+

Odobren je vanredni martovski ispitni rok za apsolvente

31/01/20

UNIVERZITET U BEOGRADU
ŠUMARSKI FAKULTET
Broj: 01-2/5
Datum: 29.1.2020.
B E O G R A D

Na osnovu člana 58. Statuta Univerziteta u Beogradu-Šumarskog fakulteta br. 01-1/36 od 14.3.2019. god, a u skladu sa Molbom Studentskog parlamenta br. 01-237/1 od 23.1.2020. god, Nastavno-naučno veće Fakulteta, na sednici održanoj 29.1.2020. godine, donosi sledeću

O D L U K U

1. Odobrava se vanredni ispitni rok, koji će se održati u periodu od 9.3.2020. do 13.3.2020. godine.
2. Predmetni nastavnici su obavezni da daju jedan termin u ovom periodu.
3. Predmetni nastavnici su dužni da predaju izveštaje i ispitne prijave Studentskoj službi istog dana kada završe ispit.
4. Studenti ne prijavljuju ispite preko e-naloga već sa pojedinačnom ispitnom prijavom i uplatnicom u iznosu od 2.000,00 dinara direktno idu na ispit.
5. Uplata se vrši isključivo na račun Šumarskog fakulteta:
840-1878666-24 Broj modela 97 Poziv na broj 19-02268-742121-74-04-940
6. Uplatnica od 2.000,00 dinara važi i za polaganje nastavne obaveze (kolokvijumi i sl.) koja prethodi ispitu i za ispit. Uplatnica se donosi na dan polaganja nastavne obaveze (kolokvijumi i sl. koja prethodi ispitu ili na ispit).
7. Vanredni martovski ispitni rok važi za apsolvente.

Odluku dostaviti: svim nastavnicima i saradnicima, prodekanu za nastavu, Službi za nastavu i studentska pitanja x2, Studentskom parlamentu, dekanu, pisarnici

Predsednik
Nastavno-naučnog veća
Prof. dr RATKO RISTIĆ