КУХИЊЕ И КУХИЊСКИХ РЕКОНСТРУИСАНЕ ЗГРАДЕ „ПИРАМИДА“ НА ГОЧУ, ЈН БР 11/2015

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-01-2957/7 од 11.07.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА У ЗЕМЉИ ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА , Број ЈН: 10/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-2815/3 од 11.07.2016.године ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. ЈН: 09/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-2795/4 од 08.07.2016.године за јавну набавку добара - ТЕКУЋЕ И НВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-2419/3 од 23.06.2016.године за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе потрошачa прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-2648/3 од 23.06.2016.године за јавну набавку мале вредности радова Реконструкција шумског пута „Расадник-Пустинац“ у Наставној бази „Мајданпечка Домена“ – бр. ЈН 7/2016 – бр. ЈН 7/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-2104/10 од 18.06.2016.године за јавну набавку мале вредности добра НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА – бр.ЈН.5/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-2383/3 од 15.06.2016.године ЗА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА Број ЈН : 6/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-1000/9 од 04.05.2016.године ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА СЕЧЕ, ИЗРАДЕ, ПРИВЛАЧЕЊА И ИЗНОШЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ПО ПАРТИЈАМА - ОП БР. 2/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-955/2 од 18.03.2016.године добра: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ОП бр.3/2016

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-92/11 од 29.02.2016.године ДОБРА: СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА СЕЧЕ, ИЗРАДЕ, ПРИВЛАЧЕЊА И ИЗНОШЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ПО ПАРТИЈАМА - ОП БР. 1/2016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01-11/3 од 12.01.2016.године - ДОБРА: РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 01-9996/11 од 21.12.2015.године -„22000000“; „22100000“; „22200000“-„Штампање књига, часописа и осталог штампаног материјала и сродних производа“

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -„77210000“ и ознаком „Услуге сече шума“ „77211000“ „Услуге повезане са сечом шума“

 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - „45214000“ – „radovi na izgradnji zgrada u funkciji obrazovanja i istraživanja“

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - „09310000“ – „Електрична енергија“
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - „0910000“ – „Горива“
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - 77211000 –   „Услуге сече  шума“, 77210000 - „Услуге повезане са сечом шума“
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Штампање књига, часописа и осталог штампаног материјала и сродних производа: „22000000“ – „Штампани материјал и остали производи“, „22100000“ – „Штампане књиге, брошуре и леци“, „22200000“ – „Новине, ревије периодичне публикације и часописи“
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ: „Рачунарска опрема и материјал“ -30200000, „Делови и прибор фопокопирних апарата“ -30125000
 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК-ПУСТИНАЦ“ У НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“  - дужине 3,90 km: Шифра „4211“ - изградња путева и аутопутева, „45233140“ – „Радовина путевима“

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ОП: 4/2015, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА:ПАРТИЈА 1: Набавка горива Н.Б.“Гоч“ - Краљевo, ПАРТИЈА 2: Набавка горива Н.Б.“Мајданпечка домена“ Дебели Луг Мајданпек, ПАРТИЈА 3: Набавка горива за Шумарски факултет Београд

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - за добра и услуге , опис предмета набавке, за радове природа и обим радова:- ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ФАКУЛТЕТА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - за добра и услуге , опис предмета набавке, за радове природа и обим радова: СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА Електроматеријал, материјали за водовод и грејање и столарски материјал

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - за добра и услуге , опис предмета набавке, за радове природа и обим радова: РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛА I ФАЗЕ ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У АРБОРЕТУМУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У 2015. ГОДИНИ„ ЈН БР. 10/2015 Назив и шифра из Општег речника јавних набавки:„Радови на пробном бушењу и сондирању „ шифра – 45120000

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - за добра и услуге , опис предмета набавке, за радове природа и обим радова: РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК – ПУСТИНАЦ“ У НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БРОЈ НАБАВКЕ: ОП: 05/2015

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - за добра и услуге, опис предмета набавке Електрична енергија - 09310000 – Електрична енергија


27.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ 7/2017 - Услуге аутобуског превоза

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 09.05.2017. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  09.05.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)


27.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 6/2017 – НАБАВКУ половне до 20 година старе радне машине (трактора) ИМТ 577 DV са погоном на сва четири точка, снаге до 57  КW са дизел мотором.

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 05.05.2017. године, до 12:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  05.05.2017.године, у 12:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)


25.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 05/2017 – Дорада и унапређења софтвера и базе података за газдовање шумама у складу са спецификацијом нових функционалности за потребе реализације пројекта- Програм активности за подршку реализацији пројекта „Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских,еколошких и социјалних аспеката у Србији“

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 05.05.2017. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  05.05.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)


13.04.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.04.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 19 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 19 [pdf][word]
Уговор за лагер 19 [pdf][word]
Слика лагер 19

Јавни позив лагер 20 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 20 [pdf][word]
Уговор за лагер 20 [pdf][word]
Слика лагер 20

Јавни позив лагер 21 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 21 [pdf][word]
Уговор за лагер 21 [pdf][word]
Слика лагер 21


05.04.2017. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА НА ДВЕ ГОДИНЕ СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ БР. ОП 3/2017 – ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЗА ПОТРЕБЕ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ И НН БАЗА

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

07.04.2017. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је до 08.05.2017. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  08.05.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ


31.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 07.04.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 18 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 18 [pdf][word]
Уговор за лагер 18 [pdf][word]
Слика лагер 18

Јавни позив лагер 19 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 19 [pdf][word]
Уговор за лагер 19 [pdf][word]
Слика лагер 19


27.03.2017. Јавна набавка добара у отвореном поступку ради закључења Оквирног споразума на две године електрична енергија за потребе потрошачa прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

24.04.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понуда 28.04.2017. до 10,00 часова
Понуде доставити на адресу Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

Јавно отварање понуда обавиће се дана 28.04.2017.године у 10,30 часова у просторијама Универзитета у Београду-Шумарски факултет

24.04.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде

24.04.2017 Обавештење о продужењу рока


23.03.2017. Јавна набавка мале вредности радова  број 4/2017,  ради закључења оквирног споразума са једним Понуђачем на годину дана - Хидрогеолошка истраживања у циљу сагледавања могућности и услова захватања подземних вода за потребе наводњавања арборетума Шумарског факултета – II део I фазе.

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

24.03.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

31.03.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је до 12.04.2017. године, до  10:00 часова.
Понуде доставити на адресу:  Шумарски Факултет ,Кнеза Вишеслава  1

Јавно отварање понудe обавиће се  12.04.2017. године, у 10:30 часова,  у просторијама Шумарског  Факултета , Кнеза Вишеслава  1

31.03.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде

31.03.2017 Обавештење о продужењу рока

25.04.2017 Одлука о закљученју оквирног споразума ОП 4/2017


 20.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 27.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 16 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 16 [pdf][word]
Уговор за лагер 16 [pdf][word]
Слика лагер 16

Јавни позив лагер 17 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 17 [pdf][word]
Уговор за лагер 17 [pdf][word]
Слика лагер 17


27.02.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - БР. 1/ 2015 - РАДОВИ- ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА И КОТЛАРНИЦЕ ЗА МОНТАЖУ СУШАРЕ, ПАРИОНИЦЕ И КОТЛА У НАСТАВНОЈ БАЗИ „ГОЧ“ ГВОЗДАЦ

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

РОК подношења понуде је 16.03.2015. године до  10:00 часова
Понуде које стигну после овог рока су неблаговремене  и неће се узети у разматрање већ ће бити одбачене.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала - приземље)  у улици Кнеза Вишеслава бр. 1. 11030. Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 16.03.2015. године у 10:15 часова.

05.03.2015 Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавних набавки меле вредности бр.1/2015 – Изградња темеља и котларнице за монтажу сушаре, парионице и котла у Наставној бази „Гоч“ Гвоздац, Краљево

15.03.2017 Одлука о измени уговора о јавној набавци бр.1/2015


10.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 17.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 15 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 15 [pdf][word]
Уговор за лагер 15 [pdf][word]
Слика лагер 15


10.03.2017. ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БРОЈ НАБАВКЕ: 3/2017

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је 20.03.2017. године, до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудa обавиће се дана 20.03.2017. године, у 10:30 часова, у просторијама Универзитета у Београду – Шумарског факултета, у улици кнеза вишеслава бр.1 у београду

27.03.2017. Одлука о додели уговора бр.ЈН 3/2017

11.04.2017. Обавештење о закљученом уговору бр.ЈН 3/2017


08.03.2017 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА – ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ШУМСКИХ ПУТЕВА У НАСТАВНОЈ БАЗИ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ НАБАВКЕ: ОП 01/2017

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

29.06.2017. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је до 10.04.2017. године, до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 10.04.2017. године, у 10:30 часова, у просторијама Универзитета у Београду – Шумарског факултета, у улици кнеза вишеслава бр.1 у Београду


02.03.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 10.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 14 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 14 [pdf][word]
Уговор за лагер 14 [pdf][word]
Слика лагер 14


27.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 07.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 13 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 13 [pdf][word]
Уговор за лагер 13 [pdf][word]
Слика лагер 13


24.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 03.03.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 11 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 11 [pdf][word]
Уговор за лагер 11 [pdf][word]
Слика лагер 11

Јавни позив лагер 12 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 12 [pdf][word]
Уговор за лагер 12 [pdf][word]
Слика лагер 12


22.02.2017 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд

на основу Одлуке Савета излаже јавној ПРОДАЈИ путем лицитације ПУТНИЧКО ВОЗИЛО:

VAZ 21214 LADA NIVA 1.7,  произведена 2008. године,  бензински мотор радне запремине  1690 cm³,  снаге 59.5 kw, са уграђеним плинским уређајем, регистрована до 12. децембра 2017. године,  по почетној цени од  350.000, 00 динара.

Право учешћа имају  физичка и правна лица.

Возило заинтересовани могу разгледати од 08,30 до 12,30 часова на пракингу Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1,  од 23.фебруара до 02. марта 2017.год.

Лицитација ће се обавити дана 03. марта 2017. год. са почетком у 10,30 часова – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1 у Београду.
Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10% износа почетне цене који ће им након извршене  лицитације бити враћен. Уплатом учешћа учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације, на благајни Факултета. Лицитациони  „скок“ износи 5.000,00 дин.

Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.
Купац је дужан да у року од 3 дана изврши уплату и преузме возило.

Контакт: 011/3053-923, 064/8764-727 Зоран Пауновић и 064/8764-713 Бранислав Миладиновић.


 14.02.2017 ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА БР. ЈН 2/2017

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

24.02.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је 01.03.2017. године, до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 01.03.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

24.02.2017. Обавештење продужењу рока
24.02.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима

27.02.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима

08.03.2017 Одлука о додели уговора ЈНМБ бр.: 02/2017

21.03.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 01-776/4 бр.ЈН: 2-2017


12.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 21.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 9 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 9 [pdf][word]
Уговор за лагер 9 [pdf][word]
Слика лагер 9

Јавни позив лагер 10 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 10 [pdf][word]
Уговор за лагер 10 [pdf][word]
Слика лагер 10


06.02.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 14.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 7 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 7 [pdf][word]
Уговор за лагер 7 [pdf][word]
Слика лагер 7

Јавни позив лагер 8 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 8 [pdf][word]
Уговор за лагер 8 [pdf][word]
Слика лагер 8


27.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 08.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 5 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 5 [pdf][word]
Уговор за лагер 5 [pdf][word]
Слика лагер 5

Јавни позив лагер 6 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 6 [pdf][word]
Уговор за лагер 6 [pdf][word]
Слика лагер 6


23.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ И БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 01.ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 3 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 3 [pdf][word]
Уговор за лагер 3 [pdf][word]
Слика лагер 3

Јавни позив лагер 4 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 4 [pdf][word]
Уговор за лагер 4 [pdf][word]
Слика лагер 4


19.01.2017 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд
на основу Одлуке Савета излаже јавној ПРОДАЈИ путем лицитације ПУТНИЧКО ВОЗИЛО:

VAZ 21214 LADA NIVA 1.7,  произведена 2008. године,  бензински мотор радне запремине  1690 cm³,  снаге 59.5 kw, са уграђеним плинским уређајем, регистрована до 12. децембра 2017. године,  по почетној цени од  370.000, 00 динара.

Право учешћа имају  физичка и правна лица.
Возило заинтересовани могу разгледати од 08,30 до 12,30 часова на пракингу Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1,  од 23.01. до 27.01. 2017.год.

Лицитација ће се обавити дана 30.01.2017. год. са почетком у 10,30 часова – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1 у Београду.
Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10% износа почетне цене који ће им након извршене  лицитације бити враћен. Уплатом учешћа учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације, на благајни Факултета. Лицитациони  „скок“ износи 5.000,00 дин.

Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.
Купац је дужан да у року од 3 дана изврши уплату и преузме возило.

Контакт: 011/3053-923, 064/8764-727 Зоран Пауновић и 064/8764-713 Бранислав Миладиновић.


13.01.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА "ГОЧ" ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈA

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ ЈЕЛЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 23. ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 1 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 1 [pdf][word]
Уговор за лагер 1 [pdf][word]

Јавни позив лагер 2 [pdf][word]
Образац понуде за лагер 2 [pdf][word]
Уговор за лагер 2 [pdf][word]
Слика лагер 1 и 2


13.01.2017 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ДВА ДОБАВЉАЧА НА ДВЕ ГОДИНЕ БРОЈ ЈН:1/2017

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

13.01.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је 23.01.2017. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 23.01.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

30.01.2017 Одлука о закључењу оквирног споразума ЈНМБ бр.: 01/2017


29.11.2016 ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БРОЈ ЈН: 13/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

06.12.2016 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је  12.12.2015. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 12.12.2015_године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ У ПРОСТОРИЈАМА БИБЛИОТЕКЕ

06.12.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

06.12.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности услуга - бр. 13/2016: ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА ради закључења Оквирног споразума

07.12.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности услуга - бр. 13/2016: ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА ради закључења Оквирног споразума

19.12.2016 Одлука о закључењу оквирног споразума након спроведеног поступка ЈНМБ бр.: 13/2016


07.11.2016  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА /ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА/ПОГОН НА ЧЕТИРИ ТОЧКА ЈН БРОЈ: 12/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 16.11.2016. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се јавно дана 16.11.2016. године, у 10:30 часова у присуству понуђача  у просторијама Универзитеат у Београду - Шумарског факултета, Кнеза Вишеслава бр. 1, у Свечаној сали, у приземљу.

21.11.2016 Одлука о додели уговора JHМВ 12/2016


13.10.2016  ЈАВНA  НАБАВКA  РАДОВА –  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК – ПУСТИНАЦ“ У  НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ НАБАВКЕ: ОП 04/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 17.11.2016. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 17.11.2016. године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

21.11.2016 Одлука о додели уговора JH OП 4/2016


15.09.2016 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд
на основу Одлуке Савета излаже јавној ПРОДАЈИ путем лицитације ПУТНИЧКО ВОЗИЛО:

DAEWOO ESPERO CD,  произведен 1997. године,  бензински мотор радне запремине  1796 cm³,  снаге 70 kw,  регистрован до фебруара 2017. године,  по почетној цени од  40.000, 00 динара.
    
Право учешћа имају  физичка и правна лица.
Возило заинтересовани могу разгледати од 8,00 до 12,00 часова на пракингу Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1,  од 19. до 21. септембра 2016.год.

Лицитација ће се обавити дана 22. септембта 2016. год. са почетком у 10,30 часова – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1 у Београду.
Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10% износа почетне цене који ће им након извршене  лицитације бити враћен. Уплатом учешћа учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације, на благајни Факултета. Лицитациони  „скок“ износи 3.000,00 дин.

Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.
Купац је дужан да у року од 3 дана изврши уплату и преузме возило.

Контакт:    011/3053-923,   064/8764-727 Зоран Пауновић  и  064/8764-713 Бранислав Миладиновић.


09.09.2016 ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ Број ЈН:  11/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за подношење понуда (понуда мора да стигне) је 21.09.2016. године до 10,00 часова

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала-приземље) у ул. Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 21.09.2016. године у 10:30 часова

14.09.2016 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде
14.09.2016 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде
14.09.2016 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде
14.09.2016 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде

15.09.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понудаОбавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.09.2016 Одлука о додели уговора JH 11/2016


27.07.2016 ПРОМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНУ [pdf]


20.07.2016 ИЗВЕШТАЈ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА II КВАРТАЛ 2016. ГОДИНУ [pdf]


13.07.2016. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд на основу Одлуке Савета излаже јавној ПРОДАЈИ путем лицитације ПУТНИЧКО ВОЗИЛО:

DAEWOO ESPERO CD,  произведен 1997. године,  бензински мотор радне запремине  1796 cm³,  снаге 70 kw,  регистрован до фебруара 2017. године,  по почетној цени од  75.000, 00 динара.
    
Право учешћа имају сва физичка и правна лица
Возило заинтересовани могу разгледати од 8,00 до 12,00 часова на пракингу Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1,  од 18. до 20. јула 2016.год.

Лицитација ће се обавити дана 21. јула 2016. год. са почетком у 10,30 часова – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1 у Београду.
Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10% износа почетне цене који ће им након извршене  лицитације бити враћен. Уплатом учешћа учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације, на благајни Факултета. Лицитациони  „скок“ износи 5.000,00 дин.

Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца. Возило се продаје у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.
Купац је дужан да у року од 3 дана изврши уплату и преузме возило.

Контакт:    011/3053-923,   064/8764-727  Зоран Пауновић  и  064/8764-713  Бранислав Миладиновић.


30.06.2016 ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА  У ЗЕМЉИ ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА , Број ЈН:  10/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за подношење понуда (понуда мора да стигне) је 11.07.2016. године до 10:00 часова

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала-приземље) у ул. Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 11.07.2016. године у 10:15 часова


10.06.2016 ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ ДОБАРА СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА -   ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ  ФАКУЛТЕТА, Број ЈН:  9/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

13.06.2016 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за подношење понуда (понуда мора да стигне) је 21.06.2016. године до 10,00 часова

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала-приземље) у ул. Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 21.06.2016. године у 10,30 часова

15.06.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде

28.06.2016. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈН бр. 9/2015


07.06.2016 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА: ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Број ЈН: 8/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за подношење понуда (понуда мора да стигне) је 20.06.2016. године до 10,00 часова

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала-приземље) у ул. Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 20.06.2016. године у 10,30 часова

28.06.2016. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН br. 8/2016


 31.05.2016. ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК – ПУСТИНАЦ“ У НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ НАБАВКЕ: 07/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је до 09.06.2016. године, до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 09.06.2016. године, у 10:30 часова, у просторијама Универзитета у Београду - Шумарски факултет у ул Кнеза Вишеслава бр.1. 11 030. Београд

03.06.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама-појашњењима ЈН 07/2016

07.06.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама-појашњењима ЈН 07/2016

10.06.2016 Одлука о додели уговора


12.05.2016 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА Број ЈН : 6/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понуда 24.05.2016. до 10:00 часова
Понуде доставити на адресу Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

Јавно отварање понуда обавиће се дана 24.05.2016.године у 10:30 часова у просторијама Универзитета у Београду - Шумарски факултет (свечана сала - приземље) у ул Кнеза Вишеслава бр.1. 11 030. Београд

23.05.2016 Одлука о додели уговора_ЈН: 6/2016


09.05.2016. ЈАВНУ  НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ГОРИВО ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, ЗА ПОТРЕБЕ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ И Н.Н. БАЗА

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понуда 19.05.2016. до 10:00 часова
Понуде доставити на адресу Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

Јавно отварање понуда обавиће се дана 19.05.2016.године у 10:30 часова у просторијама Универзитета у Београду - Шумарски факултет (свечана сала - приземље) у ул Кнеза Вишеслава бр.1. 11 030. Београд

23.05.2016 Одлука о додели уговора 5/2016


05.05.2016 ПОСТУПАК ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  РАДОВА –  РЕКОНСТРУКЦИЈА  ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК – ПУСТИНАЦ“ У  НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ НАБАВКЕ: 04/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ИЗМЕНЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ [pdf]
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 20.05.2016. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 20.05.2016. године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

06.05.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности број 04 /2016 набавка РАДОВА - Реконструкција шумског пута „Расадник-Пустинац“ у Наставној бази „Мајданпечка Домена“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета

11.05.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности број 04 /2016 набавка РАДОВА - Реконструкција шумског пута „Расадник-Пустинац“ у Наставној бази „Мајданпечка Домена“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета

13.05.2016 Обавештење о продужењу рока

23.05.2016 Одлука о обустави поступка јавне набавке

23.05.2016 Обавештење о обустави поступка јавне набавке


26.04.2016.Отворени поступак (ЈН број ОП 03/2016) за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе потрошачa прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понуда 27.05.2016. до 10:00 часова
Понуде доставити на адресу Шумарски факултет, Београд Кнеза Вишеслава бр. 1

Јавно отварање понуда обавиће се дана 27.05.2016.године у 10:30 часова у просторијама Универзитета у Београду - Шумарски факултет

03.06.2016 Одлука о додели уговора ЈН ОП 03/2016


02.03.2016  ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА СЕЧЕ, ИЗРАДЕ, ПРИВЛАЧЕЊА  И ИЗНОШЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА БРОЈ НАБАВКЕ: ОП 2/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је    01.04.2016. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана   01.04.2016. године у 10,30  часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

13.04.2016. Одлука о додели уговора за јавну набавку у отвореном поступку: УСЛУГА СЕЧЕ, ИЗРАДЕ, ПРИВЛАЧЕЊА И ИЗНОШЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА за потребе Н.Б. "Гоч" Краљево, Универзитета у Београду-Шумарског факултета БРОЈ НАБАВКЕ: ОП 2/2016


17.02.2016 ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА –    КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – бр.3/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

19.02.2016 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

23.02.2016 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

25.02.2016 ИЗМЕНА ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
25.02.2016 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је     01.03.2016. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудa обавиће се дана 01.03.2016.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

23.02.2016 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности добара-бр. 3/2016

25.02.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности добара- бр. 3/2016

25.02.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

03.03.2016 Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ бр. набавке 3/2016


12.02.2016 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ [pdf]


21.01.2016  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 2/2016 ПО ПАРТИЈАМА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

23.01.2016 ИЗМЕНА ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
23.01.2016 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

27.01.2016 ИЗМЕНА ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
27.02.2016 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је    04.02.2016. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  04.02.2016.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

22.01.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

27.01.2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

22.01.2016 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара–СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈН 2/2016

26.01.2016 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности добара-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА бр. 2/2016

26.01.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности добара-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА бр. 2/2016

28.01.2016. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у поступку јавних набавки мале вредности добара-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА бр. 2/2016

12.02.2016. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добара-СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА бр. 2/2016


24.12.2015  ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА СЕЧЕ, ИЗРАДЕ, ПРИВЛАЧЕЊА  И ИЗНОШЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ПО  ПАРТИЈАМА БРОЈ НАБАВКЕ: ОП 1/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

14.01.2015 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је    25.01.2016. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана   25.01.2016. године у 11,00  часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

02.02.2016 Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга сече ,израде,привлачења и изношења дрвних сортимената,по партијама ОП 1/2016

02.02.2016 Одлука о обустави поступка за партију 3 у поступку јавне набавке услуга сече ,израде,привлачења и изношења дрвних сортимената,по партијама ОП 1/2016

19.02.2016 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОП 1/2016 ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА (ЗА ПАРТИЈУ БР.3)


15.12.2015  ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА  И  ТОНЕРИ, БРОЈ  НАБАВКЕ:  1/2016

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је    24.12.2015. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  24.12.2015.године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

21.12.2015. Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности добра:РАЧУНАРИ,РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ БР 1/2016

28.12.2015. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности добра:РАЧУНАРИ,РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ БР 1/2016


25.11.2015  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА -ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА БРОЈ  НАБАВКЕ:  12/2015

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 04.12.2015. године, до  10,00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 04.12.2015. године, у 10:15 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

28.11.2015 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА бр. 12/2015

10.12.2015. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности услуга - ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА


30.11.1015 Огласи – Јавни позив

Универзитет у Београду - Шумарски Факултет
Кнеза Вишеслава 1 Београд

На основу одлуке савета бр: 01-4843/1 излаже јавној продаји путем лицитације следећа возила :

1. Камион ФАП 1314 SК/А – кипер 1974 годиште неисправан почетна цена 108.000,00 динара

Укупан почетни износ за возило износи 108.000,00 динара
Право учешћа имају физичка и правна лица

Возила се могу разгледати у Наставној Бази "Мајданпечка Домена" у Дебелом Лугу  
(код Мајданпека) сваким даном од 07 до 14 часова.

Сви учесници лицитације дужни су да уплате 10 % износа почетне цене који ће им након извршене лицитације бити враћен.Уплатом учешћа од 10 % учесници у лицитацији су прихватили почетну цену. Уплата се врши искључиво у динарима пола часа пре лицитације на благајни Наставне Базе "Мајданпечка Домена" у Дебелом Лугу.

Лицитациони скок износи 5.000,00 динара
Сви трошкови који проистичу из продаје падају на терет купца.

Оба возила се продају у виђеном и затеченом стању без права на накнадну рекламацију.

