+

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

25/02/22

Београд, 9. новембар 2021. године

03-13 број: 612-4671/1-21

На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  9. новембра 2021. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2022. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2021. години.

Члан 2.

            Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.

Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:

  • дело мора бити oстварење једног аутора,
  • дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
  • дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,
  • дело мора бити објављено први пут у 2021. години,
  • у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.

Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

Члан 4.

            Рок за подношење пријава је од 1. марта до 29. априла 2022. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – „Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

            Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.

            Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

Члан 6.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs. .

Члан 9.

Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                                                       ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                 ___________________________

                                                                                проф. др Јелена Костић-Томовић