StarTree пројекат

Logo Startree                  funded by the EU                  FP7

Недрвни шумски производи као изазов и прилика
(Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity)


StarTree пројекат, финансиран од стране Европске Уније, полази од чињенице да у Европи постоји мало знања, недовољно података и систематског разумевања значаја НДШП.
Главни циљ СтарТрее пројекта је да омогући боље разумевање и развој иновативних проступа, којим ће се унапредити развој малих и средњих предузећа и предузетништва у сектору НДШП, повећати профитабилност сектора и обезбедити већа конкурентност руралних подручја. У том смислу, потребно је развити одговарајуће инструменте, којима ће се обезбедити неопходна подршка релевантним заинтересованим странама у комплетном ланцу стварања вредности. У том смислу, у StarTree пројекту су подједнако заступљени власници шума, предузећа, доносиоци одлука и други представници јавног и приватног сектора.

Трајање
48 месеци

Почетак
01/11/2012

Конзорцијум
24 партнера из 11 европских земаља (укључујући 9 малих и средњих предузећа)

Кординатор пројекта
Европски шумарски институт (EFI), Финска

Кључне речи
Недрвни шумски производи и услуге, рурални развој, одрживо управљање, иновације, политика, учешће заинтересованих страна, Европа

StarTree тежи да:
  - развије нова знања и алате неопходне за оптимизацију и заједничко обезбеђење производа од дрвета, НДШП и услуга
  - развије концепт газдовања НДШП у контексту климатских промена
  - унапреди разумевање социо-економског значаја и потенцијала НДШП
  - успостави снажно стратешко партнерство између водећих истраживачких организација и малих и средњих предузећа за откуп, прераду и пласман НДШП у Европи, како би се обезбедио пренос резултата истраживаја и иновација у праксу

Регионалне студије случаја
У светлу економије засноване на знању, StarTree се снажно ослања на учешће регионалних заинтересованих страна.
Заједница 14 регионалних студија случаја одражава разноликост екосистема и друштва, као и варијабилност НДШП и њихових улога широм Европе. Студије случаја ће послужити за:
  - опис НДШП сектора
  - покретање иновативних приступа у предузетништву базираном на НДШП
  - испитивање релевантности пројекта у пракси, путем примењеног истраживања
  - стварање платформе за ангажовање заинтересованих страна и развој сарадње јавног и приватног сектора
  - проверу и саопштавање резултата пројекта

За више детаља посетите StarTree web-site:www.star-tree.eu