+

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

22/11/21

Београд, 18. новембар 2021. године
03-15 број: 67-4702/1-21
МП

На основу члана 6 Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, број: 06-300/4-12 од 24. јануара 2012. године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 18. новембра 2021. године, донео је:

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ“
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 (четири) стипендије за школску 2021/2022 годину студентима Универзитета у Београду, и то по једна стипендија студентима са:
• Групације природно-математичких наука,
• Групације техничко-технолошких наука,
• Групације медицинских наука,
• Групације друштвено-хуманистичких наука.
На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне и мастер академске студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2021/2022 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.
На конкурс се могу пријавити студенти од друге године основних студија.

Члан 2.

Критеријуми за утврђивање редоследа су:
1) просечна оцена свих положених испита из претходних година студија: најмање 8,50 (од 8,5 до 10 бодова)
2) ефикасност студирања, која се мери бројем укупно остварених ЕСПБ бодова током студирања.
Број бодова за рангирање студената утврдиће се према следећој формули:
Б = О + Бос / Бук + 0,0075 x Бос, где је: О – просечна оцена свих положених испита током студирања, Бос – број остварених ЕСПБ бодова током студирања и Бук – укупан број ЕСПБ бодова на студијском програму.

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Члан 4.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:
1. Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
2. Уверење факултета о упису школске 2021/2022 године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
3. Уверење факултета о положеним испитима, просечној оцени свих положених испита из претходних година студија и броју остварених ЕСПБ бодова,
4. Изјава да студент није корисник стипендије из буџета Републике Србије (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), у делу „Стипендије и конкурси“ и
5. Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 22. новембрa до 22. децембра 2021. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Фондације, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду, у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.
Уколико два или више кандидата, који су рангирани на последњем месту, имају исти број бодова за рангирање, предност ће имати онај кандидат који има остварен већи број ЕСПБ бодова. У случају да кандидати имају исти и број ЕСПБ бодова, равноправно ће делити стипендију.
Одбор може донети одлуку о додели већег броја стипендија уколико у моменту доношења одлуке за то постоје обезбеђена средства.

Члан 9.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ

______________________________
проф. др Славиша Станковић

 – Пријава [pdf]

Изјава [pdf]