+

КОНКУРС ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

07/03/22

Београд, 7. март 2022. године
 03-07 Број: 612-847/1-22

На основу члана 6 Статута Задужбине Ђоке Влајковића, број: 06-292/9-12 од 23. јануара 2012. године и Предлога ректора Универзитета у Београду, 03-07 број: 612-4136/1-21 од 13. октобра 2021. године, Одбор Задужбине Ђоке Влajковића, на сeдници одржаној 7. марта 2022. године, донео је:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА
ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА У СТРУЧНОМ И НАУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

 

Члан 1.

            Расписује се Конкурс за доделу 10 (десет) финансијских подршки за стручно и научно усавршавање студената Универзитета у Београду, које подразумева:

  1. учешће на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству и
  2. боравак у иностранству у оквиру основних, мастер и докторских академских студија.

На Конкурс се могу пријавити незапослени студенти основних, мастер и докторских академских студија Универзитета у Београду.

Члан 2.

            Финансијска подршка у стручном и научном усавршавању, у нето износу од по 30.000,00 динара по учешћу или боравку, доделиће се из средстава Задужбине Ђоке Влајковића.

Члан 3.

            Критеријум за добијање подршке је да усавршавање започиње/траје у периоду од 01.05.2022. године до 01.05.2023. године.      

Члан 4.

            Потребна документација за стручно и научно усавршавање:

  • Пријава (Образац преузети у PDF формату са интернет странице Универзитета у Београду http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, у делу „Стипендије и конкурси“,
  • Уверење факултета о упису школске 2021/2022 године у статусу студента основних, мастер или докторских академских студија Универзитета у Београду,
  • Званична потврда о учешћу у научном/стручном скупу или потврда о иностраном усавршавању,
  • Доказ да кандидат није у радном односу, издат од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта (кандидат мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа.
  • Краткa биографијa и
  • Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте.

Комплетна документација наведена у члану 4. Одлуке, доставља се у електронској форми, у PDF формату, као један документ, као и у штампаној форми.

Члан 5.

            Рок за подношење пријава је од 10. марта до 15. априла 2022. године.

            Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за подршку у стручном и научном усавршавању.

Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 6.

Извештај са доказима о реализацији средстава (докази о уплати котизације и/или смештаја и/или карте за превоз и други докази у зависности од тога за шта су средства одобрена), доставља се у року до 30 дана од дана завршетка научног, односно стручног скупа или боравка у иностранству.

Члан 7.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Члан 8.

Избор кандидата за доделу подршке врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.     

Члан 9.

На одлуку о додели подршке кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                               ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
                                                                                                               проф. др Драгана Милић

Образац пријаве за подршку [worddoc]