+

Конкурс за доделу награде Веселина Лучића за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду

03/03/23

Београд, 6. фебруар 2023. године

03-13 број: 612-475/1-23

На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној  6. фебруара 2023. године, доноси:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ

НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА

ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО ОДНОСНО СТРУЧНО ОСТВАРЕЊЕ

НАСТАВНИКА И САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) Награде Веселина Лучића за 2023. годину, за најбоље научно односно стручно остварење (у даљем тексту: остварење) наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2022. години.

Члан 2.

            Награда, у нето износу од по 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.

Кандидати на Конкурс могу пријавити само једно од следећих остварења:

  • монографија,
  • поглавље у монографији,
  • научни рад.

Наведена остварења морају бити објављена код еминентног домаћег, односно страног издавача (пожељно је приложити рецензије).

Неће бити узети у разматрање зборници радова са научних скупова, као ни уџбеничка литература.

Члан 4.

            Рок за подношење пријава је од 1. марта до 28. априла 2023. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Задужбина Веселина Лучића, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за Награду Веселина Лучића за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду.

            Уз пријаву поднети:

  1. Један примерак остварења у штампаном формату, као и примерак остварења у електронској форми на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs, уз сагласност издавача за достављање електронске верзије остварења члановима Жирија за потребе конкурса, или 6 (шест) примерака само у штампаном формату.
  2. Потврду о радном односу свих/већине коаутора на Универзитету у Београду, од којих први аутор обавезно треба да буде у радном односу на Универзитету у Београду,
  3. Кратку биографију коаутора,
  4. Сагласност коаутора да се остварење може пријавити на конкурс, са процентуалном проценом доприноса остварењу (приложити само у случају коауторства. Ако је неко од коаутора запослен у иностранству, прилаже се његова писана сагласност на енглеском језику) и
  5. Образложење предлагача (до 500 речи) о научној односно стручној вредности научног односно стручног рада, које објашњава предмет, циљ, хипотезе и метод рада, и позиционира резултате у односу на светску праксу.

Пријава се доставља у форми која се може преузети са интернет странице Универзитета у Београду (Конкурси универзитетских задужбина и фондација  http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), и поред описаних података садржи контакт податке подносиоца пријаве: име и презиме, број телефона и имејл адресу.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.

            Избор најбољег научног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине Веселина Лучића, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине Веселина Лучића.

У поступку разматрања научног, односно стручног остварења, жири оцењује квалитет и значај научног, односно стручног остварења.

Члан 6.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине Веселина Лучића доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Уколико остварење, које је изабрано као најбоље, има више коаутора, коаутори ће награду поделити према проценту доприноса остварењу, наведеном у Пријави.

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине Веселина Лучића у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.  Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. 

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 9.

            Конкурс објавити у дневном листу Политика.

ПРЕДСЕДНИК

 ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

 проф. др Дејан Нешић

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ.

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.