+

KONKURS ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE NAUČNO ODNOSNO STRUČNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

04/03/21

Beograd, 25. novembar 2020. godine
03-13 broj:612-4161/1-20

Na osnovu člana 6 Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23. januara 2012. godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 25. novembra 2020. godine, donosi:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
ZA NAJBOLJE NAUČNO ODNOSNO STRUČNO OSTVARENJE
NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) „Nagrade Veselina Lučića” za 2021. godinu, za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje (u daljem tekstu: ostvarenje) nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2020. godini.

Član 2.

Nagrada, u neto iznosu od po 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Član 3.

Kandidati na Konkurs mogu prijaviti sledeća ostvarenja:
– monografija,
– poglavlje u monografiji,
– naučni rad.
Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije).
Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

Član 4.

Rok za podnošenje prijava je od 22. februara do 21. aprila 2021. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – „Konkurs za Nagradu Veselina Lučića za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
Uz prijavu podneti:
1. Ostvarenje u 6 (šest) primeraka,
2. Potvrdu o radnom odnosu svih/većine koautora na Univerzitetu u Beogradu,
3. Kratku biografiju koautora,
4. Saglasnost koautora da se ostvarenje može prijaviti na konkurs, sa procentualnom procenom doprinosa ostvarenju (priložiti samo u slučaju koautorstva) i
5. Obrazloženje predlagača (do 500 reči) o naučnoj odnosno stručnoj vrednosti naučnog odnosno stručnog rada, koje objašnjava predmet, cilj, hipoteze i metod rada, i pozicionira rezultate u odnosu na svetsku praksu.
Prijava se dostavlja u formi koja se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu (Konkursi univerzitetskih zadužbina i fondacija http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), i pored opisanih podataka sadrži kontakt podatke podnosioca prijave: ime i prezime, broj telefona i imejl adresu.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Član 5.

Izbor najboljeg naučnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.
U postupku razmatranja naučnog, odnosno stručnog ostvarenja, žiri ocenjuje kvalitet i značaj naučnog, odnosno stručnog ostvarenja.

Član 6.

Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.
Ukoliko ostvarenje, koje je izabrano kao najbolje, ima više koautora, koautori će nagradu podeliti prema procentu doprinosa ostvarenju, navedenom u Prijavi.

Član 7.

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

Član 8.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Član 9.

Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

PREDSEDNIK
ODBORA ZADUŽBINE
_____________________________
prof. dr Sofija Stefanović

Obrazac prijave možete preuzeti OVDE.

Tekst konkursa možete preuzeti OVDE.