+

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ “НАГРАДA МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”

05/12/17

Београд, 01.12.2017. године
03 Број: 612-5014/1-17

На основу члана 6. Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22.12.2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 01.12. 2017. године донео је:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
“НАГРАДA МИЛИВОЈА ЈОВАНОВИЋА И ЛУКЕ ЋЕЛОВИЋА”

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 8 (осам) „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских студија студија факултета Универзитета у Београду, који се у школској 2017/2018. години финансирају из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Награда у износу од 30.000,00 динара доделиће се из средстава Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића.

Члан 3.

Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1),
2. Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
4. Стручни рад студента, који мора задовољити следеће критеријуме:
o да је израђен самостално (један аутор), за шта је потребно приложити Изјаву о томе да је стручни рад резултат споственог рада (Образац Изјаве преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“) и
o да је приложена препорука професора матичног и компетентног за ту област на факултету на коме студент студира.
Рад се доставља искључиво на српском језику, у складу са Упутством за припрему рада, које се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“.
Комплетна документација наведена у члану 3. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за „Награду Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“.
Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 5.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: (011) 3207-426.

Члан 6.

Избор кандидата за доделу награда врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
Проф. др Слађана Бенковић

Изјаву уз конкурс за нагреде можете преузети ОВДЕ.

Упутство за припрему рада за конкурс можете преузети ОВДЕ.