+

Marijana Novaković Vuković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 975
E-mail: marijana.novakovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 148
Konsultacije: utorak 9-11h

Dr Marijana Novaković je rođena 8. 3. 1978. godine u Priboju, a mesto stalnog boravka je Beograd. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Priboju. Studije na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1997/98, a diplomirala 2003. godine. Dobitnik je stipendije Kraljevine Norveške za najuspešnije studente 2001. godine.

Školske 2003/2004. godine bila je angažovana u svojstvu demonstratora na izvođenju vežbi iz predmeta Dendrologija. U radni odnos primljena je 2004. godine u zvanje asistenta-pripravnika, za predmet Šumarska fitocenologija. Postdiplomske studije iz oblasti Ekologija šuma upisala je školske 2003/2004. godine, a magistarsku tezu pod naslovom „Šumska vegetacija Crnog vrha kod Priboja” odbranila je 2009. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Ekologija šuma. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Florističke karakteristike šuma crnog i belog bora na serpentinitu i peridotitima u zapadnoj i centralnoj Srbiji” odbranila je 2015. godine na Šumarskom fakultetu i time stekla naučni stepen doktora nauka iz oblasti šumarstva. U zvanje docenta izabrana je 2016. godine.

U novembru 2006. godine boravila je na stručnom usavršavanju na Biološkom institutu Jovana Hadžija u Ljubljani. Član je Međunarodnog udruženja za proučavanje vegetacije International Association for Vegetation Science (IAVS).

U dosadašnjem radu objavila je više od 30 bibliografskih jedinica koje se bave šumskim biljnim zajednicama i njihovim florističkim karakteristikama, a koautor je i publikacije „In memoriam professor dr Branislav Jovanović” (2011). Bila je član komisije za odbranu preko 70 diplomskih i završnih radova. Učestvovala je ili učestvuje u realizaciji 7 naučnoistraživačkih projekata.

Trenutno obavlja funkciju sekretara Odseka za šumarstvo na Šumarskom fakultetu.

Udata je, majka jednog sina.

Oblast istraživanja

Ekologija šuma, vegetacija, ekologija biljaka, biodiverzitet biljaka

Odabrani naučni radovi

  1. Milošević Rajko, Novaković-Vuković Marijana (2017): The coenoecological adaptability and vitality of artificially-established stands in the forest of Hungarian oak and turkey oak in Lipovica near Belgrade, Serbia. Fresenium Environmental Bulletin. Vol.26, No. 2a. 1403-1409
  2. Milošević Rajko, Novaković-Vuković Marijana (2017): Effect of artificially established broadleaf stands on traffic noise attenuation. Fresenium Environmental Bulletin. Vol.26, No. 2a. 1397-1402
  3. Novaković-Vuković Marijana, Milošević Rajko (2016): Floristic characteristics of beech and fir forests on granodiorite and serpentinite in Serbia. Fresenium Environmental Bulletin. Vol.25, No. 12a. 5870-5876
  4. Novaković-Vuković Marijana, Milošević Rajko (2015): Analysis of floristic composition of mountain beech forest on limestone and serpentinite in Serbia. Šumarski pregled (Forest review). Vol. 46, Skopje (55-58).
  5. Eremija, S., Cvjetićanin, R., Novaković-Vuković, M., Rakonjac, Lj., Lučić, A., Stajić, S., Miletić, Z. (2015): Study of the floristic composition of fir-spruce-beech forests in Serbia and Bosnia-Herzegovina, Archives of Biological sciences, volume 67, (4), Belgrade, str. 1269-1276 DOI:10.2298/ABS150327103E
  6. Aleksandar Lučić, Rade Cvjetićanin, Marijana Novaković-Vuković, Danijela Ristić, Vladan Popović, Ljubinko Rakonjac, Snežana Mladenović Drinić (2013): Interpopulation variability of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) in Serbia, Genetika, Vol. 45, No. 3, 641-654
  7. Marijana Novaković-Vuković, Marko Perović (2012): Comparation of floristic composition of black pine-cinquefoil (Potentilo heptaphyllae-Pinetum gocensis Jovanovic 1959) and black pine-winter heath forest (Erico-Pinetum gocensis Krause 1957) on Crni vrh mt. Near Priboj, Serbia, International Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable use, Risks and Challenges”, 4th-5th October 2012 Belgrade, Republic of Serbia, 203-210
  8. Rade Cvjetićanin, Milan Knežević, Olivera Košanin, Marko Perović, Marijana Novaković (2012): Floristic and edaphic characteristics of Balkan beech and Turkish hazel plant community (Corylo colurnae-Fagetum 1979) in National park „Đerdap“ in Serbia, International Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable use, Risks and Challenges”, 4th-5th October 2012 Belgrade, Republic of Serbia, 217-227
  9. Aleksandar Lučić, Vasilije Isajev, Rade Cvjetićanin, Ljubinko Rakonjac, Marijana Novaković, Ana Nikolić, Snežana Mladenović Drinić (2011): Interpopulation genetic-ecological variation of Scots pine (Pinus sylvestris) in Serbia, Genetika, vol. 43, No. 1, Belgrade, str. 1-18
  10. Marijana Novaković, Rade Cvjetićanin, Sead Vojniković (2010): Analysis of the flora and diversity of plants of beech and fir forests on serpentine in Bosnia and Serbia, First serbian forestry congress, Congress Proceedings, University of Belgrade-Faculty of Forestry, Belgrade, 467-480