+

Конкурс за доделу награде задужбине ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

10/12/20

Београд, 18. новембар 2020. године
03-07 број:

На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012.године и Предлога ректорке Универзитета у Београду, 03-07 број: 612-3939/1-20 од 13. новембра 2020. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 18. новембра 2020. године, донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду (у даљем тексту: Конкурс).

Члан 2.

Конкурсом се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића додељује 6 (шест) награда у износу од по 150.000,00 динара.
Изузетно, у случају пријаве већег броја радова који задовољавају прописани критеријум, а у складу са расположивим средствима, може се доделити већи број награда.

Члан 3.

На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2020. године.

Члан 4.

На Конкурс се може пријавити један научни рад који претходно није упућиван на конкурсе Задужбине Ђоке Влајковића.

Члан 5.

На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2020. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

Члан 6.

Потребна документација:
• Комплетно попуњена Пријава (образац преузети са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“),
• Потврдa о радном односу на Универзитету у Београду,
• Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте,
• Научни рад који је објављен у часопису издавача са SCI или SSCI листа,
• Сва мишљења свих рецензената током читавог процеса рецензије (од првог прегледања до прихватања за објављивање без исправки).
Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској и штампаној форми.

Члан 7.

Рок за подношење пријава је од 14. децембра 2020. године до 29. јануара 2021. године.
Документација у штампаној форми подноси се на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића.
Документација у електронској форми доставља се као један документ у PDF формату на адресу: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 или на имејл: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 9.

На основу мишљења рецензената и квалитета часописа, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 10.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ

проф. др Драгана Милић

Пријаву за конкурс можете преузети ОВДЕ.