+

КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“ ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

04/03/21

Београд, 25. новембар 2020. године
03-13 број:612-4162/1-20

На основу члана 6 Статута Задужбине Веселина Лучића, број: 06-291/14-12 од 23. јануара 2012.године, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној 25. новембра 2020. године, доноси:

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
„НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“
ЗА НАЈБОЉЕ КЊИЖЕВНО ОСТВАРЕЊЕ
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2021. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2020. години.

Члан 2.

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Члан 3.

Критеријуми које књижевно дело мора да задовољи:
– дело мора бити oстварење једног аутора,
– дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ISNB бројем,
– дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,
– дело мора бити објављено први пут у 2020. години,
– у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.
Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

Члан 4.

Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – „Конкурс за „Награду Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.
Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Члан 5.

Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

Члан 6.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs у делу „Стипендије и конкурси“.

Члан 7.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Члан 8.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs. .

Члан 9.

Конкурс објавити у дневном листу „Политика“.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗАДУЖБИНЕ
___________________________
проф. др Софија Стефановић