+

Milica Marčeta

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 938
E-mail: milica.marceta@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 1
Konsultacije:

Master inženjer šumarstva Milica Marčeta rođena je 02.10.1985. godine u Drvaru. Na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 2009. godine i time stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Master studije na Šumarskom fakultetu u Beogradu, u okviru katedre Ekonomika i organizacija šumarstva, završila je 2012. godine. Nakon toga, na istoj Katedri Šumarskog fakulteta, upisuje doktorske studije i trenutno je angažavana u svojstvu stručnog saradnika. U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu ima publikovanih oko 40 bibliografskih jedinica.

Uža naučna oblast

Šumarska politika, ekonomika i organizacija šumarstva i trgovina šumskim proizvodima

Oblast istraživanja

 • Makroekonomija
 • Mikroekonomija
 • Osnovi ekonomije
 • Ekonometrija
 • Operaciona istraživanja
 • Ekonomsko-statistički modeli
 • Kvantitativne metode u ekonomiji
 • Tržište i tržišne institucije
 • Marketing
 • Privredni sistemi
 • Sociologija

Odabrani naučni radovi

Međunarodne monografije (M10)

 • Keča Lj., Keča N., Borota D., Marčeta M. (2017): Prospectives of Non-Native Tree Species in Serbia, Advances in GeoEcology 45; M. Zlatić and S. Kostadinov (eds): Soil and water resources protection in the changing environment (150 – 160).

Međunarodni časopisi (M20)

 • Marčeta M., Keča Lj. (2014): Analysis of Sale of Non-Wood Forest Products from Northern Serbia on the Domestic and Foreign Markets, Baltic Forestry, 20(1), (115-130).
 • Keča Lj., Marčeta M. (2015): Export as market component and development perspective of NWFPs sector in part of Serbia, Baltic Forestry, 21 (2), (315-325).
 • Keča Lj., Marčeta M., Posavec S., Jelić S., Pezdevšek-Malovrh Š. (2017): Market characteristic and cluster analysis of non-wood forest products, Šumarski list, Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 3–4, (151–162).
 • Marčeta M., Keča LJ., Lazarević D. (2018): Procena efikasnosti poslovanja odabranh preduzeća šumarstva sa područja Šumadije, Časopis Šumarstvo 1 – 2, UŠITS, Beograd (239 -250).

Nacionalne monografije (M40)

 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270).

Nacionalni časopisi (M50)

 • Marčeta M., Keča Lj., Jelić S. (2014): Zemljišni resurs u funkciji ruralne egzistencije u Srbiji, Časopis Ecologica, 21 (74): (226-232).
 • Marčeta M., Keča Lj., Jelić S. (2014): Perspectives and Possibilities for Development of Rural Areas in Vojvodina Through the Sector of Non-Wood Forest Products, Bulletin UASVM Horticulture, 71(2) (402-407).
 • Keča Lj., Marčeta M., Mladenović D., Jelić S. (2015): The value chain of non-wood forest products as a component of development of forestry sector in part of South Serbia, Bulletin of the Faculty of Forestry 112, (43-58).
 • Keča Lj., Marić M., Delić S., Marčeta M. (2016): Proizvodni aspekti u poslovanju preduzeća iz sektora šumarstva na području Romanije, Šumarstvo 1-2, (137-150).
 • Keča Lj., Sinđelić M., Marčeta M., Pajić S. (2017): Auctions of the wood on the stump in PE „Srbijašume“, Glasnik šumarskog fakulteta 116 (51-68).
 • Marčeta M., Keča Lj. (2017): Use of Panel Data in Function of Market Research of Non-Wood Forest products in Serbia, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16(2) (141–149).