+

Љубомир Летић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053-876
Е-маил: ljubomir.letic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 112
Консултације:

Рођен 30. 11. 1949. године у Србобрану.
Образовање:

 • 1974. год. дипломирао: Универзитет у Београду – Шумарски факултет
 • 1982. магистрирао: Универзитет у Београду – Шумарски факултет („Ретенциона улога шуме у отицању воде и наноса”)
 • 1989. докторирао: Универзитет у Београду – Шумарски факултет („Истраживање интензитета еолске ерозије на подручју Суботичко-Хоргошке пешчаре”)

Напредовање кроз каријеру:

 • ПП „Фрушка Гора” Беочин: 1975‒1978. год.
 • Шумарски факултет Београд: 1978. год.
 • Асистент‑приправник: 1978‒1982. год.
 • Aсистент: 1982‒1989. год.
 • Доцент: 1990‒1995. год.
 • Ванредни професор: 1995‒2001. год.
 • Редовни професор: 2001. год.
 • „Војводинашуме”, Петроварадин ‒ Нови Сад: 2002‒2005. год.

Тренутна позиција: Шеф катедре за мелиорације, члан Савета факултета, члан ННВ факултета
Област истраживања: Водна и еолска ерозија, хидрологија шуме и екологија вода
Студијски боравци: Институт за шумарску хидрологију, Hann. Munden, СР Немачка 1987. год.
Израел, више произвођача опреме за наводњавање, 1990. год.

Ужа научна област

Eрозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне студије

Мастер студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

Рад у истакнутом међународном часопису М23

 • Vojislav Djekovic, Ljubomir Letic, Grozdana Gajic, Aleksandar Andjelkovic, Milorad Janic, Dragomir Grujovic,Nedjo Milosevic (2013): FISH PASSAGES IN SMALL STREAM MANAGEMENT, Vol.8. No.1.,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina ISSN 1840-1503
  https://www.researchgate.net/publication/266943794_Fish_passages_in_small_stream_management
 • Vojislav Đeković, Ljubomir Letić, Nedjo Milošević, Milorad Janić, Grozdana Gajić, Vesna Nikolić (2013): MORPHOLOGICAL DEVELOPMENT OF REGULATED RIVERS, CASE STUDY OF THE RIVER TOPLICA, TECHNICS TEHNOLOGIES EDUCATION MANAGMENT, Vol.8. No.2. 8/9.2013.,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina(565-573)
  https://www.researchgate.net/publication/270576525_Morphological_development_of_regulated_rivers_case_study_of_the_river
 • Ratko Ristić, Boris Radić, Veliša Miljanović, Goran Trivan, Milanko Ljujić, Ljubomir Letić, Radovan Savić (2013): „BLUE-GREEN“ CORRIDORS AS A TOOL FOR MITIGATION OF NATURAL HAZARDS AND RESTORATION OF URBANIZED AREAS: A CASE STUDY OF BELGRADE CITY, SPATIUM International Review, (18-22)DOI: 10.2298/SPAT1330018R
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2013/1450-569X1330018R.pdf
 • Radovan Savic, Gabrijel Ondrasek, Atila Bezdan, Ljubomir Letic, Vesna Nikolic (2013): FLUVIAL DEPOSITION IN GROYNE FIELDS OF THE MIDDLE COURSE OF DANUBE RIVER, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, VOL. 20 NO. 6 (979-983)
  https://www.researchgate.net/publication/287512132_Fluvial_deposition_in_groyne_fields_of_the_middle_course_of_the_Danube_river
 • Dragica Stankovic • Dusan Jokanovic • Milorad Veselinovic • Ljubomir Letic • Dorde Jovic • Dusica Karic: Zinc concentration in woody and herbaceous plants at Kosmaj area, Serbia PSP Volume 24 – No 11. 2015 Fresenius Environmental Bulletin(3672-3675)
  https://www.researchgate.net/publication/292800996_Zinc_concentration_in_woody_and_herbaceous_plants_at_Kosmaj_area_Serbia

Рад у водећем часопису националног значаја М51

 • Đorović, M., Letić, L. (2002). Merenje nivoa podzemnih voda na području šumskog gazdinstva ‘Sremska Mitrovica’ tokom 2000-2001. godine. Glasnik Šumarskog fakulteta, (86), 103-109.
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%264184&page=7&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D4184
 • Letić, L., Ivanišević, P., Rončević, S. (2002): Osmatranje nivoa podzemnih voda na području G.J. ‘Jasensko-Belilo’, Š.G. ‘Sremska Mitrovica’, Melioracije I poljoprivreda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, 8-1;
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%268253&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D8253
 • Lеtić, Lj., Ristić, R., Мihајlоvić, B. (2003): Prinоs kоrisnih vоdа iz bukоvih šumа Srbiје, Glаsnik Šumаrskоg fаkultеtа 88, Šumаrski fаkultеt Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, Bеоgrаd.
  http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/bukva_u_srbiji.pdf
 • Letić Lj., Djeković V., Mihajlović B., (2008):Obedska bara i njen uticaj na režim voda u „ Kupinskim gredama“, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pp 187-186.
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2008/0353-45370897187L.pdf
 • Letić Lj., Nikolić V., Lazarević I., Savić R. (2015): THE USE OF FORESTS IN THE RIVER ZAGRŽA BASIN FOR THE CONSERVATION OF ITS HYDROLOGICAL AND WATER PROTECTIVE FUNCTION, Glasnik Šumarskog fakulteta supplement issue, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (75-84)
  http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-453715075L.pdf