+

Milorad Danilović

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 834
E-mail: milorad.danilovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 65
Konsultacije: ponedeljak, 12‒14 časova; sreda 12‒14 časova

Milorad Danilović je na Odseku za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao 1991. godine. Nakon diplomiranja se zaposlio u Šumariji Gračac, da bi od 1997. godine bio angažovan na Šumarskom fakultetu kao asistent pripravnik. Na matičnom fakultetu je odbranio magistarski rad 2000. godine i odmah sledeće godine izabran u asistenta na predmetu Iskorišćavanje šuma. Doktorat je odbranio 2006. godine i iste godine izabran u zvanje docenta. U 2011. godini je izabran za vanrednog profesora a 2016. godine za redovnog profesora. Radio je kao gostujući profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci u periodu 2012-2015. godine. Bavi se problematikom korišćenja šuma, mehanizacije u šumarstvu, otvaranja šuma i korišćenjem šumske biomase. Angažovan je u nastavi na osnovnim, master i doktorskim studijama. U svojoj dosadašnjoj naučnoj karijeri samostalno ili u saradnji sa drugim autorima publikovao je ili saopštio na međunarodnim ili domaćim skupovima 116 radova. Koautor je praktikuma iz predmeta Iskorišćavanje šuma i autor udžbenika Korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda. Učestvovao je u izradi tri monografije.; rukovodio na 9 i učestvovao na 17 domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata.  Bio je mentor i član komisije za izradu i odbranu više od 50 master radova, 6 magistarskih radova i rukovodi izradom 4 doktorske disertacije. Zamenik je šefa Odseka za šumarstvo, šef Katedre Iskorišćavanja šuma, rukovodilac osnovnih studija i upravnik CNNO. Član je većeg broja međunarodnih i nacionalnih organizacija. 

Oblast istraživanja

 • Iskorišćavanje šuma
 • Mehanizacija u šumarstvu
 • Šumska biomasa za energiju
 • Otvaranje šuma

Odabrani naučni radovi

 1. Danilovic, M. (2011):Study of the quality factors in the poplar plantations Populus×euramericana ‘I-214’ from the aspect of implementing national and european round wood quality standards. Wood Research 56 (3):413-428.
 2. Danilović, M, Antonić,S., Đorđević., Z., .Vojvodić, P. (2016): Forest utilization-related occupational injuries in the area of the feSremska Mitrovica“,Šumarski list, 11-12.
 3. Danilović M., Kosovski M., Gačić D., Stojnić D., Antonić S. (2015). Damage to residual trees and regeneration during felling and timber extraction in mixed and pure beech stand. Šumarski list. 5-6:253-262.
 4. Danilović M, Grujović D., Milovanović B., Karić S. (2014):Ocjena modificirane poludeblovne metode listača sa dijelovima krošnje. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 35:35-50.
 5. Danilović M., Poje A. Karić S. (2014). Opterećenje traktoriste bukom pri privlačenju drvnih sortimenata adaptiranim poljoprivrednim traktorom u brdsko-planinskim predelima. Glasnik Šumarskog fakulteta 110:45-58.
 6. Danilović M., Stojnić D., Vasiljević V,. Gačić D. (2013):Biomass from short rotation energy plantation of black locust on tailing dump of „field B“ open pit in „Kolubara“ mining basin. Nova mehanizacija šumarstva.Volume 34:11-21.
 7. Danilović M., Tomašević I., Gačić D. (2011): Efficiency of John Deere 1470D ECO III Harvester in Poplar Plantations. Croatian journal of forest engineering 32(2):533-549.
 8. Danilović M, Gačić D. (2014) Održivo korišćenje šumskih i lovnih resursa. Glasnik Šumarskog fakulteta. Specijalno izdanje povodom naučnog skupa-Šume Srbije i održivi razvoj. 25-51.
 9. Danilović M., Ljubojević D. (2013): Otvaranje šuma sekundarnom mrežom šumskih puteva, Glasnik Šumarskog fakulteta 108, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (25-38).
 10. Stefanović, B., Stojnić, D., Danilović, M. (2015). Multi-criteria forest road network planning in fire-prone environment: a case study in Serbia, Journal of Environmental Planning and Management.Vol. 59 (5): 911-926.