+

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“ ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

22/11/21

Beograd, 18. novembar 2021. godine
03-15 broj: 67-4702/1-21
MP

Na osnovu člana 6 Statuta Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, broj: 06-300/4-12 od 24. januara 2012. godine, Odbor Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, na sednici održanoj 18. novembra 2021. godine, doneo je:

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“
ZA ŠKOLSKU 2021/2022 GODINU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) stipendije za školsku 2021/2022 godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:
• Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
• Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
• Grupacije medicinskih nauka,
• Grupacije društveno-humanističkih nauka.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne i master akademske studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2021/2022 godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.
Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih studija.

Član 2.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda su:
1) prosečna ocena svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50 (od 8,5 do 10 bodova)
2) efikasnost studiranja, koja se meri brojem ukupno ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.
Broj bodova za rangiranje studenata utvrdiće se prema sledećoj formuli:
B = O + Bos / Buk + 0,0075 x Bos, gde je: O – prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja, Bos – broj ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja i Buk – ukupan broj ESPB bodova na studijskom programu.

Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2021/2022 godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima, prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija i broju ostvarenih ESPB bodova,
4. Izjava da student nije korisnik stipendije iz budžeta Republike Srbije (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), u delu „Stipendije i konkursi“ i
5. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 22. novembra do 22. decembra 2021. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.
Ukoliko dva ili više kandidata, koji su rangirani na poslednjem mestu, imaju isti broj bodova za rangiranje, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.
Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

PREDSEDNIK
ODBORA FONDACIJE

______________________________
prof. dr Slaviša Stanković

 – Prijava [pdf]

Izjava [pdf]