+

Истраживање / Пројекти

Научни пројекти:

 • Научноистраживачки пројекат: „Мониторинг и адаптивно управљање ризиком у површинској експлоатацији минералних сировина”, Министарство за науку и технолошки развој Р. Србије, (2011‒2016), Шумарски факултет учесник у реализацији пројекта, а руководилац пројекта на Шумарском факултету др Гроздана Гајић, ред. проф.
 • Научноистраживачки пројекат: „Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће – истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија”. Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (2011‒2016), Шумарски факултет учесник у реализацији пројекта, а руководилац пројекта на Шумарском факултету др Зоран Никић, ред. проф.
 • Научноистраживачки пројекат: „Пројекат утицаја геолошких и хидрогеолошких услова на појаву деструктивних ерозионих процеса и бујичних поплава на простору Србије”. Министарство заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије (2010‒2011). Руководилац пројекта: др Зоран Никић, ванр. проф.
 • Научноистраживачки пројекат: „Технологија производње наменског садног материјала за пошумљавање деградираних терена”, Министарство за науку и технику (2008–2011). Руководилац пројекта др Гроздана Гајић, ред. проф.
 • Научноистраживачка студија: „Оправданости селективног откопавања и одлагања откривке” (II фаза), Информациона логистика рекултивације, ревитализације, и просторног уређења експлоатационих поља рудника угља ЕПС-а; ЕПС Дирекција за стратегију и инвестиције, Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду (2005‒2006), Шумарски факултет учесник у реализацији пројекта, а руководилац пројекта на Шумарском факултету др Гроздана Гајић, ван. проф.

 

Пројекти и елаборати са привредом:

 • Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу сагледавања могућности и услова захватања подземних вода за поребе наводњавања арборетурма Шумарског факултета у Београду. Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд. Април–јул 2016. године. Руководилац: др Зоран Никић, ред. проф.
 • Елаборат о резултатима геотехничких противерозионих истраживања за потребе санације терена на локацији манастира Петковица – Шишатовац. Београд, 2015. Руководилац: др Гроздана Гајић, ред. проф.
 • Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања у циљу сагледавања могућности и услова захватања подземних вода за потребе наводњавања у Латвици – општина Ариље. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Београд / Удружење ЕКО-КАПИ, Ариље. Јануар–март 2013. године. Руководилац: др Зоран Никић, ред. проф.
 • Пројекат прилагођавања рекултивисаног глинокопа Г-2 формирањем рибњака за спортско‑рекреативни риболов намењен особама са инвалидитетом, Београд, 2010. године. Руководилац: др Гроздана Гајић , ван. проф.
 • Пројекат идејног решење санације клизишта насталог у 123-ем одељењу, газдинске јединице Сокоља на Гочу, Београд, 2010. године. Руководилац: др Гроздана Гајић, ван. проф.
 • Пројекат заштите дела обале – косине од ерозионих процеса, у зони пристаништа Босански Шамац на реци Сави, Београд, 2009. год. Руководилац: др Гроздана Гајић, ван. проф.
 • Пројекат хидрогеолошких истраживања у циљу изналажења нискотемпературних геотермалних вода и утврђивања могућности њихове експлоатације за вишенаменску употребу у подручју Груда–Чајетина. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Јануар–март 2009. године. Руководилац: др Зоран Никић, ванр. проф.
 • Пројекат рекултивације површинског копа опекарске сировине лежишта „Ливаде” у Дебељачи, Београд,2008.година. Руководилац др Гроздана Гајић, ван. проф.
 • Пројекат водозахватног бунара ИЕБМ-1 за потребе наводњавања фарме Слободана Миленковића у селу Мршинци, општина Чачак. Фарма Слободан Миленковић, Чачак. Август–октобар 2008. године. Руководилац: др Зоран Никић, ванр. проф.
 • Пројекат зона и мера санитарне заштите изворишта „Бијела чесма” на Златибору СО Чајетина. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Септембар 2006–фебруар 2007. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Елаборат о резервама слабоминералне природне изворске воде каптираног извора „Бијела чесма” на Златибору – СО Чајетина. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Април – август 2006. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Фотогеолошка анализа руптурног склопа истраживаног простора В-94. ПК „Златибор” А.Д., Златибор. Октобар 2005–април 2006. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Елаборат о резервама слабоминералне воде из бунара ЕБМ-1/2000 у Михајловцу код Смедерева. „Матејић 92” д.о.о., Михајловац. Новембар 2004–март 2005. године. Руководилац: др Зоран Никић, доцент.
 • Геотехничка стабилност пројектованих земљаних косина насуте бране и акумулације „Брајковић” на реци Оњег, Београд, 2000. год. Руководилац: др Гроздана Гајић, доц.

Геотехнички услови и мере санације нестабилних падина и ерозионих процеса на локацији за изградњу комплекса ЛОК „Победа” у граду Сочи, Русија, за ниво Генералног плана, Београд, октобра 1997. год. Руководилац: др Гроздана Гајић, асистент.