+

Konkursa za dodelu stipendija fondacije „novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“ za školsku 2022/2023. godinu

17/11/22

Beograd, 15. novembar 2022. godine

03-15 broj: 67-4631/1-22

MP

Na osnovu člana 6 Statuta Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, 03-15 broj: 61212-2145/1-22 od 30. maja 2022. godine, Odbor Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, na sednici održanoj 15. novembra 2022. godine, doneo je:

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA

FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“

ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU

Član 1.

            Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) stipendije za školsku 2022/2023. godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:

  • Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
  • Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
  • Grupacije medicinskih nauka,
  • Grupacije društveno-humanističkih nauka.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na osnovne ili integrisane i master akademske studije Univerziteta u Beogradu, čije se školovanje u školskoj 2022/2023. godini finansira iz budžeta Republike Srbije i koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija, uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti od druge godine osnovnih ili integrisanih akademskih studija.        

Član 2.

            Kriterijumi za utvrđivanje redosleda su:

            1)  prosečna ocena svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 8,50 (od 8,5 do 10 bodova)

            2) efikasnost studiranja, koja se meri brojem ukupno ostvarenih ESPB bodova tokom studiranja.

Broj bodova za rangiranje studenata utvrdiće se prema sledećoj formuli:

B = O + Bos / Buk + 0,0075 x Bos, gde je: O – prosečna ocena svih položenih ispita do tekuće godine studija, Bos – broj ostvarenih ESPB bodova do tekuće godine studija i Buk – ukupan broj ESPB bodova na studijskom programu.

Član 3.

            Studenti koji su korisnici drugih stipendija ili sličnog oblika davanja iz budžeta Republike Srbije (izuzev kredita) ili iz sredstava univerzitetskih zadužbina i fondacija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 12.000,00 (slovima: dvanaesthiljada) dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijava (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  2. Uverenje fakulteta o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija u školskoj 2022/2023. godini i postignutom uspehu u prethodnim godinama studija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (Obrazac preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php),
  3. Dva primerka svojeručno potpisanog ugovora o studentskoj stipendiji (Ugovor preuzeti u PDF formatu sa internet stranice Univerziteta u Beogradu, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php, u delu „Stipendije i konkursi“) i
  4. Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte (bez čipa).

Podneta konkursna dokumenta se ne vraćaju.

Član 6.

            Rok za podnošenje prijava je od 17. novembra do 20. decembra 2022. godine.

            Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom  – Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.    

Član 7.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Član 8.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu, u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Ukoliko dva ili više kandidata, koji su rangirani na poslednjem mestu, imaju isti broj bodova za rangiranje, prednost će imati onaj kandidat koji ima ostvaren veći broj ESPB bodova. U slučaju da kandidati imaju isti i broj ESPB bodova, ravnopravno će deliti stipendiju.

            Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja stipendija ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.

Član 9.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Obrazac Prijave za konkurs možete preuzeti OVDE.

Obraѕac Uverenja za konkurs možete preuzeti OVDE.

Obrazac ugovora o stipendiranju možete preuzeti OVDE.

 

                                                                                            PREDSEDNIK

                                                                                    ODBORA FONDACIJE

                                                                                prof. dr Slaviša Stanković