+

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

04/03/21

Београд, 25. новембар 2020. године
03-13 број:612-4161/1-20

На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној 25. новембра 2020. године, доноси:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 3 (три) „Награде Веселина Лучића” за 2021. годину, за најбоље научно односно стручно остварење (у даљем тексту: остварење) наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2020. години.

Члан 2.

Награда, у нето износу од по 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.

Кандидати на Конкурс могу пријавити следећа остварења:
– монографија,
– поглавље у монографији,
– научни рад.
Наведена остварења морају бити штампана код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије).
Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.

Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – „Конкурс за Награду Веселина Лучића за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.
Уз пријаву поднети:
1. Остварење у 6 (шест) примерака,
2. Потврду о радном односу свих/већине коаутора на Универзитету у Београду,
3. Кратку биографију коаутора,
4. Сагласност коаутора да се остварење може пријавити на конкурс, са процентуалном проценом доприноса остварењу (приложити само у случају коауторства) и
5. Образложење предлагача (до 500 речи) о научној односно стручној вредности научног односно стручног рада, које објашњава предмет, циљ, хипотезе и метод рада, и позиционира резултате у односу на светску праксу.
Пријава се доставља у форми која се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду (Конкурси универзитетских задужбина и фондација http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), и поред описаних података садржи контакт податке подносиоца пријаве: име и презиме, број телефона и имејл адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.

Избор најбољег научног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.
У поступку разматрања научног, односно стручног остварења, жири оцењује квалитет и значај научног, односно стручног остварења.

Члан 6.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.
Уколико остварење, које је изабрано као најбоље, има више коаутора, коаутори ће награду поделити према проценту доприноса остварењу, наведеном у Пријави.

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 9.

Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
_____________________________
проф. др Софија Стефановић

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ.