+

Мирко Шкорић

Стручни сарадник
Телефон: +381 (11) 3053 874
Е-маил: mirko.skoric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 110
Консултације:

Др Мирко Шкорић је рођен 1. 6. 1952. године у Новој Криваји, где је завршио основу школу. Гиманзију је завршио у Дарувару. Шумарски факултет у Загребу уписао је 1971. године, а дипломирао у јануару 1976. године, са просечном оценом 3,61. Од 1976. године ради у ШГ „Мојица Бирта” у Бјеловару, а од 1980. до 1981. ради на пословима управника ООУР шумарије Липик. Школске године 1985/86. уписује последипломске студије на Катедри за искоришћавање шума и механизације Шумарског факултета у Загребу и студије завршава у року са просечном оценом 4,7. Међутим, због ратних околности не успава да завршени магистарски рад одбрани у Загребу. Због тога, крајем 1994. године уписује последипломске студије на Шумарском факултету у Београду, где 1995. године брани магистарски рад под насловом „Установљавање номиналне густине буковог дрвета и коре у циљу рационалнијег мерења сирових шумских сортимената”. Докторску дисертацију под насловом „Утицај технологије производње и провенијенције на квалитет и успех пошумљавања садницама црног бора (Pinus nigra Arnold)” успешно брани дана 20. 12. 2014. године, на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Др Мирко Шкорић је од 1992. године запослен на Шумарском факултету Универзитета у Београду. До 2000. године обавља посао управника Наставне базе „Гоч”, након чега прелази на радно место организатора расадничке производње на Шумарском факултету у Београду, а потом на радно место стручног сарадника Катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања.

 

У погледу научноистраживачког рада, др Мирко Шкорић је објавио 12 научних и стручних радова (три патента) из области шумарства, од чега су два у часопису са SCI листе. Учествовао је и учествује у бројним истраживањима која се реализују у расаднику Шумарског факултета у Београду. На Гочу је 1999. године основао стални оглед у коме се редовно спроводе истраживања из уже научне области Семенарство, расадничарство и пошумљавање.

Др Мирко Шкорић је добитник бројних награда и признања:

 • 1983. и 1988. године проглашен је за најуспешнијег инвентивног радника у шумарству Хрватске и Југославије;
 • 1989. године је добитник награде Успешан привредник Привредне коморе Бјеловар;
 • 1997. године је добитник награде Привредне коморе града Београда и златне плакете са ликом Николе Тесле из проналазаштва.

Одабрани научни радови

Рад у међународном часопису М23:

 • Ivetić V., Stjepanović S., Devetaković J., Stanković D., Škorić M. (2014): Relationships between leaf traits and morphological attributes in one-year bareroot Fraxinus angustifolia Vahl. seedlings. Ann. For. Res. 57(2): 197-203.
 • Ivetić V., ŠKORIĆ M. (2013): The impact of seeds provenance and nursery production method on Austrian pine (Pinus nigra Arn.) seedlings quality. Ann. For. Res. 56(2): 297- 305.

Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33:

 • Škorić M., Radojičić R., Isajev V., Mančić A. (1997): Semi-automatic machine for making soil brickets for containerization of plants. Proceeding book of the 3rd ICFWST 97, September 29th – October 3rd , 1997, Belgrade and Mt. Goč, Serbia, Yugoslavia: 189-194.
 • Djukić, M., Knežević, M., ŠKORIĆ, M. (1997): Physiological vitality of spruce seedlings grown in a new substrate. Proceeding book of the 3rd ICFWST 97, September 29th – October 3rd , 1997, Belgrade and Mt. Goč, Serbia, Yugoslavia: 175-177.
 • Škorić M., Krsmanović I., Ristić R., Đorđević U. (1997): Application of explosive in afforestation on “Ellipse”. Proceeding book of the 3rd  ICFWST 97, September 29th – October 3rd , 1997, Belgrade and Mt. Goč, Serbia, Yugoslavia: 178-181.
 • Škorić M., Devetaković J. (2015). Seedling production in “Gočko” container. In: Ivetić V., Stanković D. (eds.) Proceedings: International conference Reforestation Challenges, 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia. Reforesta. pp. 99-103.

Рад у водећем часопису националног значаја М51:

 • Bađun S., Škorić M. (1985): Volumna masa i sadržaj vode višemetarskog industrijskog drva nekih vrsta drveta. Bilten ZIDI, Zagreb.

Одбрањен магистарски рад М72:

 • Škorić, М. (1995): Ustanovljavanje nominalne gustine bukovog drveta i kore u cilju racionalnijeg mjerenja sirovih šumskih sortimenata. Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakulteta: 1-60.

Одбрањена докторска дисертација М71:

 • Škorić M. (2014): Uticaj tehnologije proizvodnje i provenijencije na kvalitet i uspeh pošumljavanja sadnicama crnog bora (Pinus nigra Arnold). Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, 1-151.

Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело М92:

 • MP – 43/96: Mehanička mašina za izradu kontejnerskih briketa od supstrata za rasadničku proizvodnju sadnica.
 • P – 223/00: Sistem izgradnje sportskih terena naročiti travnatih fudbalskih igrališta i njihovo održavanje za igru u svim klimatskim uslovima.
 • P – 266/00: Saksija i žardinjera sa kontrolisanim kapilarnim navodnjavanjem, aeracijom i odvodnjavanjem supstrata.