+

Одобрен је ванредни мартовски испитни рок за апсолвенте

31/01/20

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-2/5
Датум: 29.1.2020.
Б Е О Г Р А Д

На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 01-1/36 од 14.3.2019. год, а у складу са Молбом Студентског парламента бр. 01-237/1 од 23.1.2020. год, Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној 29.1.2020. године, доноси следећу

О Д Л У К У

1. Одобрава се ванредни испитни рок, који ће се одржати у периоду од 9.3.2020. до 13.3.2020. године.
2. Предметни наставници су обавезни да дају један термин у овом периоду.
3. Предметни наставници су дужни да предају извештаје и испитне пријаве Студентској служби истог дана када заврше испит.
4. Студенти не пријављују испите преко е-налога већ са појединачном испитном пријавом и уплатницом у износу од 2.000,00 динара директно иду на испит.
5. Уплата се врши искључиво на рачун Шумарског факултета:
840-1878666-24 Број модела 97 Позив на број 19-02268-742121-74-04-940
6. Уплатница од 2.000,00 динара важи и за полагање наставне обавезе (колоквијуми и сл.) која претходи испиту и за испит. Уплатница се доноси на дан полагања наставне обавезе (колоквијуми и сл. која претходи испиту или на испит).
7. Ванредни мартовски испитни рок важи за апсолвенте.

Одлуку доставити: свим наставницима и сарадницима, продекану за наставу, Служби за наставу и студентска питања x2, Студентском парламенту, декану, писарници

Председник
Наставно-научног већа
Проф. др РАТКО РИСТИЋ