+

Конкурс за доделу стипендија фондације „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“ за школску 2018/2019. годину

14/11/18

Београд, 09.10.2018. године
03 Број: 67-4529/1-18
MП/ММ

На основу члана 6. Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, број: 06-300/4-12 од 24.01.2012.године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 09.10.2018. године, донео је:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу четири стипендије за школску 2018/2019. годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:
• Групације природно-математичких наука,
• Групације техничко-технолошких наука,
• Групације медицинских наука,
• Групације друштвено-хуманистичких наука.
На Конкурс се могу пријавити 4 студента основних и мастер академских студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:
1) редовно уписивање школске године,
2) висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00.
3) други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:
• Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
• Уверење факултета о упису школске 2018/2019. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
• Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.
Комплетна документација наведена у члану 5. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 14. новембрa до 14. децембра 2018. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 8.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

Проф. др Милош Недељковић