+
????????????????????????????????????

Marina Nonić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 872
E-mail: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 118
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova

Dr Marina Nonić je rođena 28. februara 1985. godine u Majdanpeku. Osnovnu školu je završila 1999. godine u Donjem Milanovcu, a Treću beogradsku gimnaziju, 2003. godine. Studije na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, upisala je  školske 2003/2004. godine, a diplomirala je 2008. godine, sa prosečnom ocenom 8,61. Doktorske studije, na studijskom programu Šumarstvo, upisala je školske 2009/2010., a završila 2016. godine, sa prosečnom ocenom 10,00 (deset i 00/100). Doktorsku disertaciju pod nazivom „Unapređenje masovne proizvodnje lisno-dekorativnih kultivara bukve kalemljenjem“ odbranila je na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, u junu 2016. godine, čime je stekla naučni stepen doktor nauka-biotehničke nauke.

U pogledu stručnog rada, kandidat dr Marina Nonić je položila pripravnički ispit u rasadniku „Omorika“ u Beogradu (u okviru programa zapošljavanja mladih „Prva šansa 2009“). U okviru jednogodišnjeg pripravničkog staža, stekla je praktična znanja u oblasti proizvodnje sadnog materijala (vegetativnog i generativnog razmnožavanja drvenastih vrsta), projektovanja i podizanja zelenih površina različitih namena, o čemu je dostavila sertifikat. Tokom 2010. godine, bila je angažovana i kao predavač u okviru kursa „Baštovanstvo i samostalno vođenje firmi u pejzažnoj hortikulturi“, u Centru za obrazovanje „Đuro Salaj“ u Beogradu.

U pogledu angažovanja u nastavi i istraživačkog rada, dr Marina Nonić je, od školske 2010/11. godine, bila angažovana na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu kao demonstrator na Katedri Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja. U zvanje istraživača-pripravnika na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, izabrana je 2011. godine, a u zvanje istraživača-saradnika 2012. godine. Dr Marina Nonić je 2013. godine izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast: Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. U zvanje docenta na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, izabrana je u decembru 2016. godine i poverena joj je nastava iz izbornog predmeta Oplemenjivanje ukrasnih biljaka, na Studijskom programu za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, u školskoj 2016/17. godini. Pored izvođenja vežbi/predavanja, nastavne aktivnosti kandidata dr Marine Nonić podrazumevaju i održavanje konsultacija i kolokvijuma/ispita, angažovanje prilikom izrade elaborata i seminarskih radova, kao i praktičan rad sa studentima u rasadniku i stakleniku Šumarskog fakulteta. Docent Marina Nonić je izabrana za nastavne predmete na osnovnim studijama: Šumarska genetika, Oplemenjivanje biljaka, Oplemenjivanje ukrasnih biljaka; i predmete na master studijama: Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa i  Kvantitativna genetika.

U dosadašnjem radu, dr Marina Nonić je učestvovala, kao istraživač, u realizaciji tri nacionalna naučno-istraživačka projekta, a trenutno je angažovana u realizaciji tri nacionalna projekta i u radnoj grupi jedne COST akcije.

Dr Marina Nonić je kao član Organizacionog odbora bila angažovana u pripremi i realizaciji međunarodne konferencije ,,Reforestation challenges“, koja je u junu 2015. godine, održana na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. Bila je član Sekretarijata V Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara Srbije, koji je u maju 2016. godine, održan u Kladovu. Bila je recezent poglavlja u međunarodnoj monografiji „Biosafety of Forest Transgenic Trees“ (izdavač: Springer) i rada u međunarodnom časopisu „Journal of Agriculture and Ecology Research International“ (izdavač: ScienceDomain International).

Od oktobra 2015. godine, dr Marina Nonić obavlja dužnosti sekretara Katedre Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja i član je Nastavno-naučnog Veća Šumarskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Od juna 2016. godine, imenovana je za zamenika rukovodioca Laboratorije za biotehnologiju, osnovanoj pri Katedri Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. Član je Društva genetičara Srbije i Naučno-strukovnog društva „Reforesta“.

Oblast istraživanja

Šumarska genetika, oplemenjivanje biljaka, oplemenjivanje ukrasnih biljaka, konzervacija šumskih genetičkih resursa, semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

Odabrani naučni radovi

  • Kvantitativna genetika
  1. Nonić, M., Vettori, C., Boscaleri, F., Milovanović, J., Šijačić-Nikolić, M. (2012): Genetically modified trees – state and perspectives. Genetika Vol. 44, No. 2: 429-440.
  2. Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Nonić, M., Knežević, R., Stanković, D. (2013): Leaf morphometric characteristics variability of different beech provenances in juvenile divelopment stage. Genetika Vol. 45, No. 2: 369-380.
  3. Nonić, M., Radojević, U., Milovanović, J., Perović, M., Šijačić-Nikolić, M. (2015): Comparative analysis of students’ attitudes toward implementation of genetically modified trees in Serbia. iForest vol. 8: 714-718.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  1. Nonić, M., Heinze, B., Mengl, M., Devetaković, J., Slunsky, R. (2015): Intra-population genetic diversity of beech in northeast Serbia assessed by microsatellite markers. In: Ivetić, V., Stanković, D. (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges. 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia, Reforesta: 266-275.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu

  1. Nonić, M., Devetaković, J., Ivetić, V., Šijačić-Nikolić, M. (2014): Morphometric characteristics of buds of different European beech cultivars. 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference, August 25–29, 2014, Prague, Czech Republic, Book of abstracts: 73.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja

  1. Nonić, M., Devetaković, J., Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J. (2012): Yield variability as a basis for conservation and directed utilization of European White Elm (Ulmus effusa Willd.) gene pool at Great war island. Agriculture & Forestry, Vol. 58. Issue 3, Podgorica: 105-113.

Rad u časopisu nacionalnog značaja

  1. Nonić, M., Knežević, R., Šijačić-Nikolić, M. (2012): Morfometrijske karakteristike listova različitih kultivara Evropske bukve (Fagus sylvatica L.) i mezijske bukve (Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott.). Šumarstvo 2012, No. 1-2, Beograd: 107-119.

Odbranjena doktorska disertacija

  1. Nonić, M. (2016): Unapređenje masovne proizvodnje lisno-dekorativnih kultivara bukve kalemljenjem. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd (281).

 

Nagrade i stipendije:

U cilju naučnog usavršavanja u okviru Short Term Scientific Mission, pod pokroviteljstvom COST Action FP0905 „Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives“, boravila je 2011. godine u Firenci, Italija u dve institucije (Directorate GeneralSector for the development of agricultural and food enterprises i Plant Genetics InstituteNational Research Council of Florence).

Dobitnica je stipendije European Union Seventh Framework Programme –  FP7 „Trees4Future“, za stručno usavršavanje, koje je obavila 2013. godine, u Federalnom istraživačkom i obrazovnom centru za šume, prirodne nepogode i pejzaž, u Beču, Austrija (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft – BFW, Wien, Austria), na Odseku za genetiku Jedinica za istraživanja genoma.