+

Marija Marković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 935
E-mail: marija.markovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 4
Konsultacije: prema dogovoru po upućenom mejlu
CV: Pogledajte CV

Marija Marković je rođena 15. jula 1978. godine u Koraćici. Osnovnu školu, kao najbolji đak u generaciji, i gimnaziju, kao nosilac Vukove diplome, završila je u Mladenovcu. Školske 1997/98. upisala je Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu. Diplomirala je u junu 2002. godine prosečnom ocenom 9,45 i izabrana za najboljeg studenta na Odseku za pejzažnu arhitekturu. Iste godine je dobila nagradu Fonda kraljevskog doma Karađorđević kao najbolji student završne godine Šumarskog fakulteta. Poslediplomske (magistarske) studije upisala je školske 2002/03. na Šumarskom fakultetu i položila ispite prosečnom ocenom 10,00. Magistarski rad pod nazivom „Mogućnost razmnožavanja vrste Dianthus deltoides L. metodom mikropropagacije” odbranila je u martu 2008. godine.  Doktorsku disertaciju pod naslovom „Razmnožavanje nekih ugroženih vrsta karanfila (Dianthus L.) metodom mikropropagacije” odbranila je 2014. godine. U zvanje docenta izabrana je u februaru 2015. godine. Angažovana je na predmetima osnovnih, master i doktorskih studija. Bila je član komisije za odbranu preko 50 diplomskih i master radova. Od 2004. godine kao istraživač angažovana je na više naučnoistraživačkih projekata i do sada je objavila i saopštila veći broj radova, od čega su četiri na SCI listi. Takođe, tokom 2008. godine bila je mentor na programu nacionalne službe za zapošljavanje, za stručno usavršavanje praktikanata u Laboratoriji za kulturu tkiva Šumarskog fakulteta. Član je Američkog udruženja za hortikulturu („American Society for Horticultural Science”). Govori engleski, francuski i služi se persijskim jezikom.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Oblast istraživanja

Proizvodnja ukrasnih biljaka, razmnožavanje ugroženih taksona, invazivne biljke.

Odabrani naučni radovi

  • Marković M., Grbić M., Đukić M. (2015): primena kulture in vitro u razmnožavanju ugroženih taksona roda Dianthus L., Glasnik Šumarskog fakulteta 111, 83‒98. http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/111/06.pdf
  • Marković, M., Popović, M., Vilotić, D. (2013): Micropropagation of Dianthus deltoides L. through shoot tip and nodal cuttings culture. Archives of Biological Sciences, 65(1): 17‒22. http://archonline.bio.bg.ac.rs/VOL65/SVESKA1/03%20-%20Markovic.pdf
  • 3.Marković, M., Vilotić, D., Popović, M. (2013): Propagation of Paulownia elongata S. Z. HU by axillary shoots. Propagation of Ornamental Plants 13(2): 73‒77. http://www.journal-pop.org/2013_13_iss2.html
  • Marković, M., Grbić, M., Djukić, M. (2013): Micropropagation of the Endangered and Decorative Species Dianthus serotinus Waldst. et Kit. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 41(2): 1‒8. http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/issue/view/232
  • Markovic, M., Grbic, M., Djukic, M. (2016): Micropropagation of Endangered and Decorative Species Dianthus pinifolius Sibth. et Sm.. Brazilian Archives of Biology and Technology, 59, e16150320. Epub March 22, 2016. https://dx.doi.org/10.1590/1678-4324-2016150320