+

Javni pozivi za NSVO i UO NAT

18/11/21

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavestilo je Konferenciju univerziteta Srbije (KONUS) da mandat aktuelnog saziva Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO) i Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT) ističe 4. aprila 2022. godine. U skladu sa odredbama čl. 11 st. 4 i čl. 16 st. 3 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon), prema kojima KONUS objavljuje javni poziv za prijavljivanje kandidata „najkasnije u roku od šest meseci pre isteka mandata“ članova ovih tela, potrebno je da KONUS objavi javni poziv za članstvo u ovim telima, kako bi konstituisanje novog saziva ovih tela bilo sprovedeno neometano.

Kao što vam je poznato, na osnovu čl. 11 st. 1 t. 1 i st. 2 Zakona, KONUS predlaže kandidaturu za izbor šest članova NSVO. KONUS Vladi Republike Srbije upućuje spisak od 18 kandidata i to „vodeći računa o broju studenata i o broju nastavnika i saradnika“ (čl. 11 st. 6). Kandidati dolaze iz reda „istaknutih redovnih profesora, vrhunskih stručnjaka u zvanju naučnog savetnika, odnosno umetnika sa međunarodno priznatim radovima ili osvedočenim doprinosom nacionalnoj kulturi“, a njihov izbor vrši se uz staranje o „zastupljenosti obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja, kao i zastupljenosti univerziteta“ (čl. 11 st. 1 t. 1).

Isto tako, KONUS predlaže i kandidate za dva člana Upravnog odbora NAT, „iz reda redovnih profesora univerziteta“ (čl. 16 st. 2 t. 1) i to ukupno šest kandidata (st. 7).

Prema odredbama čl. 10 t. 1 i čl. 13 t. 1 Statuta KONUS, Skupština KONUS „predlaže kandidate za republičke organe i tela za koje je propisana procedura javnog poziva“, a Rektorski savet „priprema predloge o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine“. Shodno tome, pre dostavljanja spiska kandidata Vladi Republike Srbije, postoji potreba za održavanjem sednica Rektorskog saveta, a potom i Skupštine KONUS, kako bi bili upućeni odgovarajući predlozi. O terminima održavanja sednica Skupštine njeni članovi iz reda predstavnika Univerziteta u Beogradu biće blagovremeno obavešteni.

U prilogu se nalaze tekstovi javnih poziva koji su objavljeni na Internet stranicama KONUS i Univerziteta u Beogradu danas, 18. novembra 2021. godine, kao i obrazaca za prijavljivanje, biće objavljeni i na internet stranici fakulteta  do početka radnog vremena u petak, 3. decembra ove godine.

 – Javni poziv za prijavljivanje za članstvo u NSVO [pdf]
 – Obrazac za prijavljivanje za članstvo u NSVO [worddoc]

 – Javni poziv za prijavljivanje za članstvo u UO NAT [pdf]
–  Obrazac za prijavljivanje za članstvo u UO NAT [worddoc]

Detaljnije možete videti na stranici: http://www.konus.ac.rs/