Купац је дужан да у року од 5 дана изврши уплату , а потом преузме возила у року 2 дана.

Лицитација ће се оджати 10.12.2015. године са почетком у 11:00 часова у просторијама наставне базе Мајдампечка демена у Дебелом лугу

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН : Боривоје Перишић 064 876 47 37


07.10.2015 ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – НАБАВКА  И  МОНТАЖА КУХИЊЕ  И КУХИЊСКИХ  АПАРАТА  ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕКОНСТРУИСАНЕ  ЗГРАДЕ - „ПИРАМИДА“ НА ГОЧУ БРОЈ  НАБАВКЕ:    11/2015

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]
16.10.2015 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је    27.10.2015. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  27.10.2015 године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

15.10.2015. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 11/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на Гочу

15.10.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

20.11.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

15.04.2016 Одлука о додели уговора ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА И МОНТАЖА КУХИЊЕ И КУХИЊСКИХ АПАРАТА ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕКОНСТРУИСАНЕ ЗГРАДЕ - „ПИРАМИДА“ НА ГОЧУ

23.04.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

25.07.2016. ЗАКЉУЧАК РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ


24.07.2015 ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА: „РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛА  I ФАЗЕ  ХИДРОГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У АРБОРЕТУМУ  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У 2015. ГОДИНИ„ ЈН  БР.  10/2015

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рoк подношења понуде (понуда мора да стигне) је  03.08.2015 године до 10:00 час.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала-приземље) у ул Кнеза Вишеслава бр.1. 11030. Београд , одмах по истеку рока за подношења понуда,  03.08.2015 у 10:15 часова


 01.07.2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА - ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ  ФАКУЛТЕТА - Број ЈН: 9/2015

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је 10.07.2015. до 10:00 часова

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца /свечана сала-приземље/ у ул. Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд, одмах по истеку рока за поднођење понуда, односно дана 10.07.2015. године у 10:15. часова


25.06.2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ФАКУЛТЕТА БРОЈ ЈН 4/2015
        
ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до  06.07.2015. године, до  10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 06.07.2015 године, у 10:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ


22.06.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ  ОБЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Број ЈН: 5/2015

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за подношење понуда (понуда мора да стигне)  је  02.07.2015. године до 10:00 часова

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала-приземље) у ул. Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана  02.07.2015. године у 10:15 часова


19.06.2015. ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК – ПУСТИНАЦ“ У  НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА“ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ - ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА БРОЈ  НАБАВКЕ ОП:05/2015

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

РОК подношења понуде  је  20.07.2015 године до 10 часова.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Универзитета у Београду – Шумарског факултета у ул Кнеза Вишеслава бр.1. 11030. Београд , 20.07.2015 у 10:15 часова.

06.07.2015. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке радова - Реконструкција шумског пута Расадник-Пустинац“ у НБ „Мајданпечка домена“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. ОП 5/2015

10.07.2015 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке радова - Реконструкција шумског пута Расадник-Пустинац“ у НБ „Мајданпечка домена“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. ОП 5/2015


19.05.2015. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА    АУТОБУСКОГ  ПРЕВОЗА Број ЈН : 3/2015

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

РОК подношења понуде (понуда мора да стигне) је  29.05.2015 године до 10 часова.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала-приземље) у ул Кнеза Вишеслава бр.1. 11030. Београд ,одмах по истеку рока за подношења понуда, односно 29.05.2015 у 10:15 часова.

19.05.2015. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 2/2015 – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

21.05.2015. Обавештење о неблаговремености Захтева за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 2/2015 – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ

12.06.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 2/2015 – ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ


 14.05.2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ  ФАКУЛТЕТА БРОЈ ЈН  2/ 2015
        
ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 25.05.2015. године, до 10:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање благовремено достављених понуда, одржаће се дана 25.05.2015 .године са почетком у 10,30 часова на Шумарском факултету, Београд, Кнеза Вишеслава бр.1., приземље, свечана сала.


08.05.2015 ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ОП: 4/2015, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО  ПАРТИЈАМА:
        
ПАРТИЈА 1: Набавка горива Н.Б.“Гоч“ - Краљево
ПАРТИЈА 2: Набавка горива Н.Б.“Мајданпечка домена“ Дебели Луг Мајданпек
ПАРТИЈА 3: Набавка горива за Шумарски факултет Београд

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 08. 06.2015. године, до  10:45  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 08.06.2015_године, у 11:00 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ


На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члан  57. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара бр. 01-1884/2 од 23.04.2015. године

О Б  Ј А В Љ У Ј Е МО:

28.04.2015. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОБАРА БРОЈ ОП 03/2015

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БРОЈ ОП 03/2015


Рок за подношења понуде је 28.05.2015. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10:15 часова, односно 28.05.2015. године у 10:15 часова у присуству понуђача, у просторијама Универзитеат у Београду - Шумарског факултета, Кнеза Вишеслава бр. 1, у Свечаној сали, у приземљу. Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.


На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57.став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара бр. 01-1337/2 од 03.03.2015.године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ , објављује:

11.03.2015. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОБАРА  - ОП БР. 2/2015 НАБАВКА  И  МОНТАЖА КУХИЊЕ  И КУХИЊСКИХ  АПАРАТА  ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕКОНСТРУИСАНЕ  ЗГРАДЕ- „ПИРАМИДА“ НА ГОЧУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – НАБАВКА  И  МОНТАЖА КУХИЊЕ  И КУХИЊСКИХ  АПАРАТА  ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕКОНСТРУИСАНЕ ЗГРАДЕ - „ПИРАМИДА“ НА ГОЧУ

31.03.2015 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf] [word]

17.04.2015 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – НАБАВКА  И  МОНТАЖА КУХИЊЕ  И КУХИЊСКИХ  АПАРАТА  ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕКОНСТРУИСАНЕ ЗГРАДЕ - „ПИРАМИДА“ НА ГОЧУ

РОК подношења понуде је   05.05.2015 године у  11:00 часова.
Понуде које стигну после овог рока су неблаговремене  и неће се узети у разматрање већ ће бити одбачене.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала - приземље)  у  ул Кнеза Вишеслава бр.1. 11 030. Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно  05.05.2015. године у 11:30 часова.

25.03.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

30.03.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на Гочу

09.04.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

11.04.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

11.04.2015. Измене и допуне конкусне документације у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

16.04.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

17.04.2015. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на Гочу

17.04.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ОП Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на Гочу

17.04.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

24.04.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

24.04.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

24.04.2015. Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

25.04.2015. Предмет:  Измене и допуне конкурсне дикументације  у Отвореном поступку добара ОП  Бр. 2/2015 – Набавка и монтажа кухиње и кухињских апарата за опремање реконструисане зграде „Пирамида“ на  Гочу

25.04.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - НАБАВКА И МОНТАЖА КУХИЊЕ И КУХИЊСКИХ АПАРАТА ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕКОНСТРУИСАНЕ ЗГРАДЕ „ПИРАМИДА“ НА ГОЧУ „Кухињска опрема“ -  39221000

28.04.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА


На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012) , УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, упућује се:

27.02.2015. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - БР. 1/ 2015 - РАДОВИ- ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА И КОТЛАРНИЦЕ ЗА МОНТАЖУ СУШАРЕ, ПАРИОНИЦЕ И КОТЛА У НАСТАВНОЈ БАЗИ „ГОЧ“ ГВОЗДАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА: ИЗГРАДЊА ТЕМЕЉА И КОТЛАРНИЦЕ ЗА МОНТАЖУ СУШАРЕ, ПАРИОНИЦЕ И КОТЛА У НАСТАВНОЈ БАЗИ „ГОЧ“ ГВОЗДАЦ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА Број ЈН: 1/2015

РОК подношења понуде је 16.03.2015. године до  10:00 часова
Понуде које стигну после овог рока су неблаговремене  и неће се узети у разматрање већ ће бити одбачене.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала - приземље)  у улици Кнеза Вишеслава бр. 1. 11030. Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 16.03.2015. године у 10:15 часова.

05.03.2015 Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавних набавки меле вредности бр.1/2015 – Изградња темеља и котларнице за монтажу сушаре, парионице и котла у Наставној бази „Гоч“ Гвоздац, Краљево


На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57.став 1. Закона о јавним набавкама(«Сл. гласник РС» број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга бр. 01-9432/4  од  01.11.2013 године ОБЈАВЉУЈЕМО:

07.11.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ПО ПАРТИЈАМА - Број ОП: 1/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА СЕЧЕ, ИЗРАДЕ, ПРИВЛАЧЕЊА  И  ИЗНОШЕЊА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА ПО ПАРТИЈАМА Број ОП: 1/2015

РОК подношења понуде је 08.12.2014. године у 10:45 часова
Понуде које стигну после овог рока су неблаговремене  и неће се узети у разматрање већ ће бити одбачене.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (свечана сала - приземље)  у улици Кнеза Вишеслава бр. 1. 11030. Београд, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно  08.12.2014. године у 11:00 часова.


На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр. 01-5227/2 од 24.06.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, објављује:

11.07.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ АУТО ГУМЕ  БР.–9/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ АУТО ГУМЕ  БР.–9/2014


Рок за подношења понуде је 21.07.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 21.07.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

14.07.2014 Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima konkursne dokumentacije u  postupku javne nabake male vrednosti dobara AUTO GUME -br. 9/2014

15.07.2014 Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima konkursne dokumentacije u  postupku javne nabake male vrednosti dobara AUTO GUME -br. 9/2014


На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр. 01- 5226/2 од 24.06.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, објављује:

05.07.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА У ШУМСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ Број ЈН:  6/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА У ШУМСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ Број ЈН:  6/2014


Рок за подношења понуде је 15.07.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 15.07.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)


На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр. 01-4934/2 од 13.06.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, објављује:

13.06.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СРЕДСТВА ЗА  ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА БР. 4/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СРЕДСТВА ЗА  ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА БР. 4/2014


Рок за подношења понуде је 26.06.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 26.06.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

18.06.2014 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавних набавки мале вредности добара - СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА бр. 4/2014
20.06.2014 Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремњем понуде у  поступку јавних набавки мале вредности добара- СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ ПО ПАРТИЈАМА бр. 4/2014


На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члан  57. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара бр. 01-4855/2 од 11.06.2014. године објављује:

