+

Nenad Keča

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 885
E-mail: nenad.keca@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 96
Konsultacije: ponedeljak, 09.00‒11.00; četvrtak, 11.00‒13.00

Dr Nenad Keča je rođen 25. 10. 1975. godine u Senti. Osnovnu školu je završio u Kanjiži, a srednju (gimnaziju) u Senti. Šumarski fakultet u Beogradu, smer Šumarstvo, upisao je školske 1994/95. godine i diplomirao 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,72.

Poslediplomske studije (magistraturu) na kursu: „Zaštita šuma i ukrasnih biljaka” je upisao školske 1999/2000. godine. Magistarsku tezu pod naslovom: „Proučavanje najznačajnijih gljivičnih bolesti topola Populus x euramericana Dode (Guinier) i mogućnosti suzbijanja” je odbranio 2001. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Biodiverzitet Armillaria vrsta i njihova uloga u sušenju i propadanju stabala u četinarskim i lišćarskim šumama Srbije i Crne Gore” odbranio je 2005. godine.

Po diplomiranju dr inž. Nenad Keča je radio (od juna 1999. do decembra 1999. godine) kao šumarski inženjer u J.P. „Srbijašume”. Od 2000. god. radio je prvo kao asistent‑pripravnik (u međuvremenu je odslužio i vojni rok), zatim od 2003. god. kao asistent, a od 2006. god. kao docent na Šumarskom fakultetu u Beogradu na predmetu Šumska fitopatologija (Katedra zaštite šuma). Kandidat je 2011. godine izabran u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu, za užu naučnu oblast Zaštita šuma i ukrasnih biljaka.

Od 2011, kada je izabran u zvanje vanrednog profesora na Šumarskom fakultetu u Beogradu, učestvuje u izvođenju nastave i vežbi. Akreditovan je nastavnik na sva tri nivoa studija u okviru uže naučne oblasti Zaštita šuma i ukrasnih biljaka. U okviru osnovnih studija bio je angažovan u periodu 2014‒2015. godine i na Poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo), na predmetu Patologija šumskog drveća.

U periodu 2003‒2004. godine boravio je na Univerzitetu u Aberdinu kao istraživač, kod prof. dr Steve Woodwarda i usavršavao se iz oblasti šumske fitopatologije. Kasnije, u periodu maj‒septembar 2005. godine, boravio je šest meseci kao stipendista norveške Vlade na Institutu za šumarstvo (danas NIBIO u Ås-u,odsek za Forest Protection, kod prof. dr Halvor Solheima). U tom periodu se intenzivno usavršavao iz oblasti truležnica korena i pridanka i šumske fitopatologije.

Nastavne aktivnosti dr Nenada Keče obuhvataju i mentorski rad sa studentima na osnovnim, master i doktorskim studijama. Do sada je bio mentor 2 odbranjene doktorske disertacije (dr Jelena Lazarević i dr Ivan Milenković), kao i mentor i član komisija za odbranu većeg broja kako završnih tako i master radova. Trenutno je mentor za izradu 1 doktorske disertacije.

Član uređivačkih odbora: Annals of Forest Research (SCI, impakt faktor 0,418), SEEFOR (South-east European Forestry) regionalni časopis, Acta Scientiarum Polonorum: Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria. Bio je glavni urednik Glasnika Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu 2009‒2013. Recenzent je u časopisima: Forest Pathology, European Journal of Plant Pathology, New Zealand Journal of Forest Science, Baltic Forestry, Annals of Forest Research, SEEFOR, Glasnik Šumarskog fakulteta i Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu.

Od dolaska na fakultet dr Nenad Keča je učestvovo u realizaciji 19 projekata, od čega 4 međunarodna i 16 nacionalnih naučnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i 5 COST Akcija (FP0801, FP1002, FP1103, FP1203, FP1406). Kao rezultat ovih, po svojoj tematici i problematici, raznovrsnih proučavanja proizišlo je 104 rada.

Oblast istraživanja

Šumska fitopatologija, šumska mikologija, zaštita šuma.

Odabrani naučni radovi

  1. Janjić, V., Marković, Č., Keča, N. (2010): Šumarska fitofarmacija. Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet Beograd (376).
  2. Keča, N., Solheim, H. (2011): Ecology and distribution of Armillaria species in Norway. FOREST PATHOLOGY Volume: 41 Issue: 2 Pages: 120-132.
  3. Keča Lj., Keča N., Pajić S. (2011): Investment Appraisal of Poplar Plantations in Serbia. Baltic Forestry 17(2), 268-279 (http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2011-17%5B2%5D/Kecha_2011%2017%282%29_268_279.pdf)
  4. Keča N., Keča Lj. (2012): The Efficiency of Rotstop and Sodium Borate to Control Primary Infections of Heterobasidion to Picea abies Stumps: a Serbian Study. Baltic Forestry 18(2), 247-254 (http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2012-18%5B2%5D/Kecha_2012%2018%282%29_247_254.pdf).
  5. Lazarevic J., Keča N., Martinovic A. (2012): Mycorrhization of containerized Pinus nigra seedlings with Suillus granulatus under open field conditions. FOREST SYSTEMS, (2012), vol. 21 br. 3, 498-507.
  6. Keča Lj., Keča N., Rekola M. (2013): Value chains of Serbian non-wood forest products, International Forestry Review 15(3), 315-335 (http://www.bioone.org/doi/pdf/10.1505/146554813807700164).
  7. Keča, LJ., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-232-8), (270)
  8. Keča, N. (2015): Truležnice korena i pridanka. Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet (ISBN 978-86-7299-233-5), (135)
  9. Karadžić, D., Keča, N., Milenković, I., Milanović, S., Stanivuković, Z. (2016): Šumska mikologija. Univerzitet u Banja Luci-Šumarski fakultet. Banja Luka (595).
  10. Lazarević J., Stojičić D., Keča N. (2016): Effects of temperature, pH and carbon and nitrogen sources on growth of invitro cultures of ectomycorrrhizal isolates from Pinus heldreichii forest. Forest Systems (in press).