+

KONKURSA ZA DODELU „NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE KNJIŽEVNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

04/03/21

Beograd, 25. novembar 2020. godine
03-13 broj:612-4162/1-20

Na osnovu člana 6 Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23. januara 2012.godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 25. novembra 2020. godine, donosi:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE VESELINA LUČIĆA“
ZA NAJBOLJE KNJIŽEVNO OSTVARENJE
NASTAVNIKA I SARADNIKA NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu „Nagrade Veselina Lučića” za 2021. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2020. godini.

Član 2.

Nagrada, u neto iznosu od 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

Član 3.

Kriterijumi koje književno delo mora da zadovolji:
– delo mora biti ostvarenje jednog autora,
– delo mora biti objavljeno kao zasebna knjiga u najmanje 300 primeraka, sa CIP zapisom i ISNB brojem,
– delo treba da ima najmanje 3 tabaka, tj. 48 strana,
– delo mora biti objavljeno prvi put u 2020. godini,
– u izbor mogu ući samo umetnička ostvarenja: roman, zbirka pripovedaka, zbirka pesama, drama, esej, putopis i memoari.
Uz prijavu je poželjno priložiti recenzije.

Član 4.

Rok za podnošenje prijava je od 22. februara do 21. aprila 2021. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – „Konkurs za „Nagradu Veselina Lučića“ za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
Uz prijavu podneti 6 (šest) primeraka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Član 5.

Izbor najboljeg književnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.

Član 6.

Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, koju objavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 7.

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

Član 8.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs. .

Član 9.

Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

PREDSEDNIK
ODBORA ZADUŽBINE
___________________________
prof. dr Sofija Stefanović