11.06.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОБАРА РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ, БРОЈ ОП 06/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОБАРА РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ТОНЕРИ, БРОЈ ОП 06/2014


Рок за подношења понуде је 11.07.2014. године до 09:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 11.07.2014. године у 09:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

05.07.2014 Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama/pojašnjenjima konkursne dokumentacije u Otvorenom postupku javne nabake dobara br. OP 6/2014


На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр. 01-4659/2 од 05.06.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, објављује:

06.06.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ OBJEKATA  БР.3/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ OBJEKATA  БР.3/2014


Рок за подношења понуде је 18.06.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 18.06.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

 


 

На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр. 01-3963/2 од 23.05.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, објављује:

30.05.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА БР. 10/ 2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА БР. 10/ 2014


Рок за подношења понуде је 16.06.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 16.06.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

04.06.2014 Допуна конкурсне документације - изјава о испуњености услова


 

На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр. 01-3962/2 од 23.05.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, објављује:

26.05.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ХТЗ ОПРЕМА – бр. 8/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ХТЗ ОПРЕМА – бр. 8/2014


Рок за подношења понуде је 09.06.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 09.06.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

02.06.2014. Појашњење кон.док. за јнмв бр.8/2014 ХТЗ ОПРЕМА


 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члан  57. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова бр. ОП 05/2014, заведен под бројем  01-3961/2 од 23.05.2014. године објављује

23.05.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК – ПУСТИНАЦ“ У  НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА за потребе Универзитета у Београду – Шумарског факултета.  БРОЈ ОП 05/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКОГ ПУТА „РАСАДНИК – ПУСТИНАЦ“ У  НБ „МАЈДАНПЕЧКА ДОМЕНА за потребе Универзитета у Београду – Шумарског факултета.  БРОЈ ОП 05/2014


Рок за подношења понуде је 23.06.2014. године до 09:45 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 23.06.2014. године у 10:00  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)


 

На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр.01-2186/2 од 19.03.2014, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд, објављује:

 

20.05.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БР. 2/ 2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БР. 2/ 2014


Рок за подношења понуде је 03.06.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 03.06.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

Одговор на захтев за додатним информацијама/Појашњење документације за ЈНМВ бр.2/2014 Набавка добара-канцеларијски материал [pdf]


На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр.01-2662/2 од 03.04.2014, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд

О Б  Ј А В Љ У Ј Е МО:

04.04.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА МАЗИВА БР. 7/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА МАЗИВА Број ЈН : 7/2014


Рок за подношења понуде је 22.04.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 22.04.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

 


 

На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012), Одлуке о покретању поступка бр.01-2609/2 од 02.04.2014. године,УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд

О Б  Ј А В Љ У Ј Е МО:

03.04.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ХРАНА И ПИЋЕ, БР.12/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ХРАНА И ПИЋЕ за потребе УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ- ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, Наставно-научне базе„ Гоч“ –Пирамида КРАЉЕВО по партијама бр 12/2014


Рок за подношења понуде је 14.04.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 14.04.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

 


 

На основу члана 39. став 5.  Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012),Одлуке о покретању поступка бр.01-2189/2 од 19.03.2014, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, у. Кнеза Вишеслава бр.1. Београд,

О Б  Ј А В Љ У Ј Е МО:

02.04.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА БР. 5/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА Број ЈН : 5/2014


Рок за подношења понуде је 11.04.2014. године до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 11.04.2014. године у 10:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

 


 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57.став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка, бр. ОП 4/2014  заведен под бр. 01-2309/2 од 24.03.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

О Б  Ј А В Љ У Ј Е МО:

28.03.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА  БР. ОП 4/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ШТАМПАЊЕ КЊИГА ЧАСОПИСА И ОСТАЛОГ ШТАМПАНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРОДНИХ ПРОИЗВОДА  БР. ОП 4/2014


Рок за подношења понуде је 28.04.2014. године до 11:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 28.04.2014. године у 11:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

 

 


 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члан  57. став 1. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС“ број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке добара бр. 01-1361/2 од 15.03.2014. године

О Б  Ј А В Љ У Ј Е МО:

26.03.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word] 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОБАРА БРОЈ ОП 03/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ БРОЈ ОП 03/2014


Рок за подношења понуде је 25.04.2014. године до 11:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 25.04.2014. године у 11:15  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

 


 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57.став 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012) и Одлуке о покретању отвореног поступка , бр. ОП 2/2014  заведен под бр. 2104/2 од 14.03.2014. године, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ,

О Б  Ј А В Љ У Ј Е МО:

14.03.2014. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ [pdf] [word]

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА ПО ПАРТИЈАМА -  БР. ОП 2/2014

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf] [word]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА –  НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО  ПАРТИЈАМА
БРОЈ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  2/2014

Рок за подношења понуде је 15.04.2014. године до 09:45 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 15.04.2014. године у 10:00  часова, у просторијама Наручиоца  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, у улици КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ:

03.03.2013 Јавна набавка NMV: 1/2014

01.11.2013 Јавна набавка ОП: 1/2014

16.08.2013 Јавна набавка ОП-4/13

01.07.2013 Јавна набавка ОП-3/13