+

Конкурс за доделу награде Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду

03/03/23

Београд, 6. фебруар 2023. године

03-13 број: 612-474/1-23

На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  6. фебруара 2023. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

 НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА

ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за 2023. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2022. години.

Члан 2.

            Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.

Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:

  • дело мора бити oстварење једног аутора,
  • дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са CIP записом и ISBN бројем,
  • дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,
  • дело мора бити објављено први пут у 202 години,
  • у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.

Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

Члан 4.

            Рок за подношење пријава је од 1. марта до 28. априла 2023. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Задужбина Веселина Лучића, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за Награду Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.

            Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.

            Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине Веселина Лучића, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине Веселина Лучића.

Члан 6.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине Веселина Лучића доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php у делу Стипендије и конкурси.

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине Веселина Лучића у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.  Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 9.

            Конкурс објавити у дневном листу Политика.

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

                                                                                       ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

                                                                                        проф. др Дејан Нешић

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ.