+

Пејзажна архитектура и хортикултура

Oдсeк зa пejзaжну aрхитeктуру и хoртикултуру Шумaрскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду пoстojи oд 1960. гoдинe, oд кaдa кoнтинуирaнo развија и унaпрeђуje нajстaриjу шкoлу пejзaжнe aрхитeктурe и хoртикултурe нa прoстoру бившe Jугoслaвиje.

Мисија и визија

Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру квалитетом рада свог наставног особља, савременим приступом образовању кроз развој различитих видова наставних и ваннаставних активности, које реализује са студентима организованим у мале групе, наставно-истраживачким радом, развојем академских вредности и слобода, континуирано унапређује академско образовање и област пејзажне архитектуре.

Визија Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру је умрежавањe знања из различитих сродних области које ће мултидисциплинарним приступом и стручношћу кадрова обезбедити истакнуто место и улогу стручњака из области пејзажне архитектуре у укупном развоју друштва, како у нашој земљи тако и у свету.


Циљеви

Наш циљ је квалитетно образовање стручњака за област пејзажне архитектуре и хортикултуре, а тиме и стални рад на унапређењу квалитета наставе, уз усаглашеност са међународним критеријумима струке, и праћење свих светских стандарда.

Наставници и сарадници

Ненад Ставретовић

Редовни професор