Међународна сарадња

Листа институција и облика сарадње наставника и сарадника Шумарског факултета Универзитета у Београду на међународном нивоу

У вези са Стандардом 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада, сегментом а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6; ставком 11 (Високошколска установа треба да наведе доказе о интензивној међународној сарадњи) – Шумарски факултет Универзитета у Београду потврђује да остварује сарадњу са:
1.    Confindustria Udine, (контакт особе: Проф. др Здравко Поповић и Adriano Luci);
2.    CAB International of Nosworthy Way, Wallingford, Oxon, UK, (контакт особе: Проф. др Милан Медаревић и Janice Osborn);
3.    Norwegian Forestry Group AS (NFG), (контакт особе: Проф. др Ратко Кадовић и Øystein Aasaaren);
4.    Norwegian University of Life Sciences (UMB), (контакт особе: Проф. др Ратко Кадовић и Prof. dr Knut Hove);
5.    University of Primorska, Faculty of Management Koper, Slovenia, (контакт особе: Проф. др Милан Медаревић и Prof. dr Rado Bohinc);
6.    Универзитетом у Бихаћу, Босна и Херцеговина, Технички факултет Бихаћ, (контакт особе: Проф. др Милан Медаревић и Проф. др Исак Карабеговић);
7.    Универзитетом у Бањој Луци, (контакт особа: Проф. др Ратко Кадовић и Проф. др Зоран Маунага);
8.    Universität Hamburg (UHH) – Germany, Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften (MIN), Department für Biologie, Zentrum Holzwirtschaft (ZHolz), (контакт особе: Проф. др Ратко Кадовић, Проф. др Бранко Колин и Prof. dr Arno Frühwald, Prof. dr Udo Mantau);
9.    European Forest Institute (EFI), Joensuu, Finland, (контакт особе: Проф. др Милан Медаревић и Prof. Risto Päivinen);
10.    University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (BOKU), Department of Economic & Social Sciences, Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy (контакт особе: Проф. др Милан Медаревић, др Драган Нонић и Prof. dr Werner Konold);
11.     Albert Ludwigs University Freiburg – Germany, Institute for Landscape Management, Faculty of Forest and Environmental Sciences (контакт особе: Проф. др Милан Медаревић, др Јелена Томићевић и Prof. dr Werner Konold);
12.    Technische Universität Wien, Faculty of Architecture and Planning, Institute of Urban Design and Landscape Architecture - LENNE – Landscape Education for a New Neighbourhood of Europe, у оквиру TEMPUS PROGRAMME (контакт особе: Проф. др Јасминка Цвејић и  Mr Richard Stiles);
13.    Universität Hamburg - LIFE-LONG LEARNING ERASMUS PROGRAMME (контакт особе: Проф. др Миланка Ђипоровић – Момчиловић и Daniela Große Kathöfer);
14.    European Federation for Landscape Architecture - Европском федерацијом за пејзажну архитектуру – контакт особа: Мр Андреја Тутунџић – подпредседник EFLA – задужен за област едукације; председавајући Комисије за образовање EFLA; копредседавајући заједничке групе EFLA и ECLAS за питање Европске акредитације и професионалних квалификација;
15.    Универзитет у Сарајеву, Шумарски факултет (контакт особе: Проф. Др Милан Медаревић, др Јелена Томићевић и Prof. dr Faruk Mekić).  
16.    Forest faculty, Moscow State Forest University Moscow, Russia (контакт особа: Проф. Др Милан Медаревић и Vladimir Valentinovich Nikitin);


Шумарски факултет Универзитета у Београду има и следеће потписане уговоре о сарадњи на међународном нивоу:
1A. COOPERATION IN FORESTRY SCIENCE IN GENERAL AND FOR STRENGTHTHENING THE CAPACITIES OF EDUCATION, TRAINING AND RESEARCH IN FOREST POLICY AND ECONOMICS IN PARTICULAR IN EUROPE – Општа сарадња у шумарским наукама и унапређење капацитета едукације, праксе и истраживања у шумарској политици и економици у Европи (контакт особа: Проф. Др Ратко Кадовић);
2A. Risk/Disaster Menagement and Prevention Against Natural Hazards in Mountainous and/or Forested Regions (RIMADIMA) – Управљање ризицима/катастрофама и превенција од природних опасности у планинским и/или шумским регионима, у оквиру CADSES INTERREG IIIB (контакт особа: Проф. Др Станимир Костадинов);
3A. Practical Use of MONITORing in Natural Didaster Management (MONITOR II) – Практична употреба мониторинга у управљању природним катастрофама, у оквиру South East Europe Coperation Programme (контакт особа: Проф. Др Станимир Костадинов);
4A. DEVELOPING THE WOOD AND FORNITURE SUPPLY CHAIN NETWORK IN THE ADRIATIC AREA – F.L.A. – Развој ланца мрежа залиха дрвне масе и намештаја у јадранској регији, у оквиру IPA Adriatic Cross – Border Cooperation Programme (контакт особа: Проф. Др Здравко Поповић);
5A. CEEPUS II – Landscape Menagement – (контакт особе: Проф. Др Ратко Кадовић и Проф. Др Јасминка Цвејић);
6A.Pathway Evaluation and pest Risk Manegement In Transport – PERMIT – Пут процене и управљање ризицима од штеточина у транспорту, у оквиру COST (European Cooperation in Science and Technology), (контакт особа: др Ненад Кеча, доцент);
7A. Еstablished and Emerging Phytophtora: Increasin Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe – Утврђена Phytophtora и у настајању: Растућа претња за шумовите крајеве и шумске екосистеме у Европи, у оквиру COST (European Cooperation in Science and Technology), (контакт особа: др Ненад Кеча, доцент);
8A. Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives- Биолошка безбедност шумских трансгених стабала: побољшање научне базе за безбедан развој дрвета и имплементација директива ЕУ политике, у оквиру COST (European Cooperation in Science and Technology), (контакт особа: Проф. Др. Мирјана Шијачић-Николић) и
9A. Pathway Evaluation and pest Risk Manegement In Transport – PERMIT - Пут процене и управљање ризицима од штеточина у транспорту, у оквиру COST (European Cooperation in Science and Technology), (контакт особа: Проф. др. Милка Главендекић).
10 A. Споразум о сарадњи између Универзитета за уметност и дизајн Карлсруе и групом за дизајн коју заступа  руководилац , проф. Фолкер Албус (Volker Albus) и Универзитета у Београду, Одсека за технологију, менаџмент  и пројектовање намештаја и производа од дрвета.
11А. Споразум о сардњи на пољу образовања, науке и истраживања између  институције Visoka sola za varstvo okolja, Велење, Словенија и Универзитета у Београду – Шумарског факултета.
12А. Партнерски ДБУ пројекат под називом „ Побољшавање базе шумарско-еколошких података за одрживо газдовање шумама и заштиту шумских врста у Црној Гори“, у сарадњи са Универзитетом из Фрајбурга.
13А. Memorandum of understanding between Forest faculty, Moscow State Forest University Moscow, Russia and Faculty of forestry, University of Belgrade - Меморандум о разумевању између Шумарског факултета, Московског државног шумарског Универзитета Москва, Русија и Универзитета у Београду - Шумарског факултета (контакт особа: Проф. Др Милан Медаревић);