Динамика плаћања школарине у школској 2017/18.години

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-1/39
Датум: 19.4.2017.
Б Е О Г Р А Д


На основу члана 152. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 01-1764/1 од 15.3.2012. год, а у складу са Предлогом продекана за наставу бр. 03-1470/1 од 10.4.2017. год, Савет Факултета на седници одржаној 19.4.2017. год. доноси


О  Д  Л  У  К  У

Усваја се динамика плаћања школарине у школској 2017/2018. год. за студенте основних академских, основних струковних и мастер академских студија.
Плаћање школарине је могуће у четири рате:
-    Прва рата приликом уписа у јесењи семестар = 30% вредности од укупног износа школарине;
-    Преостали износ у три једнаке рате следећом динамиком:
II рата – 30.11.2017. год.
III рата – 12.1.2018. год.
IV рата – 12.2.2018. год.


Одлуку доставити: Служби за наставу и студентска питања, Служби за финансије, продекану за наставу, декану, писарници.                

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Градимир Данон