+

Dragan Karadžić

Profesor u penziji
Telefon: +381 (11) 3053 884
E-mail: dragan.karadzic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 97
Konsultacije: utorak, 12.00‒14.00; četvrtak, 12.00‒14.00

Profesor u penziji, Dr Dragan Karadžić je rođen 28. 6. 1950. god. u Paležu. Osnovnu školu je završio u Žabljaku, a gimnaziju u Nikšiću i Beogradu. Školske 1968/69. god. upisao je Šumarski fakultet u Beogradu i diplomirao 1972. god. Diplomski rad pod nazivom: „Štete od snega u Nacionalnom parku Durmitor i mere za njihovo saniranje” odbranio je na Katedri zaštite šuma Šumarskog fakulteta u Beogradu. Po diplomiranju jedno kraće vreme je radio u Birou za uređivanje šuma u Titogradu. Posle odsluženja vojnog roka, izabran je 1974. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu u zvanje asistenta-pripravnika za predmet Šumska fitopatologija. Poslediplomske studije upisao je školske 1974/75. godine, a magistarski rad pod nazivom: „Proučavanje uzroka pojave ‘crvenog srca’ u bukovim stablima” je odbranio 1977. god. Iste godine je izabran u zvanje asistenta Šumarskog fakulteta. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Proučavanje bioekologije gljive Dothistroma pini Hulbary ‒ prouzrokovača osipanja četina crnog bora” odbranio je na Šumarskom fakultetu u Beogradu 10. 4. 1986. godine. Iste godine izabran je u zvanje docenta na Šumarskom fakultetu u Beogradu za predmet Šumska fitopatologija, a 1992. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora na istom predmetu. U zvanje redovnog profesora na predmetu Šumska fitopatologija izabran je 1997. god. Osim na matičnom predmetu Šumska fitopatologija (na Odseku za šumarstvo), držao je nastavu i na predmetu Bolesti ukrasnih biljka (na Odseku za pejzažnu arhitekturu). Bio je mentor pri izradi 13 magistarskih i 6 doktorskih disertacija. Takođe je bio mentor u izradi velikog broja diplomskih radova. U periodu od 2001. do 2009. god. bio je glavni i odgovorni urednik Glasnika Šumarskog fakulteta.

Dr D. Karadžić je u vremenu od 25. 11. 1979. god. do 10. 7. 1980. god. bio na specijalizaciji iz oblasti bolesti četinara na Univesity of Aberdeen ‒ Department of Forestry ‒ Scotland. U toku juna i jula 1982. god. posetio je više istraživačkih centara iz oblasti šumarstva u SAD (Misisipi, Nebraska, Kolorado). U avgustu i septembru 1983. godine bio je na studijskom boravku na Ludvig-Maximilian University – München (Lehrstul für Forstbotanik). U toku 1987. god. proveo je kraće vreme (20 dana) u Forestry Commision-Alice Holt Lodge ‒ England.

Prof. dr Dragan Karadžić objavio u časopisima ili saopštio na međunarodnim i domaćim skupovima 314 radova. Bio je autor ili koautor u izradi 3 udžbenika, 2 priručnika , 9 monografija, 1 autorizovane skripte, i sa prilogom učestvovao u izradi 5 monografija drugih autora.

Uža naučna oblast

Šumska fitopatologija, zaštita šuma, šumska mikologija.

Odabrani naučni radovi

  1. Gajić, M., Karadžić, D. (1991) Flora ravnog Srema sa posebnim osvrtom na Obedsku baru. Šumarski fakultet Beograd, Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica.
  2. Gajić, M.,Tucković. A., Karadžić D. (1992) Flora severnog dela Velikog Jastrepca. Šumarski fakultet Beograd, Javno preduzeće za gazdovanje šumama “Rasina“ Kruševac (423).
  3. Karadžić, D. (1995) Gljive Nacionalnog Parka Durmitor. Nacionalni park Durmitor, Šumarski fakultet u Beogradu (270).
  4. Karadžić, D., Anđelić M. (2001) Bolesti u šumskim rasadnicima. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd i Savez gorana Crne Gore (99).
  5. Karadžić, D., Milijašević, T. (2002) Bolesti ukrasnih biljaka. Šumarski fakultet u Beogradu (160).
  6. Karadžić, D., Anđelić, M. (2002) Najčešće gljive prouzrokovači truleži drveta u šumama i šumskim stovarištima. Centar za zaštitu i unapređenje šuma Crne Gore. Podgorica (154).
  7. Karadžić, D. (2010) Šumska fitopatologija. Univerzitet u Beogradu- Šumarski fakultet; Univerzitet u Banja Luci-Šumarski fakultet (774).
  8. Karadžić, D., Mihajlović, LJ., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2011) Priručnik izveštajne i dijagnostičko prognozne službe zaštite šuma. Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet (517).
  9. Karadžić, D., Keča, N., Milenković, I., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2016) Šumska mikologija. Univerzitet u Banja Luci-Šumarski fakultet. Banja Luka (595).
  10. Karadžić, D., Milenković, I., Milanović, S., Golubović-Ćurguz, V., Tomović, Z. (2017) Najčešće parazitske i saprofitske gljive u hrastovim šumama na području JP “Vojvodinašume“. JP “Vojvodinašume“, Petrovaradin.